วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการรับสมัคร
           - รับสมัคร : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 – 1 ธันวาคม 2557 

คณะที่เปิดรับและจำนวนที่รับ
           - เปิดรับ 16 คณะ รวม 51 คน ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชา เท่านั้น
           คณะนิติศาสตร์
           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
           คณะรัฐศาสตร์
           คณะเศรษฐศาสตร์
           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
           คณะศิลปศาสตร์
            คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
            คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            คณะวิศวกรรมศาสตร์
            คณะสหเวชศาสตร์
            คณะพยาบาลศาสตร์
            คณะศิลปกรรมศาสตร์
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
            คณะสาธารณสุขศาสตร์
            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

คุณสมบัติผู้สมัคร
           - เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียนหรือนอกห้องเรียน ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
              ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียน ทั้งที่เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โรงเรียนที่สังกัดสวนราชการอื่น โรงเรียนเอกชนในสังกัดของคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนทางเลือก โดยมีตำแหน่งต่างๆในกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน ได้แก่ ประธานนักเรียน กรรมการสภานักเรียน หรือตำแหน่งอื่นใดที่เป็นผู้นำนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง โดยในตำแหน่งดังกล่าวต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง มิได้มีแตเพียงตำแหน่ง ทั้งนี้ โดยมีเอกสารหนังสือรับรองจากโรงเรียน ที่ต้องรับรองทั้งตำแหน่งและการทำกิจกรรมจริง
              ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยนอกโรงเรียนที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ภาคเอกชน หรือ ภาคชุมชน หรือ องค์กรเอกชน ได้แก่ การเป็นสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ เป็นสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร หรือตำแหน่งอื่นใดโดยต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง มิได้มีแตเพียงตำแหน่ง ทั้งนี้ โดยมีเอกสารหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม หากไม่มีองค์กรใดรับรองให้สถานศึกษาที่สังกัดอยู่รับรอง
           - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

คุณสมบัติเฉพาะของคณะ
           คณะรัฐศาสตร์
           - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
           - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
          คณะเศรษฐศาสตร์
           - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
           - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           - ต้องลงทะเบียนเรียนใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก
           - คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558
           - การพิจารณาประวัติการทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตย
           - การพิจารณาการเข้าค่ายเพื่อทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตย

เงื่อนไขการสมัคร 
             ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ ดังนี้
             - โครงการรับตรง
             - โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
             - โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
             - โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา
             - โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
             - โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน. (ค่าย 2)
             - โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)
             - โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
             - โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
             - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
             - โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ

ชิงทุนเป็นล้านบาท ประกวดเรียงความหัวข้อ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ" ระดับประถม-อุดมศึกษา

       ชิงทุนเป็นล้านบาท ประกวดเรียงความ
          หัวข้อ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ" ระดับประถม-อุดมศึกษา


             ชิงทุนเป็นล้านบาทประกวดเ

กรมประชาสัมพันธ์ จัดให้มีการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ" เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทุกเพศ วัย ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และร่วมแสดงความคิดเห็น การนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชิงทุนการศึกษาเป็นเงินสด มูลค่ารวมกว่า 1,200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.หัวข้อ"ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ"

2.แบ่งผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ 3 ระดับ

2.1 ระดับประถมศึกษา
2.2 ระดับมัธยมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ช.)
2.3 ระดับอุดมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ส.)

หลักเกณฑ์การส่งเรียงควสามเข้าประกวด
1.ให้ใช้ตัวพิมพ์ดีด หรือตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์มาตรฐาน ขนาด 16 ความยาวไม่เกิน2หน้ากระดาษ เอ 4 (ตัวอักษรอังสนา)

สำหรับประถมศึกษาให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง เว้นบรรทัด ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษสมุดเรียน หรือคอมพิวเตอร์

2.ต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหัวข้อที่จัดประกวด

3.การส่งเรียงความเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุระดับ และหัวข้อค่านิยมพร้อมแจ้งที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้อย่างสะดวก ชัดเจน

4.สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้ตั้งแต่ 1 หัวข้อ หรือมากกว่า ทั้งนี้ไม่จำกัดจำนวนหัวข้อ

รางวัลสำหรับเรียงความที่ชนะเลิศ

ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ต่อ 1 หัวข้อ รวม 12 หัวข้อ

ระดับมัธยมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ช.) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ต่อ 1 หัวข้อ รวม 12 หัวข้อ

ระดับอุดมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ส.) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ต่อ 1 หัวข้อ รวม 12 หัวข้อ

กำหนดระยะเวลา

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2557

การส่งเรียงความ

ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
ทาง E-mail : prdthailand@gmail.com

ม.นอร์ทกรุงเทพเปิดมอบทุนนักฟุตบอลให้ม.ปลายเรียนปริญญาตรี 2558

ม.นอร์ทกรุงเทพเปิดมอบทุนนักฟุตบอลให้ม.ปลายเรียนปริญญาตรี

            ม.นอร์ทกรุงเทพเปิดมอบทุน

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล  มหาวิทยาลัย  นอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักฟุตบอล  ประจำฤดูกาล 2015  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.)    ประเภทนักกีฬาฟุตบอลอาชีพประจำสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในลีกอาชีพ  รายการเอไอเอส  ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2

2.)    ประเภทนักกีฬาทุน ชนิดกีฬาฟุตบอลชาย  สำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับ ม.6 ขึ้นไป ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและเป็นนักกีฬาของสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

รอบที่ 1  คัดเลือกวันที่ 10-22 พฤศจิกายน 2557  และรอบที่ 2  คัดเลือกวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2557

ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ทำการคัดเลือกทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 15.00 – 18.00น.)  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.สารทูล สิงห์นันท์  โทร. 086-6362732  

รวมภาพ สาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์ สวยเก่งเกินใคร!!!

สาวเรียนภาษานั้นไม่ธรรมดา และเป็นอีกหนึ่งคณะที่หนุ่มๆ แห่มาขายขนมจีบไม่ขาดสาย เพราะทั้งสวย เก่ง และยังพูดภาษา ฟุด ฟิต ฟอ ไฟว์ ได้อย่างสบายป๋อ ไม่เพียงแต่สาวอักษรศาสตร์เท่านั้น สาวคณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ก็มีดีกรีสวยกริบไม่แพ้กัน Life on Campus ไม่จัดให้ก็ไม่ได้แล้ว เลยถือโอกาสรวบรวมรูปสาวสวยเรียนภาษาที่ทั้งเด่น ทั้งโดนใจ มาให้ชาวแคมปัสยลโฉมกัน ว่าจะสมคำร่ำลือหรือไม่! และหากใครเรียนภาษาไม่รู้เรื่อง ก็คงต้องตามไปให้สาวๆ เรียนภาษาช่วยติวให้ซ่ะหน่อยแล้ว.. 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
ญาญ่า อักษรศาสตร์ จุฬาฯ
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
ต๊อปแต๊ป อักษรศาสตร์ จุฬาฯ
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
แนน อักษรศาสตร์ จุฬาฯ
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
พราว อักษรศาสตร์ จุฬาฯ
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
สาวอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
เอิร์ท อักษรศาสตร์ จุฬาฯ
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
ขวัญ ศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
ฝน ศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
พิ้งค์ ศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
อายั้น ศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
ฝน ศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
บี ศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
ลูกน้ำ ศิลปศาสตร์ มหิดล
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
แพรว อักษรศาสตร์ ศิลปากร
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
มิว อักษรศาสตร์ ศิลปากร
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
อร อักษรศาสตร์ ศิลปากร
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
ออมสิน อักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
ซันนี่ ศิลปศาสตร์ ม.อ.
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
มิ้น ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย นานาชาติแสตมฟอร์ด
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
ไดร์ ศิลปศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
ลูกปลา ศิลปศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
ดรีม มนุษยศาสตร์ มศว
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
ฝ้าย มนุษยศาสตร์ มศว
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
ปุยฝ้าย มนุษยศาสตร์ ม.เกษตร
       
 
สวยเก่งเกินใคร!!! ต้องสาวอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษยศาสตร์
มายด์ มนุษยศาสตร์ ม.เกษตร
Credit ขอบคุณรูปภาพจากเพจ cute girls มหาวิทยาลัย  และ  Manager