วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล MUIC ปี 58 เปิดรับสมัคร 7-20 ม.ค. นี้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 19 สาขาวิชา เปิดรับสมัคร 7 – 20 มกราคม 2558
·        หลักสูตรศิลปศาสตร์ได้แก่ สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ, การผลิตแอนิเมชั่น,
การผลิตภาพยนตร์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และนิเทศศิลป์
·        หลักสูตรบริหารธุรกิจได้แก่ สาขาการจัดการการบริการนานาชาติ, การเงิน, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด และ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
·        หลักสูตรวิทยาศาสตร์ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์
·    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติยังมีทุนการศึกษาแก่ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อจำนวนมาก อาทิ  
·        ทุนก่อนเข้าเรียน ได้แก่ ทุนส่งเสริมการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ทุนเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์พัฒนา และทุนนักศึกษาพิการ
·        ทุนระหว่างเรียน ได้แก่ประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาเรียนดี ทุนสำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรม ทุนทูตภาษาต่างประเทศ ทุนส่งเสริมผู้นำเยาวชน ทุน MUIC Young Ambassadors และทุนโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS)    ฯลฯ
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่  หน่วยรับสมัครและจัดสอบโทร.0-2441-5090 ต่อ1124, 1327, 1245 หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=258

ไม่มีความคิดเห็น: