วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

เจาะลึก 4 หลักสูตรแปลก ริมรั้ว มหาวิทยาลัยดัง

ส่งท้ายปีเก่า ยิ้มรับปีใหม่ "ไลฟ์ ออน แคมปัส จึงขอพาทุกคนไปทำความรู้จักสาขาการเรียนแปลกใหม่ บางสาขาหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยได้ยินมาก่อน ซึ่งแต่ละสาขาวิชาที่กล่าวถึงนั้น ล้วนเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีคุณภาพ เข้มข้นทุกหลักสูตร และพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม
 
       “ทัศนมาตรศาสตร์” วิชาเพื่อขจัดทุกปัญหาสายตา
      
       หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (Doctor of Optometry, O.D.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบุคลากรสาธารณสุขขั้นพื้นฐานทางสายตาให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ และเพื่อสนองเจตนารมย์ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นมหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดตั้งคณะทัศนศาสตร์ขึ้น เพื่อผลิตบุคลากร สาขานี้สนองนโยบายของรัฐบาลขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
      
       “ดร.สุทธิลักษณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง” อาจารย์ประจำสาขาคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อธิบายแนะนำถึงหลักสูตรทัศนศาสตร์ว่า เป็นหลักสูตรสำหรับคนที่สนใจเรียนเกี่ยวกับทางด้านสายตา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการตรวจและวินิจฉัยปัญหาทางด้านสายตาและสุขภาพตาอย่างเจาะลึกเพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับผู้มีความผิดปกติทางด้านการมองเห็น
      
       “สาขาวิชานี้เน้นความเข้าใจในระบบลูกตาที่ซับซ้อนที่เน้นในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และฟิสิกส์ ด้านแสงเลนส์สายตามาใช้ในการตรวจวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาของระบบการมองเห็นของมนุษย์รวมไปทั้งการฝึกปฎิบัติการเรียนรู้เกี่ยวกับทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เข้ามาใช้ตรวจวัดสายตาด้วย ”
      
       อาจารย์ด้านทัศนมาตรศาสตร์ กล่าวให้เห็นชัดขึ้นว่า นักทัศนมาตรศาสตร์ไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับสายตาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการทำงานวิเคราะห์โรคจากลักษณะอาการ และระบุการดูแลสายตาที่ถูกต้องให้ผู้ป่วย ตลอดจนตรวจวัดสายตาและเลือกเลนส์ที่เหมาะสมให้ได้ ซึ่งหน้าที่ของการทำแว่นหรือเลนส์ ก็จะเป็นความถนัดของบุคลากรระดับช่างฝีมือ อย่าง ช่างประกอบแว่นสายตา และนักทัศนมาตรศาสตร์ก็จะตรวจเช็คลักษณะแว่นกับอาการป่วยสายตาว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ ในขณะที่การรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ดวงตาจะเป็นหน้าที่ของจักษุแพทย์

 
       วิศวกรรมการบินและอวกาศ สู่ “วิศวกร นักออกแบบเครื่องบิน”
      
       สถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศที่ผลิตวิศวกรการบินและอวกาศสำหรับพลเรือน นั่นคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยชื่อ “ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ” ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ซึ่งเป็น นับจากเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ภาควิชาได้ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ไปแล้ว กว่า 200 คน รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบินและอวกาศอย่างต่อเนื่อง
      
       ปัจจุบันมีอาจารย์ ประจำทั้งหมด 28 คน มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมด้านวิศวกรรมอวกาศยาน การดำเนินงานและการจัดการ เทคโนโลยีการบิน การบริหารองค์กรการบิน และเทคโนโลยีอวกาศ การเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร มี การผสมผสานด้วยทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบินและอวกาศโดยมีแนบคิดให้ นิสิตได้เรียนรู้จากการคิดและการปฏิบัติจริง “Learning by Doing
      
       ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า สำหรับคณะวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรขึ้นทั้งหมด 4 หลักสูตรคือ 1.หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา วิศวกรรมการบินและอวกาศ (B.Eng.Aerospace Engineering ) 2. หลักสูตร สองปริญญานานาชาติ (B.Eng.Aerospace Engineering & B.Bus.Manangement) 3. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีการบิน (B.S. Aviation Technology) และ4. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา การจัดการการบิน (B.S. Aviation Management)
      
       “การเรียนวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา วิศวกรรมการบินและอวกาศ หลักสูตรนี้ จะเรียนเกียวกับวิศวกรรมทางด้านการบินวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจบมาเป็น Engineer ด้านการบิน วิศวกรเป็นคนที่ทำตั้งแต่การออกแบบเครื่องบิน ทำเกี่ยวกับการ Maintenance เครื่องบินต่างๆ ซึ่งเป็นน่าที่ของ Mechanic และ Engineer ปี 1 จะเรียนรวมกับวิศวะภาคปกติ ปี 2 ถึงจะแยกสาขามาเป็นวิศวะการบิน แน่นอนว่าต้องทำเกรดให้สูง ๆ ถึงจะสามารถเข้ามาเรียนในภาคการบินได้ เวลาเรียนทั้งหมดจะใช้เวลาเรียน 4 ปี โดยเรียนที่วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน ”

 
       “สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง” องค์ความรู้ตามแนวพ่อหลวง
      
       คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจน ได้มีการริเริ่มในการจัดทำหลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการทำวิจัยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนับได้ว่าเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นแห่งแรก นำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษาค้นคว้า มาเผยแพร่ให้เกิดการเข้าใจอย่างถูกต้องพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
      
       ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า มีความสนใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ทำการศึกษาวิจัยจนกระทั่งพัฒนาสู่การการจัดทำหลักสูตรบริหารศาสตร บัณฑิต สาขาเศรษฐกิจพอเพียง และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2550 ที่ผ่านมา
      
       “เพื่อให้เป็นรูปธรรมจากการนำไปปฏิบัติจริง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังได้จัดตั้งชุมชนต้นแบบเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เกือบ 100 ไร่ สำหรับชุมชนต้นแบบใช้ทำกสิกรรมไร้สารพิษ รวม ทั้งใช้เป็นสถานที่พักอาศัยของนักศึกษา และกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้อย่างรอบด้าน และเป็นเป็นระบบ คณะ บริหาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศในการสร้าง และเชื่อมโยงเครือข่ายหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมต่อไป”

 
       “ออกแบบพัสตราภรณ์” นักออกแบบสิ่งทอระดับนานาชาติ
       

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญมรดกศิลปะสิ่งทอของไทยในท้องถิ่นต่างๆ รวมไปถึงเครื่องแต่งกายของชนชาติอื่นๆ จึงเปิดสอน “สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์” ( Fine and Applied Arts) ขึ้น ภายใต้สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในปี 2552 โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของสิ่งทอ และเครื่องแต่งกายของไทย ตะวันออก และตะวันตกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่สาธารณชน
      
       นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์พัฒนาผลงานทางด้านพัตราภรณ์ ให้เข้ากับยุคสมัยและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์ของสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ สามารถออกแบบสิ่งทอสำหรับอุตสาหกรรมระดับล่างๆ มีความรู้ในด้านการบริหาร การตลาด การเสนอผลงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเสื้อผ้าสำเร็จรูป
      
       สำหรับในปีแรกๆ นักศึกษาจะเรียนพื้นฐานการออกแบบเหมือนกันพวกดรอว์อิ้ง เพ้นทิ่ง จากนั้นก็จะเริ่มเรียนพื้นฐานของเท๊กซ์ไทล์ อย่างทรานส์เฟอร์คือการรีดลายจากกระดาษบนผืนผ้าให้เกิดลวดลาย การสกรีน การทอ เรียกว่าจะรู้กระบวนการผลิตผ้าแต่ละชนิด บางมหาวิทยาลัยจะเน้นที่กระบวนการผลิตมากกว่าการออกแบบ แต่ซึ่งสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นคือจะเน้นการออกแบบมากกว่า

10 วิธีช่วยให้คุณทำข้้อสอบได้ดีขึ้น


10 วิธีที่จะช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ดีขึ้น
Don't cram
วิธีนี้ไม่ได้ผลหรอกการเร่งดูหนังสือในเวลาอันสั้นๆจะทำให้คุณเหนื่อยเปล่า คุณควรเตรียมตัวอ่านและทบทวนหลายๆสัปดาห์ก่อนที่จะสอบ
Practice
ถ้าหากคุณเรียนเฉพาะส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงคุณก็จะลืมมัน ได้อย่างรวดเร็ว คุณจำเป็นต้องมีการฝึกฝนเช่นในวิชาภาษาอังกฤษ คุณจะต้องเอาคำศัพท์ใหม่ที่เรียนมานั้นแต่งประโยคและพูดออกมาดังๆ สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์คุณจำเป็นจะต้องทำหลาย ๆ แบบฝึกหัดเท่าที่คุณจะทำได้ การฝึกจะทำให้คุณเข้าใจข้อเท็จจริงดีขึ้น
Read with your eyes closed
อันดับแรกคุณก็อ่านจากสมุดจดและหนังสือเรียนด้วยความระมัดระวัง จากนั้นให้ปิดหนังสือและให้หากระดาษมาหนึ่งแผ่น และเขียนหัวข้อสำคัญๆที่อ่านมาแล้ว ซึ่งจะช่วยทำให้คุณเข้าใจว่าคุณจำเป็นจะอ่านทบทวนส่วนไหนเพิ่มเติม
Get the big picture
ทำเป็นโน๊ตย่อหัวข้อที่สำคัญๆโดยดึงเนื้อหาจากสมุดจดหรือจากหนังสือเรียน แบบฝึกหัดหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ได้จากห้องเรียน เรียบเรียงลำดับเนื้อหาใหม่ซึ่งจะทำให้คุณเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและยัง ทำให้คุณจดจำเนื้อหาได้เป็นเวลานานอีกด้วย
Talk
ให้ถามรุ่นพี่ที่เรียนมาแล้วเกี่ยวกับคำถามหรือเกี่ยวกับ แนวข้อสอบเก่าๆว่าเป็นอย่างไรแล้วคุณจะได้เตรียมถูก หรือพร้อมมากยิ่งขึ้น
Get help
ยามใดที่คุณไม่เข้าใจอะไรสักอย่างขอให้ถามอาจารย์ซึ่งท่าน จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคุณได้อย่างดีหรืออาจจะเป็นเพื่อน หรือใครก็ได้ที่เข้าใจวิชานั้นเป็นอย่างดีไม่ต้องรอกระทั่งจะถึงวันสอบพรุ่ง นี้แล้วค่อยถาม มันอาจจะเป็นว่าสายเกินไปแล้ว!!!
Triage Principle
ถ้าหากคุณเห็นว่าเวลาเรียนไม่พอแล้ว คุณควรจะทำอย่างไรดี ? ควรจะอ่านในส่วนที่คุณเข้าใจเพียงน้อยนิดหรือควรที่จะอ่านในส่วนที่คุณพอมี ความรู้บ้างคุณควรจะอ่านในส่วนที่คุณพอมีความรู้อยู่บ้างซึ่งจะทำให้คุณรู้ มากยิ่ง ๆ ขึ้น เป็นการดีที่รู้ในบางส่วนที่รู้อยู่แล้วให้รู้มาก ๆ ยิ่งขึ้นดีกว่าการรู้เพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ
Focus on objectives
ให้กลับไปอ่านจุดประสงค์การเรียนอีกรอบ จากนั้นให้ทดสอบรายจุดประสงค์แบบ Pre-test ว่าคุณทำผ่านเกณฑ์ไหม ถ้าจุดประสงค์ไหนทำไม่ได้หรือได้คะแนนน้อย ให้กลับไปเรียนใหม่ตามจุดประสงค์ที่คุณยังไม่รู้เรื่องดีพอ
Manage time
คุณจะต้องดูหนังสืออย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงต่อวันในวิชาที่ยากๆอย่างเช่นวิชาเคมี คุณจะต้องจัดตารางเรียนขึ้นมา และจะต้องอ่านตามตารางที่จัดไว้ ให้จัดระบบการอ่านหนังสือกับเพื่อนและจะต้องอ่านตามตารางที่จัดไว้ ซึ่งวิธีนี้จะเป็นบังคับคุณไปในตัวไม่ให้ขี้เกียจ
Relax
พยายามพักผ่อนหรือทำตัวสบายๆอย่าดูหนังสือกับเพื่อนที่ทนงตน หลงตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งแล้วไม่ต้องอ่านก็สอบได้ เด็ดขาด คืนก่อนสอบให้เตรียมหนังสือ ปากกาและจัดกระเป๋าให้เรียบร้อยและเขัานอนแต่หัวคํ่า ถ้าหากคุณยังดูหนังสือดึกจะทำให้คุณเหนื่อยและยิ่งทำให้คุณเครียดมากขึ้น เมื่อเข้าสอบจะยิ่งทำให้คุณเบลอไปเลยแหละ!!(นะจะบอกให้)

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สู้ต่อไปตราบใดที่ยังไม่มีที่เรียน.....


ชีวิตเราไม่ได้จบอยู่แค่การสอบตรง
เรายังมีแอด มีหลังแอด มีม.เปิด
แต่เราเชื่อว่าเพื่อนๆต้องได้ม.รัฐแน่นอน

,,เราสู็เพื่อนพ่อ แม่ อนาคตที่ดีของเราเอง
ที่สำคัญคือตัวของเรา

ทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญที่ใจของเราเท่านั้นเอง

อย่าท้อนะเราต้องผ่านมันไปด้วยกัน
ทุกคนอย่าทิ้งกันอย่าเห็นแก่ตัว
รักเพื่อนรักตัวเองให้มากๆ
วันใดที่ท้อแสดงว่าไม่รักตัวเองแล้วล่ะสิ
ถ้ารักตัวเองต้องสู็ต้องเอาความสุขความสมหวัง
มาให้ตัวเองและถึงวันนั้น
ไม่ใช่แค่เพ่ื่อนๆที่มีความสุข
คนที่จะยิ้มกว่าเพื่อนๆและให้กำลังใจเพื่อนๆเสมอมาอย่างพ่อแม่
เค้าจะยิ้ม :) แก้มปริยิ่งกว่าเราอีกนะ


สนามต่อไปคงเป็น GAT-PAT และ O-NET ล่ะสิสู้ๆนะของให้เพื่อนๆและเราสมหวังนะ

ให้กำลังใจกันบ่อยนะ
รู้สึกว่าเพื่อนจะดูเหนื่อยและล้ากัน

รักทุกคนนะ


มาจาก เพื่อนที่ตั้งใจจะเขียนถึงเพื่อน 

mean max min ช่วงคะแนน GAT PAT 1/2555
credit:dekd

โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT-PAT และการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ พระนครเหนือ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2555 โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT-PAT และการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์
 
1 การรับตรงใช้คะแนน GAT-PAT รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 การรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์
2.1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดารศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร รับสมัครผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 มีผลการเรียน ไม่ตำกว่า  2.75
2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครผู้กำลังศึกษาภาคการเรียนสุดท้าย ระดับมัธยมศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 
รับสมัคร 31 มกราคม  ถึง  15 กุมภาพันธ์ 2555
 
รายละเอียดทั้งหมดhttp://www.admission.kmutnb.ac.th/datarubtongGAT-PAT+clearinghouse2555.pdf

สอบตรงราชภัฎสวนดุสิต 2555รายละเอียดทั้งหมด http://entrance.dusit.ac.th

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

ใครได้คะแนน GAT PAT เท่าไหร่ มาบอกกันบ้างนะคะ

นักเรียนม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ หลังจากรู้คะแนน GAT PAT แล้ว ได้เท่าไหร่กันบ้าง รู้แล้วบอกครูด้วยนะคะ จะได้ร่วมชื่นชมค่ะ.......

การจัดอันดับ มหาวิทยาลัย(ของไทย) 50 อันดับ


ตามโครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ว่า การจัดอันดับและประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยไทยประจำปี 2549 เป็นการนำข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่ส่งข้อมูลมายัง สกอ.ประมาณ 60-70 แห่ง จากมหาวิทยาลัยทั้งหมดของรัฐและเอกชนประมาณ 200 แห่ง เพื่อนำข้อมูลมาประเมินศักยภาพใน 2 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย ซึ่ง สกอ.ได้นำมาเผยแพร่ใน 50 อันดับแรก โดยแยกมหาวิทยาลัย ออกเป็น 5 กลุ่ม เรียงตามลำดับศักยภาพแต่ละแห่ง

แบบตามอันดับ

เมื่อ พ.ศ. 2549 สกอ. ได้ประกาศ 50 อันดับมหาวิทยาลัยด้านวิจัย และด้านการเรียนการสอน[3] โดย 10 อันดับแรกคือ

ด้านการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 80%)ด้านการวิจัย (คะแนนเต็ม 100%)
 1. มหาวิทยาลัยมหิดล 61.11%
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 52.78%
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 47.27%
 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 47.16%
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 46.12%
 6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 45.72%
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 45.37%
 8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 45.07%
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 43.59%
 10. มหาวิทยาลัยศิลปากร 43.46%
 1. มหาวิทยาลัยมหิดล 100.00%
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 92.24%
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 81.49%
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 81.36%
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 78.68%
 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 75.70%
 7. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 74.10%
 8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 73.61%
 9. มหาวิทยาลัยนเรศวร 72.04%
 10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 71.26%

[แก้]แบบแบ่งกลุ่ม

ได้มีการแบ่งออกเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม ตามระดับคะแนน ได้แก่
 • กลุ่ม 1 ดีเลิศ (ร้อยละ 75 ขึ้นไป)
 • กลุ่ม 2 ดีเยี่ยม (ร้อยละ 70-75)
 • กลุ่ม 3 ดี (ร้อยละ 65-69)
 • กลุ่ม 4 ดีพอใช้ (ร้อยละ 55-64)
 • กลุ่ม 5 ต้องปรับปรุง (ร้อยละ 55 ลงไป)
โดยในแต่ละกลุ่ม เรียงตามลำดับตัวอักษร (มรภ. = มหาวิทยาลัยราชภัฏ, มทร. = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)

กลุ่มด้านการเรียนการสอนด้านการวิจัย
1จุฬาลงกรณ์, ขอนแก่น, เชียงใหม่, มหิดลจุฬาลงกรณ์, เชียงใหม่, มหิดล, เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, เทคโนโลยีสุรนารี
2เกษตรศาสตร์, เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, เทคโนโลยีสุรนารี, เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเกษตรศาสตร์, ขอนแก่น, นเรศวร, นิด้า
3ทักษิณ, แม่ฟ้าหลวง, วลัยลักษณ์, ศิลปากร, สงขลานครินทร์, อุบลราชธานี, เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, นิด้าบูรพา, ศรีนครินทรวิโรฒ, ศิลปากร, สงขลานครินทร์, เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4ม.นเรศวร, ม.บูรพา, ม.มหาสารคาม, ม.แม่โจ้, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, มทร.ธัญบุรี, มทร.พระนคร, มทร.สุวรรณภูมิ, มรภ.นครปฐม, มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ,มรภ.สวนดุสิต, สจ.ลาดกระบัง, สจ.พระนครเหนือม.ทักษิณ, ม.แม่โจ้, ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.มหาสารคาม, ม.วลัยลักษณ์, ม.อุบลราชธานี, สจ.พระนครเหนือ, มรภ.นครราชสีมา, มรภ.เลย, มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ, มรภ.สวนดุสิต,มรภ.อุดรธานี
5มรภ.จันทรเกษม, มรภ.เชียงใหม่, มรภ.เทพสตรี, มรภ.ธนบุรี, มรภ.นครราชสีมา, มรภ.นครศรีธรรมราช, มรภ.นครสวรรค์, มรภ.บุรีรัมย์, มรภ.พระนคร,มรภ.พิบูลสงคราม, มรภ.ยะลา, มรภ.ราชนครินทร์, มรภ.เลย, มรภ.สกลนคร, มรภ.สุราษฎร์ธานี, มรภ.หมู่บ้านจอมบึง, มรภ.อุดรธานี, มรภ.อุตรดิตถ์,ว.บัณฑิตบริหารธุรกิจ, ว.ตาปีมทร.กรุงเทพ, มทร.ธัญบุรี, มทร.พระนคร, มทร.ศรีวิชัย, มทร.สุวรรณภูมิ, มรภ.จันทรเกษม, มรภ.เชียงใหม่, มรภ.เทพสตรี, มรภ.ธนบุรี, มรภ.นครปฐม,มรภ.นครศรีธรรมราช, มรภ.นครสวรรค์, มรภ.บุรีรัมย์, มรภ.พระนคร, มรภ.พิบูลสงคราม, มรภ.ยะลา, มรภ.ราชนครินทร์, มรภ.สกลนคร, มรภ.สุราษฎร์ธานี, มรภ.หมู่บ้านจอมบึง, มรภ.อุตรดิตถ์, ว.บัณฑิตบริหารธุรกิจ, ว.ตาปี

[แก้แบ่งตามสาขา]

การจัดอันดับนี้จัดเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ 50 อันดับแรก แยกตามสาขา ในด้านการวิจัย และด้านการเรียนการสอน[4][5][6] โดย 5 อันดับแรกของแต่ละด้านคือ

สาขาด้านการสอนด้านการวิจัย
วิทยาศาสตร์
 1. คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
 2. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 4. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
 1. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
 3. สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ ม.มหิดล
 4. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 5. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คณะพลังงานและวัสดุ มจ.ธนบุรี
 3. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจ.ธนบุรี
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 1. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจ.ธนบุรี
 2. คณะพลังงานและวัสดุ มจ.ธนบุรี
 3. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.มหิดล
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจ.ธนบุรี
ชีวการแพทย์
 1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์
 1. คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
 2. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
 3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 4. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ม.มหิดล
 1. คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่
 2. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
 3. โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า
 4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 5. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมศาสตร์
 1. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 3. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 4. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
 1. คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 4. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตปทุมธานี มทร.ธัญบุรี
 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์
 1. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 4. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 1. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 4. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Credit http://th.wikipedia.org  และ สมศ 

ลุ้นระทึกประกาศผล GAT PAT 1/2555Credit http://lockerz.com/s/178859844
คะแนน Mean
แกทเชื่อมโยง 80.14
แกทอังกฤษ 50.45
แกทรวมสองพาร์ท 130.59
แพทเลข 39.64
แพทวิทย์ 91.59
แพทวิศวะ 83.45
แพทครู 149.43

ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยโพส ข้อมูล จ้าด่วน....ประกาศผล GAT PAT 1/2555 (สอบเดือนธันวาคม 2554)

ด่วน ๆ ๆๆ ประกาศแล้วจ้าประกาศผลคะแนน GAT-PAT 1/2555  ( ธันวาคม 2554)

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์


ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ (กรณีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา 2555
กำหนดการรับสมัคร (กรณีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2555

รับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ 2555

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2555 ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร
(รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 25555)
 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. เป็นชายโสด อายุ 17-20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2535 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2538) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เม.ย.55  หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากทหารกองประจำการ) ต้องมีอายุ  18-24 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2537)
 3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร
(รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2555)
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 3. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 8 รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน ๓ เดือน)
การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
1. ซื้อด้วยตนเองตั้งแต่ 13  ธันวาคม2554  ถึง 26  กุมภาพันธ์ 2554  ราคาชุดละ 80 บาท ดังนี้
 • กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร
 • กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
 • โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 • ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต
 • หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
 • ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน)
 • ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ (พระราชวังเดิม)
 • ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ)
 • สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.2 บางนา ส.ทร.3 ภูเก็ต ส.ทร.5 สัตหีบ ส.ทร.6 สงขลา ส.ทร.8 พิษณุโลก ส.ทร.9 อุบลราชธานี ส.ทร.10 ตราด ส.ทร. 11  เชียงใหม่ ส.ทร.15 นราธิวาส)
2. สั่งซื้อทางไปรษณีย์
ตั้งแต่  13 ธันวาคม  2554 ถึง  26  มกราคม 2555  โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่ง ชุดละ  110 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ. 11  ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ( ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดาหรือธนาณัติด่วนพิเศษ ไม่รับธนาณัติ online )
การรับสมัคร
 • สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 2  มกราคม  2555 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
 • สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00  –  15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่  14 - 22  มกราคม 2555 ที่สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) จังหวัดชลบุรี
 • ส่วนกลาง ตั้งแต่  11 - 26  กุมภาพันธ์  2555  ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
การสอบคัดเลือกภาควิชาการ
 • ในวันอาทิตย์ที่ 18  มีนาคม 2555 เวลา  08.00 น. ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ในวันสมัคร วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170   โทร.0 2 889 3922 , 0 2475 3663 , 02 4753664  ,0 2475 3643  ในวันและเวลาราชการ หรือwww.navy.mi.th/navedu