วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

รับตรง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร 2558

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับสมัคร ถึง 31 มีนาคม 2558 
          
          
          
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการและสาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
    เปิดรับสมัครถึง 28 มกราคม 2558  

          
          
          
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
    เปิดรับสมัครถึง 23 มกราคม 2558
 

          
          
          

ไม่มีความคิดเห็น: