วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกือบ 200 คำ ที่ใช้ในการกรอกใบสมัครงาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการกรอกใบสมัครงาน หรือ application form เอาไว้เผื่อเพื่อนๆต้องใช้ในการกรอกใบสมัครงานในต่างประเทศ จะได้ไม่งงยังไงหล่ะครับ

signature

Personal Data ข้อมูลส่วนตัว
Age – อายุ
Applicant / Candidate – ผู้สมัครงาน
Applicant name / Applicant signature – ชื่อผู้สมัคร / ลายเซ็น
Citizenship / Nationality – พลเมือง / สัญชาติ
Color of eyes – สีตา
Color of hair – สีผม
Complexion – สีผิว
Confidential – ความลับ
Date of Birth – วัน เดือน ปีเกิด
Dependents – ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
Domicile – ภูมิลำเนา
Expected salary / Salary expected – เงินเดือนที่ต้องการ
Guarantor – ผู้ค้ำประกัน
Height - ส่วนสูง
Identification Card No. / ID Card No. – เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
Maiden name – นามสกุลเดิมของผู้หญิง (ก่อนแต่งงาน)
Name-Surname – ชื่อ – นามสกุล
Negotiable – ต่อรองได้ (เงินเดือน)
Occupation – อาชีพ
Ordainment – บวช
Passed away / Deceased – ตาย
Permanent address – ที่อยู่ถาวร
Person to notify in case of emergency – บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
Personal data / Curriculum vitae / Resume / Bio-Data – ประวัติส่วนตัว
Position applied for / Position desired - ตำแหน่งที่สมัคร
Postal code – รหัสไปรษณีย์
Present address – ที่อยู่ปัจจุบัน
Race – เชื้อชาติ
References / Referee – บุคคลอ้างอิง
Relative – ญาติ
Responsibilities – งานที่รับผิดชอบ
Sex – เพศ
Type in own handwriting – เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Weight – น้ำหนัก

Education Background ประวัติการศึกษา
Bachelor’s Degree – ปริญญาตรี
Certificate degree obtained – ประกาศนียบัตร / ปริญญาที่ได้รับ
Degree Certificate – ใบปริญญาบัตร
Degree obtained – วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
Diploma – อนุปริญญา
Equivalent qualification – คุณวุฒิเทียบเท่า
High school – มัธยมศึกษาตอนปลาย
High Vocational Certificate – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
Primary School / Elementary School – ประถมศึกษา
Secondary School – มัธยมศึกษาตอนต้น
Transcript / Statement of Marks – ใบแสดงผลการเรียน
Vocational – อาชีวศึกษา
Vocational Certificate – ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Experiences / Previous Employment – ประสบการณ์ / ประวัติการทำงาน
Expert in – เชี่ยวชาญในด้าน
Extra-curricular activities – กิจกรรมนอกหลักสูตร
Full-time job – งานประจำ
Part-time job – อาชีพเสริม
Period of employment – ระยะเวลาการทำงาน
Reasons for leaving – เหตุผลที่ลาออกจากงาน
Related field – สาขา / วิชาที่เกี่ยวข้อง
Self-employed – ทำงานส่วนตัว
Seminars – การสัมมนาที่เข้าร่วม
Special skills – ความชำนาญพิเศษ
Training courses – การฝึกอบรม

Documents เอกสารต่างๆ
Application Form – ใบสมัครงาน
Application Letter – จดหมายสมัครงาน
Birth Certificate – สูติบัตร
Home Registration – ทะเบียนบ้าน
Identification Card (I.D. Card) – บัตรประจำตัวประชาชน
Issued by – ออกให้โดย
Issued Date – วันที่ออกบัตร
Letter of Recommendation / Testimonial / Employment Certificate – หนังสือรับรองการทำงาน
Marriage Certificate – ทะเบียนสมรส
Valid Date / Expire Date – วันที่บัตรหมดอายุ

Military status สถานภาพทางการทหาร
Black slot / Exempted through Military Drawing Ballot – จับได้ใบดำ
Certificate of exemption from military service – ใบปลดประจำการทหาร
Conscripted – ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
Exempted – ได้รับการยกเว้น
Military Discharge Letter – ใบปลดประจำการทหาร
No Military Service – ยังไม่เกณฑ์ทหาร
No Military Service Obligation – ไม่มีพันธะทางทหาร
Reserved Officers’ Training CorpCourse (R.O.T.C.) – หลักสูตรรักษาดินแดน (ร.ด.)

Residence ที่พัก
Boarding House / Dormitory – หอพัก
Living with Parents – พักอยู่กับพ่อ แม่
Own House – บ้านของตนเอง
Rent House – บ้านเช่า
Student Housing – หอพักมหาวิทยาลัย

Religion ศาสนา
Buddhism – ศาสนาพุทธ
Christian – ศาสนาคริสต์
Islam – ศาสนาอิสลาม

Marital status สถานภาพการสมรส
Divorced – หย่าร้าง
Married – แต่งงานแล้ว
Single – โสด
Separated – แยกกันอยู่
Spouse – คู่สมรส
Widowed – เป็นหม้าย
ข้อมูลจาก: dailyenglish

ไม่มีความคิดเห็น: