วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ 2556


คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สาย วิทย์ - คณิต
- GPAX 5ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
- ใช้คะแนน GAT/PAT1/PAT2
กำหนดการ
รับสมัคร 9 พ.ย. - 7 ธ.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 25 ธ.ค. 55
สอบวิชาเฉพาะทางด้านประมง 5 ม.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 18 ม.ค. 56
สอบสัมภาษณ์ 26 ม.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4 ก.พ. 56
รายงานตัว 16 ก.พ. 56
เว็บไซต์หลัก http://www.fish.ku.ac.th/

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ 2556สมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครทางอีเมล์
1 พฤศจิกายน 55 - 1 กุมภาพันธ์ 56
(ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ สุดท้ายวันที่ 1 ก.พ.56 )

รับตรง ครั้งที่ 1

สมัครด้วยตนเอง
 
 1 พฤศจิกายน 55 - 8 กุมภาพันธ์ 56
เวลา 8.30 - 16.00 น. 
ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

(เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดทำการเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่
17 ธันวาคม 55 - 1 มกราคม 56)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
19 กุมภาพันธ์ 56
เวลา 13.00 น. 
ทาง www.payap.ac.th
สอบข้อเขียน 5 วิชา
(เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางเภสัชศาสตร์)
11 มีนาคม 56
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ อาคารผู้วินิจฉัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก
  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
11 มีนาคม 56
เวลาประมาณ 16.00 น.
ทาง www.payap.ac.th
สอบสัมภาษณ์
(โปรดอ่าน...เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์)
12 มีนาคม 56  
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ  คณะเภสัชศาสตร์  อาคารชุมพาบาล
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
14 มีนาคม 56
เวลา 16.00 น.
ทาง www.payap.ac.th
รายงานตัวและลงทะเบียน
18 - 22 มีนาคม 56
  เวลา 08.30-16.00 น. ณ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
31 พฤษภาคม 56
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
3 มิถุนายน 56

1.  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2.  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่  2.75  ขึ้นไป
3.  เป็นผู้มีความประพฤติดี
4.  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ เช่น  โรคติดต่อร้ายแรง  ตาบอดสี  เป็นต้น

1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา
2. ติดรูปถ่ายหน้าตรง (สวมเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว...............1 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน............................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) .................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)...........................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6 . ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์
- ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มของคณะเภสัชศาสตร์ Downloadแบบฟอร์ม
ให้ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่  12 มีนาคม 56   เวลา 09.00 น. ที่ คุณชญาณิษฐ์์ ห้อง 309B ชั้น 3 อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

 สมัครด้วยตนเอง
......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่...
ศูนย์รับนักศึกษา ชั้นล่างอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5385-1478 ถึง 86 ต่อ 240 หรือ 241
 สมัครทางไปรษณีย์

1. การกรอกใบสมัคร ทำได้ 2 วิธี
---1.1 โดยวิธีการ กรอกใบสมัคร Online ผ่านระบบ e-admissions จากเว็บไซต์นี้ แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 รูป และลงลายมือชื่อผู้สมัคร หรือ
---1.2 โดยวิธีการ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์นี้แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ติดรูปถ่าย 1 รูป และลงลายมือชื่อผู้สมัคร

2. เตรียมถ่ายเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ "รับรองสำเนาถูกต้อง" ทุกฉบับ

3. การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ทำได้ 3 วิธี อย่างหนึ่งอย่างใดตามสะดวก ดังนี้
---3.1 ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ระบุ
...........รับเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ เชียงใหม่ 50000
...........ชื่อผู้รับเงิน : หัวหน้าแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยพา่ยัพ
...........ชื่อผู้ฝากเงิน : ชื่อของผู้สมัคร 

---3.2 โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM เข้าบัญชีชื่อ  มหาวิทยาลัยพายัพ ประเภท ออมทรัพย์  เลขที่  802-2-00678-9  ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยพายัพ (เชียงใหม่)  (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 25.- บาท)
แล้วถ่ายสำเนาสลิปโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ สลิป ATM จำนวน 1 ฉบับ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครลงในสำำเนาสลิปด้วย

---3.3 โอนเงินผ่านธนาคาร โดย Download Bill payment Pay-in Slip แล้วนำไปชำระเงินที่เคาท์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 10.- บาท)
4. บรรจุใบสมัครและุเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ตามข้อ 1 - 3
ใส่ซองจดหมาย ปิดผนึก ติดแสตมป์ และจ่าหน้าซองส่งไปที่...
ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")
 สมัครทางอีเมล์

1. การกรอกใบสมัคร ทำได้ 2 วิธี
---1.1 โดยวิธีการ กรอกใบสมัคร Online ผ่านระบบ e-admissions จากเว็บไซต์นี้ แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 รูป และลงลายมือชื่อผู้สมัคร หรือ
---1.2 โดยวิธีการ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์นี้แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ติดรูปถ่าย 1 รูป และลงลายมือชื่อผู้สมัคร

2. การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ทำได้ 2 วิธี อย่างหนึ่งอย่างใด ตามสะดวก ดังนี้
---2.2 โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM เข้าบัญชีชื่อ  มหาวิทยาลัยพายัพ ประเภท ออมทรัพย์  เลขที่  802-2-00678-9  ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยพายัพ (เชียงใหม่)  (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 25.- บาท)
แล้วถ่ายสำเนาสลิปโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ สลิป ATM จำนวน 1 ฉบับ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครลงในสำำเนาสลิปด้วย
---2.3 Download Bill payment Pay-in Slip แล้วนำไปโอนเงินที่เคาท์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 10.- บาท)

3. Scan
 เอกสารประกอบการสมัครทุกอย่าง รวมถึง สลิปโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM หรือ Bill payment Pay-in Sip เป็นไฟล์ PDF ให้ภาพคมชัด

4. ส่งไฟล์ ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ 1 -3 ไปทางอีเมล์ ถึงศูนย์รับนักศึกษา admissions@payap.ac.th


ได้รับการรับรองแล้วนะครับ   http://www.thaihp.org/index2.php?option=showfile&id=155&tbl=custom
ค่าเทอมแรก  74,000 บาท เทอมต่อไป   64000 บาท

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

จำนวนผู้สมัคร รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556


เหลือเวลาอีก 1 สัปดาห์นะครับก็จะปิดรับสมัครแล้ว เท่าที่ผมสังเกตุรู้สึกว่าปีนี้จำนวนผู้สมัครยังไม่เยอะนะครับ  แต่ก็เป็นเรื่องดี เพราะทำให้อัตราการแข่งขันน้อยลง  ถ้าใครยังไม่สมัครก็รีบๆสมัครได้เลยจ้า
สำหรับปีนี้สาขาที่คนสมัครเยอะก็ยังเหมือนปีก่อน คือ นิติศาสตร์ พยาบาล 
สถิติ โครงการรับตรง ปี 2556  update  24 กย 2555

ขอนำสถิติจากปี 2555 และ 2554 มาให้ดูด้วยจ้า !!
รายละเอียดทั้งหมด
 จำนวนผู้สมัคร ปีการศึกษา 2556
 
ประกาศรับสมัคร
 

ซึ้ง! 2 ผู้ปกครองเฝ้าลูกสอบตรง มศว (เพื่อลูก ทำได้ทุกอย่าง)


ผ่านไปแล้วสำหรับการสอบตรงทั่วประเทศของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ถ้าใครได้ไปสอบจะรู้เลยว่าคนเยอะแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นสนามสอบอิมแพค อารีนา เมืองทองธานี , ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พี่แป้ง ได้มีโอกาสไปเก็บภาพบรรยากาศที่สนามสอบอิมแพค อารีนา เมืองทองธานี มาฝากน้อง ๆ กันค่ะ

          รวมถึงบทสัมภาษณ์ 2 ผู้ปกครองที่มารอลูก อ่านแล้วน้ำตาจะไหล ซึ้งมากๆ ไปติดตามกันเลย
เด็กดีดอทคอม :: ซึ้ง! 2 ผู้ปกครองเฝ้าลูกสอบตรง มศว (เพื่อลูก ทำได้ทุกอย่าง)
ภาพประกอบจาก FB : พี่ มศว พาน้องสอบ
พี่ยาม บอกว่าคนเริ่มแน่นตั้งแต่ตี 4

         "ผมมาเข้าเวรตั้งแต่เช้าและก็ได้พูดคุยกับเพื่อน รปภ. ด้วยกันถึงเรื่องที่มีเด็กนักเรียนมาสอบเยอะแยะแบบนี้ สิ่งที่ผมเห็นเมื่อเช้าคือ มีคนมาถึงตั้งแต่ตีสี่ เพื่อมาหาที่จอดรถและหาที่รอระหว่างที่ลูกสอบ ส่วนเด็กที่มาสอบก็นอนต่อในมุ้งที่นำมานั่นแหละ แล้วก็มีคนทยอยมาเรื่อย ๆ

         ปกติที่นี่จะจัดงานบ่อยและมีรถติดเป็นประจำอยู่แล้ว แต่วันนี้รถติดตั้งแต่ยังไม่ 6 โมงเช้าทั้งทางเข้าจากถนนแจ้งวัฒนะและทางด่วนเมืองทองฯ เห็นแบบนี้แล้วก็ได้แต่เอาใจช่วยผู้ปกครองที่มารอลูกสอบ บอกได้เลยว่าคนเยอะจริง ๆ" เสียงจากพี่รปภ.ฝั่งอารีนา เมืองทองธานี เราไปดูภาพกันดีกว่าค่ะว่าภาพสด ๆ ที่ พี่แป้ง เก็บมาให้นั้นเป็นอย่างไรบ้าง
เด็กดีดอทคอม :: ซึ้ง! 2 ผู้ปกครองเฝ้าลูกสอบตรง มศว (เพื่อลูก ทำได้ทุกอย่าง)
เวลา 6.15 น. ที่จอดรถเกือบเต็มแล้ว (หลังอารีน่า)


เด็กดีดอทคอม :: ซึ้ง! 2 ผู้ปกครองเฝ้าลูกสอบตรง มศว (เพื่อลูก ทำได้ทุกอย่าง)
เดินไป เดินไป มาเตรียมตัวสอบแต่เช้า


เด็กดีดอทคอม :: ซึ้ง! 2 ผู้ปกครองเฝ้าลูกสอบตรง มศว (เพื่อลูก ทำได้ทุกอย่าง)
โห้!! ลานตรงข้ามชาเลนเจอร์ คนมายืนรอกันเพียบ


เด็กดีดอทคอม :: ซึ้ง! 2 ผู้ปกครองเฝ้าลูกสอบตรง มศว (เพื่อลูก ทำได้ทุกอย่าง)
มีผู้ปกครองบางส่วนมาสืบหาที่ซื้ออาหารกันแล้ว


เด็กดีดอทคอม :: ซึ้ง! 2 ผู้ปกครองเฝ้าลูกสอบตรง มศว (เพื่อลูก ทำได้ทุกอย่าง)
คนเยอะจริง ๆ ชุดนักเรียนสวยงามตามระเบียบกันทุกคน


เด็กดีดอทคอม :: ซึ้ง! 2 ผู้ปกครองเฝ้าลูกสอบตรง มศว (เพื่อลูก ทำได้ทุกอย่าง)
นั่งรอไปอ่านหนังสือกันไป ใกล้เวลาเปิดประตูห้องสอบแล้ว


เด็กดีดอทคอม :: ซึ้ง! 2 ผู้ปกครองเฝ้าลูกสอบตรง มศว (เพื่อลูก ทำได้ทุกอย่าง)
ห้องน้ำ ณ เวลา 7.20 น. แถวยาวมากกกกกก


เด็กดีดอทคอม :: ซึ้ง! 2 ผู้ปกครองเฝ้าลูกสอบตรง มศว (เพื่อลูก ทำได้ทุกอย่าง)
เกือบแปดโมงแล้ว รถยังทยอยเข้ามาไม่ขาดสาย


เด็กดีดอทคอม :: ซึ้ง! 2 ผู้ปกครองเฝ้าลูกสอบตรง มศว (เพื่อลูก ทำได้ทุกอย่าง)
น้องมาซื้อข้าวไวมาก ^_^


เด็กดีดอทคอม :: ซึ้ง! 2 ผู้ปกครองเฝ้าลูกสอบตรง มศว (เพื่อลูก ทำได้ทุกอย่าง)
ตอนพักกินข้าว จับกลุ่มกินข้าวกันก็นั่งพื้นในฮอล์นี่แหละ


เด็กดีดอทคอม :: ซึ้ง! 2 ผู้ปกครองเฝ้าลูกสอบตรง มศว (เพื่อลูก ทำได้ทุกอย่าง)
พอน้อง ๆ กลับเข้าไปสอบ ผู้ปกครองก็นั่งรอกันต่อไป 

ความในใจผู้ปกครองที่ลูกมาสอบตรง มศว

คุณเมตตา ประดิษฐ์ธรรมรงค์ : มาส่งลูกตั้งแต่ตี 4 หาข้าว หาน้ำ รอลูกจนถึงเย็น

        "พาลูกสาวมาสอบค่ะ มาจาก 
อยุธยา เขาสอบพยาบาลเพราะว่าอยากเป็นพยาบาลกลับไปทำงานที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน วันนี้ก็รีบออกมาเพราะว่าเมื่อวานเพื่อนก็พาลูกมาสอบบอกว่ารถติดมาก เราไม่อยากให้ลูกเราต้องเหนื่อยกับรถติดหรือว่ามาสอบไม่ทันเลยตกลงกันออกจากบ้านตอนตี 3 กว่า ๆ คิดว่าคนต้องมาเยอะแน่ ก็มาถึงตอนประมาณตี 4 ยังไม่ตี 4 ครึ่งเลย ก็คิดว่าโชคดีที่มาหาที่รอได้ตรงนี้

          ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ว่าร่มทั้งวันและลูกก็หาเราไม่ลำบากด้วย โทรศัพท์ก็ไม่ให้เอาเข้า เสื้อกันหนาวก็ไม่ให้เป็นห่วงเขาเหมือนกัน นี่ก็หาข้าวรอเขาเพราะว่าคนเยอะมาก ลูกลงมาจะได้กินได้เลยและมีเวลานั่งพักด้วย เรายังโชคดีที่ไม่ไกลมาก นึกถึงบางคนที่มาจากลำปาง มาจากสุราษฎ์ฯ เดินทางเหนื่อยกว่าเราอีก สอบครั้งนี้ลูกหวังมากและเตรียมตัวเยอะมากก็ขอให้เขาได้ตามที่ตั้งใจไว้"คุณวรวิทย์ ล่ำฟ้าใส : มาไกลจากยโสธร แม้จะไม่รู้ทาง แต่เพื่อลูกก็นั่งรอที่พื้นได้

         "วันนี้มารอลูกครับ ลูกชาย 2 คนเลยเป็นแฝดกันแต่สอบคนละที่ แม่เขาไปที่ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ส่วนผมมาที่นี่ มาถึงตอนประมาณ 7 โมงเช้าครับที่นั่งข้างหน้าคนเต็มหมด ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ โรงอาหารก็ไม่มีที่นั่งเลยต้องมานั่งในนี้ แอร์เย็นหน่อย เดี๋ยวรอลูกลงมากินข้าวและขึ้นไปสอบก็จะต้องหาอะไรทำ ผมไม่กล้าลุกไปไหนเพราะไม่รู้ลูกจะมากี่โมง ลงมาเดี๋ยวหากันไม่เจอ โชคดีที่ยังมีงานให้เดิน กะว่าจะไปดูเขาเล่นเทนนิสกัน(มี Thailand Open 2012)

         ผม
มาจากยโสธรไม่รู้ทางในกรุงเทพฯเลย มาถึงตั้งแต่เมื่อวานเช่าโรงแรมอยู่ตรงถนนแจ้งวัฒนะ และวันนี้ก็คงไม่ได้กลับเพราะดึกแล้วก็เช่าต่ออีก 1 คืน ค่าเช่าโรงแรม ค่ากินก็หมดไปเป็นหมื่นแล้วแต่ถ้าเกิดเขาสอบติดก็คุ้ม ผมก็สบายใจ

        ผมไม่เคยไปงานไหนที่คนเยอะแบบนี้ เยอะจริงๆ แย่งกันเข้าห้องน้ำ เมื่อเช้ากว่าลูกผมจะได้เข้าห้องน้ำรอเกือบ 20 นาที แถวยาวมาก ส่วนฝั่งโน้นมีแม่เขาดูแลไม่รู้จักทางเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง อาหารที่นี่ก็หาลำบาก ผมไปดูร้านข้าวมาเมื่อกี๊ก็เลยซื้อมา 2 กล่อง วานให้พี่คนข้าง ๆ ช่วยเฝ้าของให้ เขามาไกลเหมือนกันจากพะเยา เราก็เลยเข้าใจกัน มาแบบนี้ก็ดีนะได้เจอคนอื่น ๆ เราก็รู้ว่าไม่ใช่ลูกเราที่อยากเข้าคนอื่นเขาก็อยากเข้าที่นี่เหมือนกัน ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ"
เด็กดีดอทคอม :: ซึ้ง! 2 ผู้ปกครองเฝ้าลูกสอบตรง มศว (เพื่อลูก ทำได้ทุกอย่าง)
ภาพประกอบจาก FB : พี่ มศว พาน้องสอบ

        เป็นไงบ้างคะบรรยากาศเก็บตกที่ พี่แป้ง นำมาฝาก สิ่งที่พี่แป้งเห็นบางมุมก็คือแย่งกันซื้อของ แย่งกันเข้าห้องน้ำ ตอนที่น้องๆ ขึ้นไปสอบหมดแล้วผู้ปกครองยังคอยรอคอยมองว่าน้อง ๆ จะลงมาเมื่อไหร่ จะกินข้าวทันหรือไม่ ส่วน Food Court ก็มีคนมาจับจองที่นั่งจนคนที่จะรับประทานมีที่นั่งไม่พอ แต่ก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีค่ะ พี่แป้ง ไปเมื่อวันอาทิตย์โชคดีที่ฝนไม่ตกแต่ก็มีครึ้ม ๆ บ้างบางช่วงเวลา ส่วนน้อง ๆ ที่ไปสอบวันเสาร์นี่บ่นระงมเลยค่ะว่า รถ ติด มากกกกกกกก

        ได้อ่านแบบนี้แล้ว รู้สึกรักคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นจริงๆ เลยนะคะ ท่านทำเพื่อลูกจริงๆ

เปิดรับตรงแล้ว คณะ ICT มหิดลฯ สุดฮิต ถึง 5 ต.ค.นี้

>> คณะ ICT ม. มหิดล << เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2013
เพื่อมุ่งสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคต
สำหรับน้องๆ ม. 6 ที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...

ที่คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล น้องๆ สามารถเลือกเรียนในสาขา ต่างๆ ได้ 8 สาขา ดังนี้

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

เรียนเกี่ยวข้องกับหลักการและทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาทิ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เป็นต้น

ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Databases and Intelligent Systems)

เรียนวิชาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีฐานข้อมูล อาทิ การจัดการฐานข้อมูล และระบบฐานความรู้ คลังข้อมูลและการค้นข้อมูล การเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดการและการปฏิบัติงานโครงการ เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและระบบเชิงฉลาด การประมวลผลภาษาทางธรรมชาติ การประมวลผลและรู้จำภาพ ตัวอักษร และเสียง ฯลฯ เป็นต้น

ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems)

เรียนเกี่ยวกับทางด้านการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆในองค์กร และที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการทำธุรกรรมในและนอกองค์กร ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจ เทคโนโลยีและการประยุกต์อินเตอร์เน็ต

ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)

เรียนเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี Multimedia และการประยุกต์ใช้งาน Multimedia ในงานต่างๆ อาทิ การพัฒนาและการประยุกต์ Multimedia เทคโนโลยีของข้อมูล Multimedia การประมวลผลข้อมูลภาพแบบดิจิตอล การทำภาพเคลื่อนไหวโดยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน

วิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering)

เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนา software เป็นทีมหรือขนาดใหญ่ สาขานี้มีความจำเป็นมากต่อการพัฒนา software ที่มีคุณภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)

เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software เพื่อนำไปใช้ในทางสาธารณสุขสุขภาพ เช่นระบบในโรงพยาบาลต่างๆ และระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขของประเทศ

ระบบเครือข่ายสื่อสาร(Computer Network)

ทุกองค์กรในปัจจุบันต้องเชื่อมต่อกับ Internet และมีระบบเครือข่ายภายใน นักศึกษาจะสามารถเรียนเกี่ยวกับการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน (Shared Resource) ในเครือข่ายนั้น จะเน้นในเรื่องของการศึกษาวิธีการสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสายและไร้สาย การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมต่อกับ Internetการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการเชื่อมต่อสื่อสาร และระบบเครือข่ายสื่อสารในอนาคต

การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System)

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศ มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อช่วยการจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานต่าง ๆ รวมถึงระบบสำนักงานอัตโนมัติด้วย
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2555
สมัคร Online ที่นี

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2556


   
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้า โครงการสานฝันครูปฐมวัย โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ โครงการสืบสานครูภาษาไทย โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา และโครงการขยายโอกาสครูศิลปะ เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รับสมัคร  8-19 ตุลาคม 2555
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทะเบียนปริญญาตรี อาคาร  ๒ ชั้น ๑ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-944214,053-944267
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

เปิดเมนูอาหารบนเครื่องบินตั้งแต่ "แย่-เยี่ยม" จากผู้โดยสารทั่วโลก

เปิดเมนูอาหารบนเครื่องบินจากเว็บไซต์ Airlinemeals.net ที่เปิดให้บริการแชร์รูปอาหารบนเครื่องมากกว่า 26,000 รูป จาก 600 ไฟล์ ในเวลา 10 ปี ที่มีอาหารของหลายสายการบิน และมีทั้งชมและด่า

Marco ผู้ที่จัดทำเว็บไซต์เล่าถึงจุดกำเนิดของการสร้างเว็บไซต์ Airlinemeals.net ว่าเมื่อก่อนเขาต้องเดินทางบ่อยประมาณทุกๆ 6-8 สัปดาห์ พ่อและแม่เขาสั่งให้ถ่ายภาพมื้ออาหารให้ดูเพราะอยากเห็น

ต่อมาเขาเข้ามาดูในอินเตอร์เน็ตพบว่ามีคนทำเหมือนกับเขาและพบภาพถ่ายอาหารบนเครื่องราว 20 ภาพ หลังจากนั้นเขาได้รับอนุญาตให้เผยแพรภาพทั้งหมดลงเว็บไซต์  Airlinemeals.net และนี้คือจุดเริ่มต้น
 "มันน่าประหลาดใจมากว่ามีคนต้องการเว็บไซต์และผมก็พัฒนามันขึ้น มันเป็นเว็บไซต์แรกๆที่ให้ผู้คนแบ่งปันและแสดงความคิดเห็นเรื่องราวชีวิตประจำวันได้"
 อาหารที่มีแต่ผักบนบนสายการบินเอสโตเนีย
อาหารที่มีแต่ผักบนบนสายการบินเอสโตเนีย
ผู้โดยสารมังสวิรัตไม่พอใจไข่เจียวชีส
ผู้โดยสารมังสวิรัตไม่พอใจไข่เจียวชีส
สายการบินเอสโตเนียอีกแล้ว
สายการบินเอสโตเนียอีกแล้ว
  ดูเหมือนไข่เจียวจะเป็นเมนูฮิตบนเครื่องที่สายการบินยูเครนก็เสิร์ฟ
ดูเหมือนไข่เจียวจะเป็นเมนูฮิตบนเครื่องที่สายการบินยูเครนก็เสิร์ฟ
 ผู้โดยสารคอมเม้นท์ว่าเนื้อปลาแซลมอนของสายการบิน Aeroflot ว่าอายุเท่ายายฉัน
ผู้โดยสารคอมเม้นท์ว่าเนื้อปลาแซลมอนของสายการบิน Aeroflot ว่าอายุเท่ายายฉัน
รสชาติอาหารที่จืดชืดของสายการบิน Alitalia
รสชาติอาหารที่จืดชืดของสายการบิน Alitalia
 มื้อที่แย่ของสายการบิน Airlinemeals
มื้อที่แย่ของสายการบิน Airlinemeals
  ตรวจสอบด่วน ไข่ ไส้กรอก เบคอน
ตรวจสอบด่วน ไข่ ไส้กรอก เบคอน
  เน้นแต่ปริมาณ
เน้นแต่ปริมาณ
  ดูไม่น่าจะเรียกว่าอาหาร
ดูไม่น่าจะเรียกว่าอาหาร
  แม้จะน้อยไปสักหน่อยแต่ก็ดี ได้ 7 เต็ม 10 สายการบิน Delta
แม้จะน้อยไปสักหน่อยแต่ก็ดี ได้ 7 เต็ม 10 สายการบิน Delta
 ได้ 7 เต็ม 10 จากสายการบิน Lufthansa
ได้ 7 เต็ม 10 จากสายการบิน Lufthansa
  ดูออกจะแปลกสำหรับอาหารในช่วงเวลานี้ ได้ 8 เต็ม 10 ของสายการบินไทย
ดูออกจะแปลกสำหรับอาหารในช่วงเวลานี้ ได้ 8 เต็ม 10 ของสายการบินไทย
  อาหารว่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดของสายการบิน Spanair
อาหารว่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดของสายการบิน Spanair
  แม้จะไม่ชอบจานหลัก(แกงปลา) นอกมันดีทีเดียว ได้ 8 เต็ม 10 สายการบินไทย
แม้จะไม่ชอบจานหลัก(แกงปลา) นอกมันดีทีเดียว ได้ 8 เต็ม 10 สายการบินไทย
  ขนาดอาหารที่เหมาะสมและสดชื่นสำหรับเที่ยวบินระยะสั้น Air Dolomiti
ขนาดอาหารที่เหมาะสมและสดชื่นสำหรับเที่ยวบินระยะสั้น Air Dolomiti
ขอบคุณบทความจาก :: prachachat.net