วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

รับตรง เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) พระจอมเกล้าธนบุรี บางมด 58

โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 23 มีนาคม 2558
หมายเหตุ : เอกสารการสมัครทุกอย่างไม่ต้องอัพโหลดเข้าไปในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)
เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

ไม่มีความคิดเห็น: