วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เลื่อนการสอบข้อเขียนและส่งเอกสาร ม.มหิดล


ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ที่นั่งสอบ และสนามสอบ ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท จากวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เลื่อนเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2554

ประกาศแจ้งการเลื่อนสอบข้อเขียนระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท (เนื่องจากภาวะวิกฤตน้ำท่วม) จากวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 เลื่อนเป็นวันที่ 10 ธันวาคม 2554

 


 ประกาศแจ้งการขยายเวลาส่งซองเอกสารหลักฐานการสมัครสอบระบบมหิดลโควตา (เนื่องจากภาวะวิกฤตน้ำท่วม) จากวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ขยายเป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

แต่สามารถติดต่อทางhttp://www.facebook.com/academic.mahidol#!/academic.mahidol?sk=wall

รับตรงพยาบาลเกื้อการุณย์ 2555


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555
--------------------------------------
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป
เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้
1. วิธีการคัดเลือก
1. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์
http://www.kcn.ac.th โดยใช้คะแนนผลการสอบ GAT, PAT2 ครั้งที่ 1/2555, คะแนนผลการทดสอบ
วิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2555 และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน จำนวน 160 คน
ระบบรับสมัครจะปิดวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 20.00 น.
รายละเอียดทั้งหมด

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555
--------------------------------------
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป
เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้
1. วิธีการคัดเลือก
1. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์
http://www.kcn.ac.th โดยใช้คะแนนผลการสอบ GAT, PAT2 ครั้งที่ 1/2555, คะแนนผลการทดสอบ
วิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2555 และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน จำนวน 160 คน
ระบบรับสมัครจะปิดวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 20.00 น.
รายละเอียดทั้งหมด http://www.kcn.ac.th/newkcnpachasompan/st55/Binder1.pdf

รับตรงคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2555เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555
 “โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น ปีการศึกษา 2555”
---------------------------------
สืบเนื่องจากการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เห็นชอบให้สถาบันการศึกษารับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สามารถดำเนินการได้ 2 ระบบ คือ ระบบรับตรงและระบบรับกลาง  ดังนั้น คณะโบราณคดี จึงจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 “โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น ปีการศึกษา 2555” เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสนใจและตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาโบราณคดีและสาขาวิชาภาษาไทย ตามวัตถุประสงค์และปรัชญาในการผลิตบัณฑิตของคณะโบราณคดี และเป็นการขยายโอกาสในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอีกทางหนึ่งด้วย

1. จำนวนที่รับเข้าศึกษา
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น)
- สาขาวิชาโบราณคดี                 จำนวน               5      คน
ด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม หรือ อักษรโบราณท้องถิ่น
- สาขาวิชาภาษาไทย                  จำนวน               10    คน
รวม            15     คน
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
. คุณสมบัติทั่วไป
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2553(ใบจบระบุ มีนาคม 2554)
  สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
 1. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือความพิการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
 2. ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางวิชาการ
 4. มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน
 5. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
 6. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้
  • สาขาวิชาโบราณคดี
 7. กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
 8. กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
  • สาขาวิชาภาษาไทย
 9. กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00
 10. กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00
 11. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น
. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาโบราณคดี
 1. ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี
 2. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ด้านประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) เท่านั้น
 3. การรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือจากหน่วยงาน สำหรับผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ต้องผ่านการประกวดหรือเป็นการแข่งขันระดับจังหวัดขึ้นไป และต้องได้รับรางวัลชนะเลิศหรือ
  ได้อันดับหนึ่งเท่านั้น
 4. เกณฑ์/เงื่อนไขสำหรับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือจากหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) มีดังนี้
 5. ผู้สมัครเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนสม่ำเสมอ (เดือนละไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมง) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 6. ผู้สมัครมีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง เช่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน หรือบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานหรือบุคลากรระดับหัวหน้า/ผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์หรือยื่นเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. ภาควิชาโบราณคดีขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่น
หมายเหตุ1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ก. และ/หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ข.
            2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ก. และ/หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ข.

3. กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

3.1 กำหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 สมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น
3.2 ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สมัครเข้าสู่Website : www.archae.su.ac.th เพื่อทำการสมัคร โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัคร และส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ในการรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้นถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาและจะใช้ข้อมูลการสมัครครั้งล่าสุด
2. ผู้สมัครรวบรวมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งให้คณะโบราณคดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาคุณสมบัติ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด่วนพิเศษ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ”ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยให้ส่งถึงคณะโบราณคดีภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้วถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์  

ฝ่ายรับสมัคร  โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น
คณะโบราณคดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร
ถนนหน้าพระลาน  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200

3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554
4. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำหนด ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554
5. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินทาง Website : www.archae.su.ac.th หลังจากชำระเงินแล้วประมาณ 3 วันทำการ
6. ให้ผู้สมัครเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง “โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่นปีการศึกษา 2555”จาก Website : www.archae.su.ac.th
ทั้งนี้ คณะโบราณคดีจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น
3.3 หลักฐานประกอบการสมัครผู้สมัครต้องส่งเอกสาร (หลักฐาน) ดังต่อไปนี้
สำเนาเอกสารแสดงตนว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษในด้านที่ประสงค์จะสมัครจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
สาขาวิชาโบราณคดี
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น(มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) เท่านั้น โดยเป็นผลงาน/รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น(มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) ในระดับจังหวัดขึ้นไปและต้องได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้อันดับหนึ่งเท่านั้นหรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน
สาขาวิชาภาษาไทย
ด้านดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่นโดยเป็นสำเนาใบประกาศนียบัตรหรือใบรางวัลด้านดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่นในลำดับที่ 1,2,3 หรือเทียบเท่า
ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ
3.4 วิธีการชำระเงินค่าสมัคร
ชำระผ่านธนาคารตามเอกสารที่พิมพ์ออกจากระบบการรับสมัคร
3.5 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครจำนวน 550บาท
หมายเหตุค่าธรรมเนียมการสมัคร เมื่อสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
4. เกณฑ์การคัดเลือก


สาขาวิชาที่สมัครคัดเลือก
การทดสอบ
สาขาวิชาโบราณคดี
สัมภาษณ์
สาขาวิชาภาษาไทย
สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ


หมายเหตุ    การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
5. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
 1. บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง “โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่นปีการศึกษา 2555”ที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
  1. หลักฐานการศึกษา
(2.1) ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว ใช้วุฒิบัตรการศึกษา และใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับสมบูรณ์
(2.2) ผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย ใช้ใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับจริงที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษาจากสถานศึกษา
(2.3) ผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่เคยเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ใช้ใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับจริงที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษาจากสถานศึกษา และสำเนาผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 2. รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้แบบรายงานการตรวจสุขภาพที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://http://www.archae.su.ac.th/เท่านั้น
 3. เอกสารแสดงความสามารถ ฉบับจริง
หากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์และเข้าศึกษา
ในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรทันที
6. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ 2 วิธี คือ
1. ทางเว็บไซต์ http://www.archae.su.ac.th
2. ป้ายประกาศผลสอบที่หน้าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
7. การสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ
กำหนดสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปตามสถานที่ที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
8. เกณฑ์ในการพิจารณา
สาขาวิชาโบราณคดี
สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน พิจารณาจาก
 • บุคลิกภาพ 25%               
 • ทัศนคติ 25%
 • ความรู้ทั่วไปทางโบราณคดี 50 %
สาขาวิชาภาษาไทย
สัมภาษณ์ 100 คะแนน พิจารณาจาก
 • บุคลิกภาพ 25%               
 • ทัศนคติ 25%
 • ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย 50%
สอบปฏิบัติ 100 คะแนน พิจารณาจาก ความสามารถในการแสดงออกด้านดนตรีไทย หรือการขับร้อง หรือการอ่านเอกสารโบราณท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการกำหนดให้เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://www.archae.su.ac.th/

เลื่อนสอบGAT PAT เป็น 24-27 ธันวาคม 2554


เลื่อนสอบ GAT-PAT เป็น 24-27 ธันวาคม 54 !!
กสพทความถนัดแพทย์ เลื่อนสอบเป็น  21 มกราคม 2555
รับสมัคร 7 วิชาหมดเขต  14 พฤศจิกายน 54
7 วิชาสามัญ วันสอบยังคงเดิม คือ 7 - 8 มกราคม 2555
กำหนดการ สอบ GAT-PAT2/2555  วันสอบยังคงเหมือนเดิมผมขอนำข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มายืนยันอีกครั้งนะครับ

ทปอ.แจ้งเลื่อนสอบแกต/แพตครั้งที่ 1/2555 เป็นวันที่ 24-27 ธ.ค.54 ขณะที่ แกต/แพตครั้งที่ 2/2555 เลื่อนทั้งวันรับสมัคร วันชำระเงิน
28 ต.ค. 54 ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (สทศ.) และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) พิจารณาเกี่ยวกับการเลื่อนการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือแกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือแพต และ การทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ นำคะแนนไปใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา2555 รวมถึงการสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มกสพท.ว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น และขยายวงกว้างไปในหลายจังหวัด ที่ประชุมจึงได้มติเลื่อนสอบแกต-แพตครั้งที่ 1 / 2555 (เดือนต.ค. 2554 )เป็นวันที่ 24-27 ธ.ค.2554 จากเดิมวันที่ 19-20 พ.ย. และ26-27 พ.ย.2554 และจะประกาศผล ในวันที่ 31 ม.ค.2555 เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ไม่ต้องวิตกกังวล และเตรียมตัวสอบอย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ที่ประชุมได้มีมติ ขยายวันรับสมัคร การสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เป็นวันที่ 14 พ.ย.2554จากเดิม 30 ต.ค.2554 และจะขยายวันชำระเงินค่าสมัคร เป็นวันที่ 15 พ.ย.2554 ส่วนวันสอบนั้น ยังคงเดิมคือวันที่ 7-8 ม.ค.2555 และประกาศผลสอบ 5 ก.พ.2555 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีนักเรียนสมัครสอบวิชาสามัญ จำนวน 70,000 คน
ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อว่า สำหรับการสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มแพทย์ กสพท.นั้น มีมติให้เลื่อนวันสอบเป็นวันที่ 21 ม.ค.2555 จากเดิม 25 ธ.ค.2554 ส่วนวันประกาศผลยังคงตามเดิม ประมาณ ต้นเดือนมี.ค.2555 นอกจากนั้น การสอบแกต/แพต ครั้งที่ 2/2555 (เดือน มี.ค. 2555) มีมติเลื่อนวันรับสมัคร เป็นวันที่ 9 ม.ค.2555- 2 ก.พ.2555 จากเดิม 1-28 ธ.ค.2554 และวันชำระเงิน เป็นวันที่ 9 ม.ค.2555-3 ก.พ.2555 จากเดิม 1-29 ธ.ค.2554 ส่วนวันสอบ และประกาศผลสอบ ยังคงเดิม คือวันที่ 3-6 มี.ค.2555 และ10 เม.ย.2555 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ในการเลื่อนสอบครั้งนี้ คาดว่าจะไม่สร้างปัญหาให้แก่นักเรียนอย่างแน่นอน เพราะการกำหนดสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน อีกทั้งการที่นักเรียนสอบติดต่อกันในส่วนของการสอบวิชาสามัญ และสอบแกต/แพตครั้งที่ 2/2555 ไม่น่าจะส่งผลให้เด็กเครียด หรือรู้สึกว่ากระชั้นชิด แต่อาจส่งผลดีในการทำให้เด็กไม่ลืมเนื้อหาจากบทเรียนที่อ่านมา รวมถึงข้อสอบของการสอบทั้ง 2 ครั้ง ครอบคลุมเนื้อหาที่นักเรียนเรียนมา
ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอให้ลดการสอบแกต/แพต เหลือเพียงครั้งเดียวนั้น ทปอ.ขอแสดงจุดยืนดังเดิทม ว่าควรมีการสอบแกต/แพต ควรมี 2 ครั้ง เพื่อเป็นการขยายโอกาสแก่นักเรียน และเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่อาจไม่สามารถสอบครั้งแรก เกิดอุบัติเหตุ หรือภาวะทางการเงินของครอบครัวได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเลื่อนสอบแกต/แพต ,สอบวิชาสามัญ 7 วิชา และสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มแพทย์กสพท. ทางสทศ.www.niets.or.th , และกลุ่มแพทย์กสพท.จะประกาศขึ้นเว็บไซต์ และตนจะประสานไปยังศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้ติดตั้งคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงต่างๆ ได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
ด้าน ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกระบบรับตรงของกสพท. กล่าวว่าตนอยากฝากนักเรียนทุกคนที่สมัครสอบกสพท. อย่าลืมสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ด้วย เพราะกสพท.จะนำคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา มาใช้ประกอบในการพิจารณา อีกทั้ง ในเรื่องของศูนย์สอบ สถานที่สอบ อยากให้ผู้สมัครตรวจสอบสนามสอบและพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบใหม่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากเว็บไซต์ของ กลุ่มแพทย์กสพท. www.9.si.mahidol.ac.th และสถาบันแพทยศาสตร์ /ทันตแพทยศาสตร์ด้วย เพราะจะมีการย้ายศูนย์สอบ และสนามสอบด้วย

Credit http://www.komchadluek.net/detail/20111028

อาจเลื่อนสอบGAT PAT ไปเป็นเดือนธันวาคม

ส่อต้องเลื่อนสอบ GAT-PAT ออกไปอีก สทศ.-กสพท.-ทปอ.ชี้ขาดวันนี้ (28 ต.ค.) มีแนวโน้มว่าอาจไป
สอบในช่วงปลายเดือน ธ.ค. และเล็งขยายวันรับสมัครสอบ 7 วิชา รับตรงร่วม เพราะน้ำท่วมยังไม่มีวี่แววคลี่คลาย

     ปัญหาน้ำท่วมรุนแรง ทำให้ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำลังพิจารณาเลื่อนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) อีกครั้งในวันที่ 28 ต.ค. หลังจากเลื่อนมาแล้วหนึ่งรอบที่กำหนดสอบในวันที่ 19-20, 26-27 พ.ย.54 นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ได้รับนโยบายจากนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศธ. ให้ประสานงานเรื่องนี้ ซึ่งในนโยบายยังได้กำชับให้เลื่อนการสอบ GAT-PAT ออกไปอีก หากประเมินสถานการณ์น้ำท่วมแล้วว่าจะยังไม่คลี่คลายในเร็วๆ นี้
    นายสัมพันธ์กล่าวว่า เบื้องต้นในวันที่ 28 ต.ค. จะเรียกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันกำหนดวันสอบใหม่ เพื่อจะไม่กระทบกับการสอบตรงอื่นๆ และจะประกาศกำหนดวันสอบ GAT-PAT ใหม่ในวันเดียวกันเลย

    “ผมได้เล็งช่วงปลายเดือน ธ.ค.นี้ เป็นวันสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ซึ่งก็ต้องรอมติที่ประชุมร่วมก่อนว่า หากเลื่อนไปช่วงนั้นแล้วจะไม่กระทบกับการสอบตรงอื่นๆ สำหรับจะลดการสอบ GAT-PAT เหลือครั้งเดียวหรือไม่ ส่วนผมก็เห็นด้วยและจะมีผลดีมากกว่าผลเสียซะอีก เพราะไหนเด็กจะต้องเรียนตามปกติ  ต้องสอบ GAT-PAT 2 ครั้งตามเดิม ต้องสอบโอเน็ต ต้องสอบตรง และสอบประจำภาคเรียน ตารางเรียนก็คงเบียดเสียดกันน่าดู แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าว ทปอ.เป็นผู้ตัดสิน” ผอ.สทศ.กล่าว

    ทั้งนี้ สำหรับการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการสอบระบบรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ก็จะมีการหารือในวันเดียวกันด้วย อาจหารือระหว่างบอร์ด สทศ.ว่าจะขยายวันรับสมัครที่หมดเขตในวันที่ 30 ต.ค.นี้หรือไม่ เพราะขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่มีวี่แววจะคลี่คลาย.

Credit http://www.thaipost.net/news/261011/47089

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สถาบันไทย-ญี่ปุ่นเปิดหลักสูตรมิติใหม่ 2 สาขาวิชา เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน
สถาบันฯไทย-ญี่ปุ่น เปิดหลักสูตรมิติใหม่ 2 สาขาวิชา เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  เปิดหลักสูตรมิติใหม่ 2 สาขาวิชา เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่  20 พฤศจิกายน  2554 พร้อมชิงทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering(IE)
 • คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Management(IB)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 1. มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบุรณ์ ไม่เป็นโรคที่มีความผิดปกติ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ และต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  - เรื้อน วัณโรคปอด โรคพิษสุราเรื้่อรัง โรคหัวใจ หรือติดยาเสพติด
  - โรคเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
  - เป็นผู้พิการ เช่นทางการมองเห็น ทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย และทางจิตหรือพฤติกรรม เป็นต้น

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา สถาบันฯได้จัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อรับ ทุนการศึกษา โดยไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม
โดยมีทุน 3 ประเภท ดังนี้
ทุนประเภทที่ 1 สนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิต 100 % และค่าครองชีพ รวมประมาณ 90,000 บาท/ปี
ทุนประเภทที่ 2 สนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิต 100 %  รวมประมาณ 60,000 บาท/ปี
ทุนประเภทที่ 3 สนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิต50 %   รวมประมาณ 30,000 บาท/ปี

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร(กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ http://www.tni.ac.th ) จำนวน 1 ฉบับ
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว(ติดใบสมัคร 1 รูปและใบเสร็จรับเงินของสถาบัน 1 รูป) จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน(ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการเรียน)เช่นใบ ปพ.1:4หรือรบ.1 จำนวน 1 ฉบับ
 5. ค่าสมัคร 300 บาท
 6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
 7. สำเนาใบแสดงผลงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรม(ถ้ามี)(นำมาแสดงวันสอบสัมภาษณ์)หมายเหตุ สำเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนรหัสประจำตัวผู้สมัครที่มุมบนด้านขวาของเอกสาร
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
อาคาร B ชั้น 1 ห้อง B112 ถนนพัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์รับสมัครนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2763-2601-05

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม รับตรงป.ตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรงพร้อมมอบทุนด้านเภสัชฯ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับนักเรียนระดับปริญญาตรีพร้อมทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยมีทุนการศึกษามอบกับผู้มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเวชกรรม และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 4. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาอันเนื่องมาจากความประพฤติ
 5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคดังต่อไปนี้ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดอย่างร้ายแรง โรคจิตต่าง ๆ โรคเรื้อนในระยะเสดงอาการ วัณโรคในระยะอันตราย โรคคุดทะราด หรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ ซิฟิลิสในระยะที่ 2 (ระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง) และโรคอื่นในระยะรุนแรงที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมรวมถึงไม่เป็นผู้ตาบอดสี
 6. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 7. จะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขาวิชากำหนด
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัครที่ดาวน์โหลดจาก www.pharmacy.msu.ac.th ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 1 ฉบับ
 2. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3×4 ซม. จำนวน 1 ใบ เป็นรูปถ่ายไม่เกิน 1 เดือน ผู้สมัครต้องติดรูปถ่ายในใบสมัตรให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ(ถ้ามี)
 6. หลักฐานการศึกษา ได้แก่สำเนาใบรบ.1 ปพ.1 หรือรย.2 หรือสำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า พร้อมลงนามรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
 7. ผลคะแนนการสอบ GAT/ PAT2
 8. ค่าสมัคร 300 บาท (ใบสมัครดวาน์โหลดฟรี)สำหรับโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่วนโครงการช้างเผือกอีสานสมัครได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจึงจะสามารถสมัครได้
ทุนการศึกษา
ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อที่คุณเภสัชศาสตร์จากทุกระบบการรับสมัครที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จากระบบโควตารับตรง ทุนนี้สนับสนุนการศึกษาโดยกำหนดให้ชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ ระยะเวลา 1 ปี
สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.pharmacy.msu.ac.th

รับตรง มศว.เลื่อนสอบสัมภาษณ์


เนื่องจากสถานการณ์ น้ำท่วม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  แจ้งประกาศเลื่อน การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการรับตรง ขั้นที่ 1  เป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน  54  โดยมีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2554 และประกาศผลการสอบขั้นที่ 2  ในวันที่ 19 ธันวาคม 2554
 
 UploadImage
 UploadImage

 


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อได้ที่ :
0-2649-5000 ต่อ 5716 และ 5665 หรือ 0-2260-2652, 0-2261-0531       
http://admission.swu.ac.th/
อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

แบงค์ชาติให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นม.ปลายไปศึกษาต่อต่างประเทศ  โดยเปิดรับในวันที่ 4-20 มกราคม 2555  ทุนการศึกษาที่เปิดรับ 2 ทุนดังนี้
 
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนประเภทบุคคลที่สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุน ม. ปลาย) ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

ทุนที่รับสมัคร
ไปศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา จำนวน2ทุน เพื่อกลับมาปฏิบัติงานที่ ธปท. ได้แก่
(1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 1ทุน(Mechatronic Engineering)
(2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ การเงิน จานวน 1 ทุน
 
  
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

ทุนที่รับสมัคร
ไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดก็ได้ ที่ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทางานชดใช้ ธปท. แต่ต้องกลับมาทางานในประเทศไทย และหากประสงค์ จะเข้าทางานกับ ธปท. ธปท. จะพิจารณารับเข้าทางานเฉพาะสาขาวิชา ที่เป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
 
คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน
อายุไม่เกิน20 ปีนับถึงวันที่1 เมษายน2555
เป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนเล่าเรียนหลวงประจาปี2555 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า3.5
 
การสมัครสอบ ระหว่างวันที่4 – 20 มกราคม2555
 
การสอบคัดเลือก
(1) วิธีการคัดเลือก
- การประเมินความเหมาะสมในการรับทุน พิจารณาจาก
* คะแนนสอบข้อเขียนทุนเล่าเรียนหลวง ร้อยละ 70
* คะแนนสัมภาษณ์โดย ธปท. ร้อยละ 30
ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนจะต้องได้คะแนนข้อเขียนและสัมภาษณ์รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60และได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับเท่ากับจานวนทุน

(2) กำหนดการสอบคัดเลือก
ธปท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ ทาง BOT Website www.bot.or.th หัวข้อสมัครงาน ฝึกงานและทุน  ภายในวันที่ 30 มกราคม 2555
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่
273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เบอร์กลาง โทร. 0-2283-5353       โทรสาร : 0-2280-0449     
http://www.bot.or.th

อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th

รวมภาพน้ำท่วมที่โดนแชร์ในfacebook มากที่สุด


ภาพน้ำท่วม ภาพน้ำท่วมเฟสบุ๊ค รูปน้ำท่วมโพสเฟสบุี๊๊๊๊๊ค
ภาพน้ำท่วม แชร์ในเฟสบุ๊ค ฮอตมากช่วงนี้ ได้ทั้งรอยยิ้ม ในยามวิกฤต ได้ดีทีเดียว ชิว อย่าคิดมากกานหล่ะ
รวบรวมโดย www.bbberry.net

2 (1).jpg


6.jpg


8.jpg


108health_1487.jpg


666.jpg22633_1300278692IWFh.jpg090417.jpg


276610_109315555792267_1395663680_n.jpg


299552_267598853270222_266196876743753_1059920_957259646_n.jpg304145_157841990975624_100002494735068_277359_1590640297_n.jpg


309378_211266682272359_166962110036150_512562_77757131_n.jpg315793_10150353105077332_511657331_8245969_1130459361_n.jpg
AbXmrPwCQAI5rej.jpg0001.jpg


0002.jpg0003.jpg


00.jpgประกาศผลรับตรง(แบบพิเศษ) จุฬาฯ


ประกาศ
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลื่อนการสอบทักษะกีฬากอล์ฟ โครงการรับนักเรียนผู้มี
ความสามารถดีเด่นระดับชาติทางด้านกีฬา ซึ่งจะสอบในวันที่ 21 ตุลาคม 2554
สำหรับวันและเวลาที่จะสอบใหม่ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
โปรดติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง
(แบบพิเศษ)ปีการศึกษา 2555 (ตรวจสอบรายชื่อ)new2

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555 (ตรวจสอบรายชื่อ)new2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555 (ตรวจสอบรายชื่อ)new2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทยเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555 (ตรวจสอบรายชื่อ)new2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 25555 (ตรวจสอบรายชื่อ)new2

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษา
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555 (ตรวจสอบรายชื่อ)new2


 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง
แบบพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (ตรวจสอบรายชื่อ)new2

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555 (ตรวจสอบรายชื่อ)new2

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555 (ตรวจสอบรายชื่อ)new2

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555  (ตรวจสอบรายชื่อ)new2

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
จัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555 (ตรวจสอบรายชื่อ)new2

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 25555 (ตรวจสอบรายชื่อ)?new2