วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กำหนดการใหม่ กระทรวงศึกษาธิการคัดส่งนร.ไทยรับทุน 35 ประเทศ


กระทรวงศึกษาธิการฟื้นโครงการคัดเลือกนักเรียนในภูมิภาคเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาต่อต่างประเทศอีกคครั้ง หลังจากประสบปัญหาทางการเมืองและทางสังคมโดยหลังประเทศไทยได้พ้นวิกฤติมหาอุทกภัยมาแล้ว ได้เริ่มกำหนดรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศโดยแหล่งข่าวได้ให้รายละเอียดว่า
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น3 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1,392 คน แบ่งเป็นนักเรียนทุนของรัฐบาล 928 คน นักเรียนทุนส่วนตัวหรือใช้ทุนของครอบครัวไปเรียน 464 คน นอกจากนี้ได้กำหนดคุณสมบัตินักเรียนทุนเหมือนๆ กับปีที่ผ่านมา อาทิ ผู้รับทุนต้องอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันรับสมัคร, เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า (ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ) ในปีการศึกษา 2554 มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และรายได้ของครอบครัวต้องไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี (นักเรียนทุนรัฐบาล) ส่วนนักเรียนทุนส่วนตัวจะไม่กำหนดรายได้ครอบครัว
ประเทศที่ส่งไปศึกษาต่อนั้นโครงการฯได้เพิ่มทวีปและประเทศที่จะส่งนักเรียนไปศึกษา จากเดิมที่มีเพียง 18 ประเทศ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก, สวีเดน, สเปน, ออสเตรีย, สวิตเซอร์แลนด์, แคนาดา, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, จีน, อินเดีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อียิปต์ และประเทศไทย ซึ่งได้เพิ่มอีก 17 ประเทศใน 4 ทวีป ดังนี้ ทวีปอเมริกาใต้ประกอบด้วย ประเทศอาร์เจนตินา, ชิลี, เม็กซิโก และบราซิล ทวีปยุโรปประกอบด้วย ประเทศเบลเยียม, ฮังการี, โปรตุเกส, ฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ทวีปเอเชียประกอบด้วย ประเทศเกาหลีใต้, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, อิสราเอล, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย ทวีปแอฟริกาประกอบด้วย ประเทศแอฟริกาใต้
ความเคลื่อนไหวของกระทรวงศึกษาธิการ นางจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่ประชุมได้พิจารณาปรับปฏิทินการคัดเลือกโครงการจากกำหนดเดิม เนื่องจากวันสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ตรงกับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ชั้น ม.6 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555
โดยกำหนดปฏิทินใหม่ดังนี้
 • เปิดตัวโครงการ วันที่ 19-23 ธันวาคม 2554
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ เริ่มวันที่ 25 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป
 • รับสมัครวันที่ 4-31 มกราคม 2555
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
 • สอบข้อเขียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์   2555
 • ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่20 กุมภาพันธ์
 • สัมภาษณ์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวันที่ 9 มีนาคม
 • และรายงานตัว วันที่12-16 มีนาคม
 • เตรียมความพร้อมผู้ได้รับทุนด้านภาษา ทักษะที่จำเป็น 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน
 • และเดินทางไปศึกษาต่างประเทศในเดือนกรกฎาคม
 • credit:eduzone

รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปี 2012/2013 เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 3-4 ปี (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ แต่ละสาขา)
วัตถุประสงค์ของการมอบทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพของประเทศอาเซียนให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันผู้รับทุน แต่ต้องการให้นำความรู้กลับมาเพื่อพัฒนาประเทศของตนเมื่อสำเร็จการศึกษา
ลักษณะทุน
 • ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเต็มเวลาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University: NTU) หรือมหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU)
 • ทั้งนี้ นักเรียนอาจต้องเรียนหลักสูตร Bridging Course ก่อนเป็นเวลา 1 ปี สำหรับทุนนี้จะถือเอาความสามารถของนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติทุน และเมื่อขณะกำลังศึกษาอยู่รัฐบาลสิงคโปร์อาจยุติการให้ทุนได้ ถ้าหากผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

สิทธิประโยชน์
 1. ผู้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดที่พัก ตามอัตราของแต่ละมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ปีละ 4,300 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 104,000 บาท)
 2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข
 1. มีสัญชาติไทย
 2. กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่เกินปีที่ 1 (ไม่รับผู้จบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ)
 3. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปัจจุบัน (อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา) 3.00 ขึ้นไป และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
 4. ผู้สมัครต้องไม่รับทุนอื่น ๆ อยู่ หรือรอรับทุนอื่นใด และยินดีรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติทุนโดยไม่สละสิทธิ์
 5. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง
 6. ผู้สมัครยินดีเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยมีกำหนดเดินทางประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2555)
 7. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครภายในกำหนด และแนบเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้แก่
  - ใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ พร้อมติดรูปถ่าย (ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด)
  - ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งออกโดยสถานศึกษา)
  - เรียงความภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง (ไม่จำกัดหัวข้อ) ความยาว 300-500 คำ
  - ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) หากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ :
 1. ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสอบภาษาอังกฤษคนละ 600 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี “การสมัครรับทุนสิงคโปร์” บัญชีเลขที่ 059-0-17184-4 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554
 2. ผู้สอบข้อเขียนได้คะแนนสูงสุด 60 อันดับแรกสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเหลือเพียง 40 คน เพื่อเสนอชื่อเป็นผู้สมัครในนามประเทศไทย ส่งให้รัฐบาลสิงคโปร์ เพื่อดำเนินการสอบแข่งขันกับนักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในเดือนมีนาคม 2555 ต่อไป ซึ่งวิชาที่จะต้องสอบจะเป็นไปตามคณะที่เลือก/ประสงค์เข้าศึกษา(เป็นภาษาอังกฤษ)

ทั้งนี้ การพิจารณาจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และการประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกรับทุนจะเป็นการดำเนินการโดยรัฐบาลสิงคโปร์เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2281 6370 ต่อ 107-108

ทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และได้เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและวิทยาลัยรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร สาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยนโยบายดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาของวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและได้รับคุณวุฒิสูงขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของสังคม และเป็นกลจักรแห่งความรู้สู่ทักษะอาชีพครบวงจร สามารถประกอบอาชีพได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยและต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้กำหนดเป็นนโยบายในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของวิทยาลัยในประเภทและหลักสูตร สาขาวิชาต่าง ๆ ต่อเนื่องกันมาทุกปีการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2555 ได้จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับอาชีวศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 จำนวนรวมทั้งสิ้น 180 ทุน ทุกประเภททุนการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย
 • ทุนเรียนดี (ทุนจักรทอง)
 • ทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ประเภทกีฬา ประเภทดนตรี นาฏศิลปะ นักร้อง นักแสดง และประเภทอื่น ๆ และ
 • ทุนผู้บำเพ็ญประโยชน์หรือทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัย
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ของวิทยาลัยแล้ว ในระหว่างการศึกษาในวิทยาลัย ผู้ได้รับทุนจะต้องสัญญาว่าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
การสมัคร
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
 • สัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2555
 • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2555
 • รายงานตัวพร้อมทำสัญญานักศึกษาทุน วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
โทร.0 2878 5001-3

รับตรงวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ 2555


หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.)
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 
ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2554 - 20 มกราคม 2555
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.reg.tu.ac.th

 รายละเอียดหลักสูตร
 ปฏิทินการการรับสมัคร
 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร
 
ระเบียบการ รับสมัคร http://www.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_4_admission/2555/BA/55_bjm.pdf


รับตรงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2555


วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยการพยาบาล รับสมัคร  9 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2555

 คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-20 ปี โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2534-2537)

3. มีสัญชาติไทย บิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหาร/ตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือข้าราชการทหาร/ตำรวจชั้นประทวน ซึ่งเป็นสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดามิใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้สมัครที่มีปู่หรือย่า หรือตาหรือยาย มิใช่สัญชาติไทย บิดามารดาต้องเกิดในประเทศไทย
4.มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รูปร่างลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลการ (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

 
 
รายละเอียดทั้งหมด  http://job.rtncn.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบแรก ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 11 มกราคม 2554  ประกาศรายชื่อเพื่อสัมภาษณ์ วันที่ 12 มกราคม 2554 และสัมภาษณ์ในวันที่ 14 มกราคม 2554 โดยการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียนออนไลน์และดูรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและอื่นๆ ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน www.dru.ac.th  หรือ โทร. 02-8901801 ต่อ 6012-6014  
          หากประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา เลือกประเภททุนได้ ดังนี้ ทุนเรียนดี จำนวน 300 ทุน (มีเกรดเฉลี่ยจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 3.00)  ทุนคนดี/ทุนนักกีฬา จำนวน 100 ทุน (มีเกรดเฉลี่ยจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2.50)  และ ทุน อ.บ.ต. (หนึ่งตำบลต่อสองทุน/จังหวัดที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยเป็นผู้แจ้งความประสงค์/พิจารณาทุนตามเกณฑ์ที่กำหนดของมหาวิทยาลัย)

เกรด 4 เทอม 2.36 สอบติด 3 ที่ ครับ

ที่ตั้งกระทู้ไม่ใช่อะไรครับ ผมเห็นหลายๆคนกังวลเกรดน้อยจะสอบติดได้ไหม มีโอกาสไหม ผมนี่แหละจะเป็นกำลังใจให้ทุกคน และเป็นตัวอย่างของคนที่ได้เกรดน้อย และสอบติดได้ครัับ

ทำไมผมเกรดน้อย ผมบอกเลย ผมขี้เกียจเรียนครับ แต่ทำข้อสอบผ่านตลอดแหละครับเพราะผมไม่ชอบทำงาน อิอิ แต่พอม.6ถึงจะเริ่มขยัน จนสุดท้ายเกรด5เทอมเกิน2.5

คึณะที่ผมสอบติด
ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หัวหิน (ถึงจะเป็นราชภัฏแต่ ด้านการบริการที่นี่มีชื่อเสียงนะครับ)
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทำไมผมถึงสอบติดทั้งๆที่เกรดน้อยๆ
1.ในใจผมต้องมีคณะในดวงใจก่อน
2.ถ้าเปิดรับสมัครแล้ว เกรดเราผ่านเกณฑ์ไหม (กล้าบอกเลยครับ ผมหาเจอเยอะ แต่ไม่ตรงตามต้องการ)
3.ถ้าผ่านแล้วไปดูว่าสอบอะไรบ้าง
4.ฟิตอ่านเลยครับ แต่ไม่จำเป็นต้องหามรุ่มหามค่ำ ผมก็เตะบอล เล่นดอทเอ ว่างๆก็มาอ่าน แบบว่า พอพื้นฐานเริ่มดี ก็สามารถตะลุยโจทย์ได้เรื่อยๆครับ เรียนพิเศษไหม เรียนครับ แต่ไม่ได้เรียนมาก

สุดท้ายนี้อยากบอกว่า ไม่ได้จะมาอวดหรืออะไร แค่จะบอกว่า ผมได้เกรดน้อยขนาดนี้ คุณได้เกรดสูงกว่า มีโอกาสสูงกว่า จะไม่พยายามหน่อยหรอครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ

หลายๆคณะที่สนใจ ก็เกรดไม่ถึงบ้าง แต่ไม่เป็นไรครับ เราอย่าไปมองสูงเกินไป มองอันที่เรามีโอกาส และทำมันให้ดีที่สุดครับ อย่ายอมแพ้นะครับ และอยากบอกว่า เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน สำคัญที่จบมาเรามีความรู้ไปใช้รึเปล่า เท่านั้นแหละครับ
credit:dekd

++ข้อคิดดีๆของธนบัตรใบละ1000 ++


เครดิตตามภาพ และขอบคุณ Teenee.com

sTeP การอ่านหนังสือ ในการสอบ 7วิชาสำหรับคนที่สมาธิสูงสุดสุด
                : ผมรู้ว่าสำหรับคนที่มีสมาธิสูงสุดสุดจะรู้ตัวว่าจะต้องอ่านหนังสือแน่นอน
                ระบบบนหัวจะสั่งตัวเองให้ไปอ่านหนังสืออัตโนมัติ
  เคล็ดลับสำหรับคนที่มีสมาธิสูงสุดสุด
: คำแนะนำคือคุณจะรู้ตัวว่าคุณจะได้ที่ดีดีแน่นอน บางทีคุณไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือด้วยซ้ำ
                  เพราะว่าเวลาคุณเรียนคุณจะได้ตั้งใจเล่าเรียนเกือบทุกเรื่อง เคล็ดลับการอ่านคือ
                  คุณแค่อ่านทบทวนพอให้จำได้ผ่านๆๆ ตา แล้วเมื่อไปทำข้อสอบ สมองคุณก็จะนึกถึงตอน
                  ที่คุณกำลังเรียนอยู่ นึกถึงตอนที่คุณกำลังทำแบบฝึกหัด

  สำหรับคนที่สมาธิสูงสุดสุด ถ้าอยากได้คะแนนเยอะทำดังนี้
             : คุณจะต้องอ่านหนังสือทั้งวันทั้ง คืน เพราะการอ่านจะมำให้สมองของคุณยิ่งมีความรู้
   มากขึ้น ยิ่งอ่านเยอะยิ่งได้คะแนนเยอะ ซึ่งการทำแบบนี้จะคุ้มมากเวลาออกผลสอบ
   จะทำให้คุณเดินยิ้มเข้าโรงเรียนและบอกตัวเองได้ว่ายังไงก็ได้ที่ 1
 สำหรับคนที่สมาธิปานกลาง
: สำหรับคนที่มัสมาธิระดับปานกลาง คือ  คุณจะเป็นพวกประเภท พวกที่เข้าเรียน
                  แต่นานนานทีจะตั้งใจเรียน แต่ว่าคุณจะส่งงานครบเกือบทุกงาน เกี่ยวกับการอ่านหนังสือ
  คุณคือ คุณจะอ่านหรือไม่อ่านแล้วแต่อารมณ์ 
  เคล็ดลับสำหรับคนที่มีสมาธิปานกลาง
: คำแนะนำงานนี้คุณต้องติวหนักแน่ๆๆ เพราะว่าระหว่างเรียนคุณก็ตั้งใจเรียนบ้างไม่ตั้งบ้าง
  คุณอาจหาคนรู้ใจ(คนรักของคุณนั้นแหละ)ถ้าเขาเก่งคุณก็สามารถ ให้เขามาสอนคุณ
     จะทำให้คุณไม่เบื่อการอ่านหนังสือก่อนสอบและมีความสุขด้วยซ้ำ

  สำหรับคนที่สมาธิปานกลาง ถ้าอยากได้คะแนนเยอะทำดังนี้
: ถ้าคุณอยากได้คะแนนเยอะๆๆ ตัวคุณจะรีบเร่งหาหนังสือตำราหลากหลายมาอ่าน
  ยิ่งคุณอยากได้คะแนนมากกว่าพวกสติดีคุณยิ่งต้องอ่านตำรา เพิ่มเป็นหลายเท่าตัว
  รับรองได้ว่าถ้าคุณอ่านเป็นเท่าตัวได้ที่ดีดีแน่นอน (แต่อย่าอ่านดึกมากเพราะว่าตอน
  สอบจะไปง่วงซะเอง)แค่นี้คนสมาธิระดับปานกลางก็ยิ้มออกแล้วครับ 
สำหรับคนที่ไม่มีสมาธิเลย
: คุณจะเป็นประเภทพวกที่ไม่ทำงานส่งไม่ตั้งใจเรียนกวนคุณครูไปวันวัน และอีกอย่าง
  คุณจะเป็นประเภทพวกที่ไม่มีวันอ่านหนังสือหรอกไม่ว่าจะโดนด่าว่ากล่าวยังไง
  มันจะเป็นเหมือนคุณไม่โดนด่า

เคล็ดลับสำหรับคนที่ไม่มีสมาธิเลย
: คำแนะนำดีดีสำหรับคนที่ไม่มีสมาธิเลย ผมรู้ดีว่าคุณจะไม่อ่านหนังสืออยู่แล้ว
  เพราะยังงั้นคุณก็เลยไปหาเล่นเกมแต่เราช่วยคุณได้ไปอ่านด้านล่างเลย

 สำหรับคนที่ไม่มีสมาธิเลย ถ้าอยากได้คะแนนเยอะทำดังนี้
: เรารู้อยู่แล้วว่ายังไงคุณก็โกง เราเลยเตรียมวิธีเตรียมโกงให้คุณดังนี้
1. หาเพื่อนรู้ใจ(ต้องฉลาด)ส่งโน้ตมาให้คุณ
2.ให้คุณมองคนด้านข้างแล้วสันนิฐานว่าันกาข้อไหน
3.เีขียนสูตรต่างๆไว้ตามตัว
4.เขียนใส่กระดาษเล็กๆ ซ่อนไว้้สิ่งเล็กๆ เช่น นาฬิกา
5.ถ้าคุณรวยก็จ่ายไปเลย
  รับรองชัวว่าถ้าคุณใช้ได้จริงคุณมีโอกาสผ่านแน่ๆๆ วันต่อมาคุณจะเดินยิ้มเข้ามา
  ในโรงเรียน แล้วพูดในใจว่า ยังไงกูก็ซ้ำ ฮือ.ฮือ.....T-T

แหมแนะนำมาซะเยอะเลย แล้วคุณเป็นประเภทไหนล่ะลองมีแล้วดูตัวเอง
ว่าเราเป็นประเภทไหน (เลือกแล้ว อย่าลืม!! ทำตามคำแนะนำด้วยล่ะ)

มาแล้ว!! กำหนดการใหม่ รับตรง 55 ม.บูรพา


โครงการ รับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

    จำนวนรับรวม       ครั้งที่ 1 จำนวน 2,631 คน
       ครั้งที่ 2 จำนวน 2,228 คน

   คณะที่เปิดรับ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคปกติ/ ภาคพิเศษ)
      คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ภาคปกติ/ ภาคพิเศษ)
      คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (ภาคปกติ)
      คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ภาคปกติ/ ภาคพิเศษ)
      คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคปกติ/ ภาคพิเศษ)
      คณะวิทยาการสารสนเทศ (ภาคปกติ/ ภาคพิเศษ)
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ/ ภาคพิเศษ)
      คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ)
      คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคปกติ) หลักสูตร 5 ปี (เรียนเป็นภาษาไทย)
      คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคปกติ) หลักสูตร 4 ปี (เรียนเป็นภาษาไทย)
      คณะศึกษาศาสตร์โครงการผลิตครูนานาชาติ (หลักสูตร 2 ปริญญา) ภาคปกติ (เรียนเป็นอังกฤษตลอดหลักสูตร)
      คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) หลักสูตร 4 ปี (เรียนเป็นภาษาไทย)
      คณะโลจิสติกส์ (ภาคปกติ/ ภาคพิเศษ)
      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคปกติ)
      วิทยาลัยนานาชาติ (ภาคปกติ)
      คณะสหเวชศาสตร์ (ภาคปกติ)
      คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคปกติ (วิทยาเขตจันทบุรี)
      คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ (วิทยาเขตจันทบุรี)
      คณะอัญมณี ภาคปกติ (วิทยาเขตจันทบุรี)
      คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ (วิทยาเขตสระแก้ว)
      คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาคปกติ (วิทยาเขตสระแก้ว)

     กำหนดการ
  เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! กำหนดการใหม่ รับตรง 55 ม.บูรพา (2 โครงการ)

     เกณฑ์คัดเลือก        รับตรง ครั้งที่ 1 ใช้ผลคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระ (5ภาคเรียน)
         รับตรง ครั้งที่ 2 ใช้ผลคะแนน GPAX, GAT, PAT และวิชาสามัญ
     หมายความว่า รับตรงครั้งที่ 1 ใช้แค่เกรดยื่นเท่านั้น ส่วนครั้งที่ 2 ใช้คะแนนสอบแบบจัดเต็มมาก
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     ::: รับตรงทั่วประเทศ :::

มาแล้ว!! รับตรง(พิเศษ) 55 เทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครรับตรง แบบพิเศษ 
 รับตรงนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ
     สาขาที่เปิดรับ         - สาขาเทคนิคการแพทย์ 15 คน
         - สาขากายภาพบำบัด 5 คน
     คุณสมบัติ         - เฉพาะ ม.6 สายวิทยาศาสตร์
         - เกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
         - มีคะแนน O-NET และ PAT2 วิทยาศาสตร์
     กำหนดการ           สมัครภายในวันที่ 24 ก.พ.55
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 19 เม.ย.
           สอบสัมภาษณ์ 21 เม.ย.55
           ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 27 เม.ย.55
   ดูหน้าเว็บหลักและดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิกที่นี่<<

รับตรงวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.) ม.ธรรมศาสตร์ 2555


หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.)
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 
ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2554 - 20 มกราคม 2555
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.reg.tu.ac.th

 รายละเอียดหลักสูตร
 ปฏิทินการการรับสมัคร
 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร