วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

รับตรง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้

กำหนดการคัดเลือก
รับตรง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2558

โครงการที่เปิดรับ
           โครงการลูกหลานชาวเรือ
           - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
              กลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือ จำนวน 3 คน
              กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) จำนวน 3 คน
              กลุ่มวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง จำนวน 2 คน
           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ จำนวน 5 คน
           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล จำนวน 5 คน
           โครงการรับตรง
           - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
              กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) จำนวน 15 คน
              กลุ่มวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง จำนวน 15 คน
           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ จำนวน 20 คน
           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล จำนวน 10 คน
           โครงการช้างเผือก
           - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
              กลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือ จำนวน 10 คน
              กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) จำนวน 10 คน
              กลุ่มวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง จำนวน 10 คน
           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ จำนวน 10 คน
           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล จำนวน 20 คน
           โครงการสามจังหวัดชายแดนใต้
           - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
              กลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือ จำนวน 1 คน
              กลุ่มวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง จำนวน 2 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
           โครงการลูกหลานชาวเรือ
           - ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นบุตรหลานของบุคคลที่ปฏิบัติงานกิจการพาณิชนาวี ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล งานในอู่ต่อเรื่อ โรงงานซ่อมหรือสร้างเรือ และการประมงในทะเล
           - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ ปวช.
           - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ มีการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายอุตสาหกรรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ มีการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.20 ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายอุตสาหกรรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล มีการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.20 ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายอุตสาหกรรมในสาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
            - กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)  และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ รับเฉพาะเพศชายและต้องเป็นผู้ที่สามารถว่ายน้ำได้ 
           โครงการรับตรง
           - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ ปวช.
           - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ มีการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายอุตสาหกรรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ มีการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.20 ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายอุตสาหกรรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล มีการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.20 ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายอุตสาหกรรมในสาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
            - กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)  และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ รับเฉพาะเพศชายและต้องเป็นผู้ที่สามารถว่ายน้ำได้ 
           โครงการช้างเผือก
           - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ ปวช.
           - มีการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00 
           - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายอุตสาหกรรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายอุตสาหกรรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายอุตสาหกรรมในสาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
            - กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)  และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ รับเฉพาะเพศชายและต้องเป็นผู้ที่สามารถว่ายน้ำได้ 
           โครงการสามจังหวัดชายแดนใต้
           - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ ปวช.
           - เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
           - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ มีการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายอุตสาหกรรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การคัดเลือก
           โครงการลูกหลานชาวเรือ
           - คะแนน GAT/PAT หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(GAT+PAT1+PAT3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ, สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล(GAT+PAT1+PAT2)
           - การสอบสัมภาษณ์
           - การทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ
           - การสอบข้อเขียน สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนน GAT/PAT
           โครงการรับตรง
           - คะแนน GAT/PAT หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(GAT+PAT1+PAT3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ, สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล(GAT+PAT1+PAT2)
           - การสอบสัมภาษณ์
           - การทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ
           - การสอบข้อเขียน สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช. ที่ไม่มีผลคะแนน GAT/PAT
           โครงการช้างเผือก
           - คะแนน GAT/PAT หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(GAT+PAT1+PAT3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ, สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล(GAT+PAT1+PAT2)
           - การสอบสัมภาษณ์
           - การทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ
           - การสอบข้อเขียน สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช. ที่ไม่มีผลคะแนน GAT/PAT
           โครงการสามจังหวัดชายแดนใต้
           - คะแนน GAT/PAT หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(GAT+PAT1+PAT3)
           - การสอบสัมภาษณ์
           - การสอบข้อเขียน สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช. ที่ไม่มีผลคะแนน GAT/PAT

ไม่มีความคิดเห็น: