วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Update รับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร รับตรง รับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 4-29 มกราคม 2559
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด) (4 ธ.ค. 58)
----------------------------------
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2558 (รายละเอียด) (4 ธ.ค. 58)
------------------------------------
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด) (4 ธ.ค. 58)
----------------------------------
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด) (4 ธ.ค. 58)
-----------------------------------
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2558(รายละเอียด) (4 ธ.ค.58)
-----------------------------------
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด) (17 ธ.ค.58)
-----------------------------------
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)(25ธ.ค.58)
-----------------------------------
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานาชาติ)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)(25 ธ.ค.58)

กำหนดการ รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 59 เปิดรับสมัคร 4 ม.ค. 59 กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2559


พยาบาลกองทัพบก  4 มกราคม ถึง 17 เมษายน 59
พยาบาลกองทัพเรือ  4 มกราคม ถึง 4 เมษายน 59
พยาบาลกองทัพอากาศ 18 มกราคม ถึง 20 เมษายน 59
คุณสมบัติผู้สมัคร ของปีก่อน
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
- เป็นสตรีโสด อายุ 17—25 ปี
- มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
- สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. BMI ไม่เกิน 25 กก./มม2
- ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
หน้าเว็บไซต์หลักวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  http://rtanc.ac.th/

ตัวอย่างระเบียบการพยาบาลทหารบก 59 http://rtanc.thaijobjob.com/rtanc-011.pdf
ตัวอย่างระเบียบการพยาบาลทหารอากาศ 58 http://nc-rtaf.thaijobjob.com/2015/rule2015.pdf
ตัวอย่างระเบียบการพยาบาลทหารเรือ 58 http://job.rtncn.ac.th/2015/nsn-01.pdf

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 9 วิชา 2559?การสอบวิชาสามัญ 9 วิชาใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว ตอนนี้ สทศ. ได้ปล่อย ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชาสามัญ ออกมาแล้ว หน้าตาเป็นไงนั้น เข้ามาดูได้เลยจ้า
image: http://files.unigang.com/pic/5/3594.jpg

Read more at http://www.unigang.com/Article/29495#6fHMm6ctAvwGUvqz.99

รับตรง นักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ กองทัพบก 59กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี ที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำในเหล่าต่างๆของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า และ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการเหล่าทหารราบ โดยทั้งสองหลักสูตรจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับต่ำแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก
สถานศึกษา
-หลักสูตรนายสิบทหารบกศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน และศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ อีก 6 เดือน รวมเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี
- หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ศึกษา ณ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
เปิดรับสมัคร  15 ธันวาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559
ระเบียบการ  http://atc-rta.thaijobjob.com/C/a11.pdf
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://atc-rta.thaijobjob.com/C/

อย่าลืมเช็ค !! สถานะสมัครสอบ รับตรง มหิดล 59ประกาศรายชื่อผู้สมัครระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ที่มีสถานะสมัครสมบูรณ์
หากไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 02-849-4596 ภายในวันที่ 25 ธ.ค.58 


รับตรง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครนายร้อยตำรวจหญิง ปี 2559โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึง 15 มกราคม 2559

จำนวนที่เปิดรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2559

            - ประเภทบุคคลภายนอก (หญิง) จำนวน 57 คน

            
คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2559

ประเภทบุคคลภายนอก (หญิง)

            - อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มกราคม 2538 - 16 มกราคม 2543)
            - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
            - มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดารมารดาผู้ให้กำเนิดสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาผู้ให้กำเนิดจะมิใช่สัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
          - มีขนาดร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
การสอบรอบแรก ข้อเขียน จำนวน 4 วิชา ได้แก่
            - ภาษาไทย คิดเป็น 200 คะแนน
            - วิทยาศาสตร์ คิดเป็น 200 คะแนน
            - คณิตศาสตร์ คิดเป็น 200 คะแนน
            - ภาษาอังกฤษ คิดเป็น 200 คะแนน

วิธีสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2559
            1. สมัครทาง www.admission.rpca.ac.th ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15  มกราคม 2559 โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (สามารถสมัครสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้น วันสุดท้ายที่รับสมัคร คือ วันที่ 15  มกราคม 2559 จะรับสมัครได้ถึงเวลา 16.00 น. 
           2. ค่าธรรมในการสมัครสอบ จำนวน 350 บาท แบ่งเป็น
                        - ค่าระเบียบการ ใบสมัคร และแนวข้อสอบ จำนวน 140 บาท
                        - ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 210 บาท
                        - ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 

รับตรง&ทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT รอบที่ 2 มหิดล 59เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2556
น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนในสาขาต่าง ๆ ได้ 8 สาขา ดังนี้
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
เรียนเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เป็นต้น
ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Databases and Intelligent Systems)
เรียนเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และระบบฐานความรู้ คลังข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและระบบเชิงฉลาด การประมวลผลและรู้จำภาพ ตัวอักษร และเสียง ฯลฯ เป็นต้น
ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems)
เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ในองค์กร และที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)
เรียนเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี Multimedia และการประยุกต์ใช้งาน Multimedia ในงานต่างๆ อาทิ การประมวลผลข้อมูลภาพแบบดิจิตอล การทำภาพเคลื่อนไหวโดยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
วิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering)
เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนา software เป็นทีมหรือขนาดใหญ่ สาขานี้มีความจำเป็นมากต่อการพัฒนา software ที่มีคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)
เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software เพื่อนำไปใช้ในทางสาธารณสุขสุขภาพ เช่นระบบในโรงพยาบาลต่างๆ และระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขของประเทศ
ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Network)
ทุกองค์กรในปัจจุบันต้องเชื่อมต่อกับ Internet และมีระบบเครือข่ายภายใน นักศึกษาจะสามารถเรียนเกี่ยวกับการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน (Shared Resource) ในเครือข่ายนั้น จะเน้นในเรื่องของการศึกษาวิธีการสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสาย และไร้สาย การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมต่อกับ Internetการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการเชื่อมต่อสื่อสาร และระบบเครือข่ายสื่อสารในอนาคต
การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System)
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศ มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อช่วยการจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานต่าง ๆ รวมถึงระบบสำนักงานอัตโนมัติด้วย
กำหนดการรอบ 2
รายละเอียดรอบ 2 (รับตรง - สอบตรง)
รับสมัคร
18 ธันวาคม 2558 – 24 มกราคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบข้อเขียน
27 มกราคม 2559
สอบข้อเขียน
30 มกราคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสถานที่สอบสัมภาษณ์
17 กุมภาพันธ์ 2559
สอบสัมภาษณ์
20 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2559
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
3 มีนาคม 2559
ICT Preparatory Program
เมษายน - กรกฎาคม 59
เปิดภาคการศึกษา
15 สิงหาคม 59
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/index.html

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2559สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัคร ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า โดยรับสมัครออนไลน์ผ่านทางระบบ INTERNET
เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559
จำนวนรับสมัคร ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
- หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 260 คน
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี 60 คน
หน้าเว็บไซต์หลัก http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp

 

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รับตรง 6 หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 59 จำนวน 270 คนรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 6 หลักสูตร รวมจำนวนทั้งสิ้น 270 คน

ภาคปกติ 5 หลักสูตร
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 55 คน
-สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 45 คน
-สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 55 คน
-สาขาวิศวกรรมโยธา 35 คน
-สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ จำนวน 45 คน
ภาคพิเศษ 1 หลักสูตร
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต 35 คน
เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม ถึง 26 มกราคม 2559

รับตรง ทุน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 59คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงประกาศโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจากการประกวดแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 5 ทุน
เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม 2559

รับตรง ทั่วประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 59 จำนวน 295 คนประกาศ รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง  โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา)
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2559
          ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในโครงการโควตา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่มีความสนใจ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ดังมีรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจำนวนรับดังนี้
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจำนวนรับ           
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ จำนวน 6 หลักสูตร และภาคพิเศษ จำนวน 2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 295 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภาคปกติ
ที่
หลักสูตร
จำนวนรับ
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
35
2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
30
3
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
30
4
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
30
5
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
40
6
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
20

รวม
185
ภาคพิเศษ
ที่
หลักสูตร
จำนวนรับ
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
55
2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
55

รวม
110

รายละเอียดการรับสมัคร  http://158.108.101.4:8080/admission/index.aspx

คุณสมบัติการรับสมัครและกำหนดการ รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 59
 กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2559 
 กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา 2559คุณสมบัติผู้สมัคร ของปีก่อน
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
- เป็นสตรีโสด อายุ 17—25 ปี
- มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
- สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. BMI ไม่เกิน 25 กก./มม2
- ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ตัวอย่างระเบียบการพยาบาลทหารบก 59 http://rtanc.thaijobjob.com/rtanc-011.pdf
ตัวอย่างระเบียบการพยาบาลทหารอากาศ 58 http://nc-rtaf.thaijobjob.com/2015/rule2015.pdf
ตัวอย่างระเบียบการพยาบาลทหารเรือ 58 http://job.rtncn.ac.th/2015/nsn-01.pdf

รับตรง 100 ทุนสำรวจโลก eListening ม.อัสสัมชัญ ABAC 59 Read more at http://www.unigang.com/Article/29511#cy5xL2dy4KJQAbHg.99
โครงการทุนสำรวจโลก eListening เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด  โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 13  และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการทุนสำรวจโลก eListening  ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนทั่วประเทศ  ที่มีความรู้ความสามารถ  และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด   โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน   มีมูลค่าทุนระหว่าง 411,835 – 566,385 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ  35 ล้านบาท  เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ซึ่งมหาวิทยาลัยถือเป็นภารกิจหนึ่งในการที่จะให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  รวมถึงยังเป็นทางเลือกทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง  ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวมาข้างต้น  นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้  ความสามารถ  ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   และเพิ่มพูนพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในสังคมนานาชาติโดยตรง 
โครงการทุนสำรวจโลก eListening จึงเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ทรัพยากรบุคคล สามารถพัฒนาการศึกษาเล่าเรียน นำทักษะ ความรู้  ความสามารถที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อพัฒนาทั้งตนเอง และสังคมที่อาศัยอยู่ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป  และสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนในโครงการทุนสำรวจโลก eListening ยังสามารถนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนกลับไปพัฒนาวิชาชีพให้กับบ้านเกิดของตนเอง  อันจะเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชน และรวมไปถึงเศรษฐกิจและสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยด้วย คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบขอรับทุนการศึกษา
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอนและหรือแผนกสองภาษาเท่านั้น(ไม่อนุญาตินักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติสมัครสอบแข่งขันชิงทุน) 
-เป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย
- ไม่จำกัดผลการเรียนของผู้สมัครสอบแข่งขันชิงทุน
จัดสอบเก็บคะแนนทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 8 เรื่อง
เกณฑ์การตัดสินการให้ทุนการศึกษาและเงื่อนไข
จำนวนทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 100 ทุน มีมูลค่าเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 35 ล้านบาท โดยคัดเลือกจากผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุนทั่วประเทศ
เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาระหว่างศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นักศึกษาจะต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในแต่ละภาคการศึกษา
นักศึกษาจะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://www.elistening.au.edu/index.php

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รับตรง โควตาโครงการ ศอ.บต. และ บุตรชาวประมง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ 59การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ ในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจำปีการศึกษา 2559,คณะประมง 
คณะประมงจะรับสมัครนักเรียนที่ในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้าศึกษาในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับจำนวน 5 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2559 
[อ่านต่อ...]
การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ บุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2559,คณะประมง 
คณะประมงจะรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรชาวประมงเข้าศึกษาในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับจำนวน 10 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2559 
27 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]