วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ ) ปีการศึกษา 2558


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป


 


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  โดยวิธีรับตรง
(แบบปกติ )   ปีการศึกษา 2558

 
กำหนดการรับสมัคร

            รับสมัคร  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 – 5 มีนาคม 2558
 
โครงการที่เปิดรับ

               เปิดรับ 8 โครงการ 11 คณะ  

               - คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์  เลือกได้ 4 อันดับ
                - คณะนิติศาสตร์   เลือกได้ 1 อันดับ
                - คณะนิเทศศาสตร์  เลือกได้ 1 อันดับ
                - คณะเศรษฐศาสตร์  เลือกได้ 1 อันดับ
               - คณะวิทยาศาสตร์  เลือกได้ 1 อันดับ
                - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เลือกได้ 1 อันดับ
               - คณะครุศาสตร์  เลือกได้ 1 อันดับ
               - คณะสหเวชศาสตร์  เลือกได้ 1 อันดับ
 


คุณสมบัติผู้สมัคร
 
          คณะวิศวกรรมศาสตร์
         - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า
         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
          - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า (ไม่รับ กศน. และ ปวช.)
          -  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 
          คณะรัฐศาสตร์
         - กำลังศึกษา ม.6
         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 
          คณะอักษรศาสตร์
          - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า
          - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 
          คณะนิติศาสตร์
         - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า
         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 
          คณะนิเทศศาสตร์
          - กำลังศึกษา ม.6
          - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 
          คณะเศรษฐศาสตร์
         - กำลังศึกษา ม.6
         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 
          คณะวิทยาศาสตร์
         - กำลังศึกษา ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
         - ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 
          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
         - กำลังศึกษา ม.6
         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 
          คณะครุศาสตร์
         - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า
         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 
          คณะสหเวชศาสตร์
         - กำลังศึกษา ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 
องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก
 
          คณะวิศวกรรมศาสตร์
            - คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT3
 
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
           - คะแนน PAT4 + คะแนน 7 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์)
 
         คณะรัฐศาสตร์
           - คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7
 
          คณะอักษรศาสตร์
           - คะแนน PAT1 หรือ PAT7 + คะแนน 7 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)
 
          คณะนิติศาสตร์
           - คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7 + คะแนน 7 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)
 
          คณะนิเทศศาสตร์
           - คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7
 
          คณะเศรษฐศาสตร์
          - คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน 7 วิชาสามัญ (วิชาสังคมศึกษา)
 
          คณะวิทยาศาสตร์
            - คะแนน GAT + คะแนน CU-Science (วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา) หรือ คะแนน 7 วิชาสามัญ (วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา)
 
          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
            - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คะแนน GAT + คะแนน PAT1
            - หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT2
 
          คณะครุศาสตร์
              - คะแนน GAT/PAT + คะแนน 7 วิชาสามัญ (ใช้บางวิชา ขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกสมัคร)
 
         คณะสหเวชศาสตร์
              -  คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT2
 
 
ผู้ที่สมัครรับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 แล้ว สามารถสมัครรับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ได้ ถ้าไม่ได้รับการคัดเลือก หรือ ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
 
           -   ระเบียบการรับสมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ คลิกที่นี่
           -   ระเบียบการรับสมัคร คณะนิติศาสตร์ คลิกที่นี่
           -   ระเบียบการรับสมัคร คณะนิเทศศาสตร์ คลิกที่นี่
           -   ระเบียบการรับสมัคร คณะเศรษฐศาสตร์ คลิกที่นี่
           -   ระเบียบการรับสมัคร คณะวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
           -   ระเบียบการรับสมัคร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คลิกที่นี่
           -   ระเบียบการรับสมัคร คณะครุศาสตร์ คลิกที่นี่
           -   ระเบียบการรับสมัคร คณะสหเวชศาสตร์ คลิกที่นี่

 
 
* แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก สำหรับผู้สมัครสาขาวิชากายภาพบำบัด
* แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก สำหรับผู้สมัครสาขาวิชารังสีเทคนิคสำหรับผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ในโครงการ/คณะ/สาขาวิชา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 แล้วไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 นี้ ได้อีก

 
นักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่่ที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557  ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา  สำหรับการสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558  ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2558  โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาให้พร้อมก่อนกำหนดการรับสมัคร และจะต้องนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์


เว็บไซต์  การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ )  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558  คลิกที่นี่

By : P'ํ Ying  Eduzones
ขอบคุณข้อมูลจาก :  http://www.admissions.chula.ac.th/normal-match.html

 

ไม่มีความคิดเห็น: