วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

5 เหตุผล ทำไมควรเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

5 เหตุผล ทำไมควรเรียนต่อ
5 เหตุผล ทำไมควรเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หรือการเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก เพราะสมัยนี้การเรียนปริญญาตรีใบเดียวอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูง จึงทำให้เราต้องมีการเตรียมพร้อม พัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้น…
 
1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน
เหตุผลหลักๆ หลายคนตัดสินใจเรียนต่อ นั่นก็เพราะผู้ที่จบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะสามารถเข้าสู่ตำแหน่งบางตำแหน่งได้ง่ายกว่าผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เนื่องจากบางหน่วยงานจะกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าสอบไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น
2. เพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่สนตนเองใจในเชิงลึก
หลายคนตัดสินใจเรียนต่อในระดับที่สูง ไม่ใช่เพราะสาเหตุทางหน้าที่การงานเป็นหลัก แต่เรียนต่อเพราะมีความสนใจ
3. เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
มีหลายคนที่หลังจากทำงานไปได้จนถึงจุดๆหนึ่ง แล้วพบว่าตนเองไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับเงินเดือนที่สูงกว่านี้ได้ เพราะว่ามีข้อจำกัดในเรื่องคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา จึงตัดสินใจเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเป็นใบเบิกทางในต่ำแหน่งงานที่สูงขึ้นนั่นเอง
4. เพื่อให้ตนเองเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ
สำหรับใครที่ต้องการอยากมีผลงานทางด้านวิชาการที่ถูกตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับ ในการเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก คุณจะมีโอกาสที่จะได้ทำงานหรือร่วมทำงานวิจัยในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ได้สำรวจหรือค้นพบทฤษฎีใหม่ๆที่น่าสนใจ
5. เพื่อสร้างความหน้าเชื่อถือให้กับตนเอง
ในการประกอบธุรกิจ เช่นธุรกิจส่วนตัว ถึงแม้ว่าวุฒิการศึกษาจะไม่ได้มีความจำเป็น แต่ว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความหน้าเชื่อถือให้กับธุจกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมทำธุรกิจ รวมไปถึงผู้ใช้บริการ
ขอบคุณข้อมูลดีๆ และภาพ wegointer / teen.mthai.com

กำหนดการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
กำหนดการรับตรงผ่านเคลียร
กำหนดการรับตรงผ่านเคลียร
กำหนดการรับตรงผ่านเคลียร
กำหนดการรับตรงผ่านเคลียร

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.cuas.or.th/document/info_clearinghouse58.pdf
 

ม.บูรพาเปิดรับสาขาการตลาด เรียนฟรีมีเบี้ยเลี้ยงพร้อมบรรจุงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (เน้นธุรกิจค้าปลีก) ภาคพิเศษ เพื่อรับทุนเรียนต่อในโครงการความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีบริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด  เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-คำนวณ

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ม.4-ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.50

- มีคะแนนสอบ O-NET (ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์) และมีคะแนนสอบ PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์

- มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 4 เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสาขา
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
-มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพในธุรกิจค้าปลีก
- มีความรับผืดชอบ คยามประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา

สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุนได้รับ 
1.ทุนการศึกษา 4 ปี ตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
 2.เบี้ยเลี้ยงสำหรับวันที่ไปปฏิบัติงาน 
3.มีงานรองรับทันทีหลังสำเร็จการศึกษา

การรับสมัคร
  - รับสมัครครั้งที่ 1 วันนี้ - 23 เมษายน พ.ศ. 2558
   - รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th/

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://regservice.buu.ac.th/text/central.pdf

รับตรง นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 58

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 368/2558 ได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อการกระจายโอกาสให้นักเรียนผู้มีความรู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น โดยรับจำนวน 20 คน เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม โดยผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยทางคณะฯ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 368/2558 คลิกที่นี่
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่มีผลการเรียนดี คลิกที่นี่

รับตรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 58

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี  จำนวน 10 คน ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัคร ถึง 30 เมษายน 2558
>>> รายละเอียด คลิก!! 

รับตรง โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 58

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

โรงเรียนการไปรษณีย์ 

ประกาศรับตรงประจำปีการศึกษา 2558

        ด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์
ประจำปีการศึกษา 2558 : ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษา
จำนวน 180 คน แยกเป็นเพศชาย 110 คน และเพศหญิง 70 คน
ทั้งนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ในอัตราเงินเดือน 11,350 บาท


เปิดรับสมัคร 17 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2558

ระเบียบการ

http://www.thailandpost.com/upload/news/recruit/_2015043_105129.pdf

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) 58

 
กําหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง
(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2558
รับสมัคร  10-17 พฤษภาคม 2558
ประกาศผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ 5 มิถุนายน 2558
 
 
อ้างอิง  http://www.cuas.or.th/document/adm58bf_calendar.pdf

8 ตัวอย่างความผิดพลาด เลือกคณะแบบนี้ เลยไม่ติด Admissions 58 !!!

บทความนี้ขอยกกรณีตัวอย่าง เหตุการณ์ในอดีต ที่ทำให้เด็กแอด  Admissions ต้องน้ำตาตกกันมาแล้ว  หลายคนคะแนนดี แต่ไม่ติดแอดมิชั่น  หลายคนติดไปแล้วแต่ตกสัมภาาณ์  เอ๊ะ!! เกิดอะไรขึ้น

1. เลือกคณะ ที่คะแนนต่ำ !!!

หลายคนติดกับดัก คิดว่าเลือกคณะที่คะแนนต่ำๆ แล้วจะปลอดภัย ซึ่งไม่แปลกหรอกครับ เพราะสมัยผมอายุเท่าน้องผมก็คิดแบบนี้เหมือนกัน นั่งเปิด ระเบียบการมองหา คณะที่เรามีคะแนนมากกว่า ซึ่งในระเบียบการของ สอท เองนั้นมีคะแนนขั้นต่ำแค่ ปีล่าสุดแค่ 1 ปีเท่านั้น
เรามาดูตัวอย่างกันนะครับ

ปี 56 จะเห็น จุฬา รัฐศาสตร์ คะแนนต่ำมาก  , มศว  ปกครองคะแนนต่ำม๊าก ๆ  พอผลออกมา คะแนนเพิ่่มขึ้นแบบนี้ อาจจะทำให้หลายคนน้ำตาตกได้นะครับ  บางคนเพื่อคะแนนไว้อันดับ 4 สัก 4000 คะแนนคิดว่าจะพอแต่พอคะแนนออกมาแล้ว  #ร้องไห้หนักมาก     
คำแนะนำน้องๆควรจะดูข้อมูลอย่างรอบด้านนะครับ โดยสามาถให้คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย  ย้อนหลังสัก 3 ปี  ดูเรื่องคะแนนเฉลี่ยด้วย เช่น  ถ้าคะแนนต่ำสุด กับคะแนนเฉลี่ยห่างกันเกิน 2000 แบบนี้แสดง คะแนนต่ำสุดมีความผิดปกติ อาจจะใช้แค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ใช้คะแนน ต่ำสอบเข้ามาได้
ถ้าจะให้ง่ายและสะดวกขึ้น น้องๆสามารถใช้โปรแกรมคำนวนคะแนนของ เว็บไซต์การศึกษาต่างๆ เช่น ของ Dek-d หรือ ของ UniGang - http://unigang.com/UniCal ก็ได้นะครับ  เพราะจะมีข้อมูลเปรียบเทียบ แต่่น้องก็ควรจะโหลดของ สอท ไปดูซ้ำอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ
 
ข้อมูลสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admissions ปีการศึกษา 2551 - 2557
 สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2557 (pdf)
สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2556 (pdf)
 สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2555 (pdf)
 สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2554 (pdf)
สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2553 (pdf)
 สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2552 (pdf)
 สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2551 (pdf)

2. เลือกคณะที่ ยอดจำนวนรับนักศึกษา น้อยลงมาก !!

ตัวอย่าง
 มศว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ใช้เกณฑ์คัดเลือก GAT ล้วนนะครับ  ปี 56 คะแนนอยู่ที่ ยอดรับจริงจะอยู่ที่ 70 คน แต่ปี 57 นั้นรับเพียงแค่ 10 คน จึงทำให้คะแนนเพิ่มขึ้นจาก  17xxx มาเป็น 20xxx เลยครับ
เกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว  ปี56 รับจริงในวันประกาศผล 70 คน ปี57 เหลือรับเพียง 15 คน คะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ 2000 คะแนนเลย
จุฬาฯ  สายบริหาร ปีก่อน ประกัน กับ เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ คะแนนขึ้นเป็นพันเลยครับ

ในมุมมองที่กลับกันถ้าสาขาไหน รับสมัครเพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้คะแนนลดลงก็เป็นไปได้

3.เลือกคณะที่เปิดรับสมัครครั้งแรก

คณะที่เปิดรับสมัครเป็นครั้งแรก จริงทำให้ประเมินคะแนนยาก
มีทั้งวิกฤต และ โอกาสมาพร้อมกัน
เพราะบางครั้งคะแนนก็ต่ำ แต่ะบางครั้งคะแนนก็สูงมาก !!

4.เลือกคณะโดยไม่ดู สถิติคะแนน GAT/PAT ,O-NET 

เราต้องดูเรื่อง สถิติ คะแแนนGAT/PAT O-NET ในแต่ละปีประกอบด้วยครับ
ตัวอย่าง ปี 57 ชัดมากเช่น PAT5 ลองดูในตารางนะครับ

เห็นชัดว่า PAT5 มีคะแนนเพิ่มขึ้นแบบ มหาศาล จากช่วงคะแนน 180 ขึ้นไป นั้นคนมีคะแนนในกลุ่มนี้แค่ 4 พันกว่าคน แต่พอปี 57 โอ้ คนมีคะแนนมากกว่า 180 + มีมากถึง 2.4 หมื่นคน เยอะมาก ๆ ๆ ๆ ๆ
ผล ดังตารางนี้เลย คะแนนเพิ่มขึ้นหลักพัน เกือบทุกสถาบันเลยครับ


ปล. ปี 58 นี้ มีน่ากลัวๆมากๆ ก็เช่น  PAT4 , PAT6 , PATจีน และ บาลี >..<

5.เลือกคณะโดยไม่ดูคุณสมบัติ

อันนี้สำคัญมากนะครับ เพราะถ้าเรายื่นแอดมิชชั่นไป ยื่นได้นะครับ แต่ตอนประเมินผลเค้าจะตัดเราออกไป ถ้าคุณสมบัติเราไม่ถูกต้อง  จะถูกตัดสิทธิ ในอันดับที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครับ  หรือ เค้าอาจจะมาปรับตกตอนรอบสอบสัมภาษณ์ได้นะครับ

- หลายคณะในสายวิทยศาสตร์สุขภาพ จะต้องมีการตรวจสุขภาพ เช่น ตาบอดสี  สายตาสั้น  หูตึง  โรคลมชัก ไตวายเรื่้อรัง
- บางสาขามีกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ เช่น  เภสัชจุฬา จะมีคะแนน O-NET ขั้นต่ำรายวิชาสูงกว่า 30 % ,
- เด็กสายศิลป์ หลายคนไปสอบ pat2 ไว้ และเลือก สาขาวิทยาศาสตร์ แม้จะเลือกได้ และอาจจะสอบติดด้วย แต่สุดท้ายก็จะไม่ผ่านรอบสัมภาษณ์นะครับ
- วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต?แวร? (หลักสูตรนานาชาติ)  ไเชียงใหม่  วันสัมภาษณ์ต้องยื่นTOEFL 500 (Paper-based) หรือ 173 (Computer-based)หรือ IELTS Overall band 5.0
ขึ้นไป
- ภาคอินเตอร์ทั้งหลาย จะมีการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยนะครับ ถ้าพูดไม่ได้ ฟังไม่ออก อาจจะโดนปรับตกได้
- ภายภาพบำบัด ม.ธรรมศาสตร์ กำหนดส่วนสูงขั้นต่ำ ที่ 155 เซนติเมตร  !!
- ภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ กำหนดขั้นต่ำ คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 75 คะแนน
- ภาษาฝรั่งเศส ธรรมศาสตร์  ต้องเป็นเด็กศิลป์ภาษา -ฝรั่งเศษ ด้วยนะ ,
- บางสถาบันมีกำหนด gpa ขั้นต่ำด้วย นะ เช่น บูรพา คณะมนุษยศาสตร?และสังคมศาสตร จะต้องไ่ม่ต่ำกว่า 2.00
- พาณิชย์นาวี ต้องทดสอบร่างกายด้วยนะครับ เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ดันพื้น   ปล มีคนรู้จักของผมเข้าไปเรียน ฝึกโหดกว่า รด เยอะนะครับ
ทั้งหมดนั้นเราต้องอ่านระเบียบการโดยละเอียดๆ ตัวอย่างระเบียบการ 57
แล้วยังมีเรื่องนอกประเด็นอีก พวกชีวิตความเป็น เช่น บางสถาบันกำหนดเลยว่า ปี 1 จำเป็นต้องอยู่หอในเท่านั้น  , บางสถาบัน รับน้องแบบโลตัส เอ๋ย โซตัส ไรงี้  ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเลือกตั้งแต่แรก

6 เลือกคณะ โดยไม่ดูค่าเทอม !!!

พอรู้ว่าสอบติดแล้วหันมาดูค่าเทอม ไอ้หยะ โครตแพงเลย บางคนถึงแม้จะสอบติดไป แต่อาจจะต้องสละสิทธ์ในภายหลัง
ขอยกตัวอย่าง
- ธรรมศาสตร์  สถาปัตย์  57,585  บาท
- ธรรมศาสตร์ เภสัช  น่าจะประมาณ 50000 นะครับ ( กู้กยศ ได้เต็มนะครับ  )
-  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์-ศูนย์ลำปาง  เทอมแรก 45000 บาท เลยที่นี่จะเรียนแค่ 3 ปีครึ่งหารแล้วจะเหลือ 26000 บาท
- แม่ฟ้าหลวง  พยาบาล  3xxxx บาท
- บูรพา วิทยาลัยนานาชาติ สาขานิเทศศิลป์และการออกแบบ  110,000 บาท
- เชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี   35000 บาท
- เชียงใหม่ สถาปัตย์  28,000 บาท
- ขอนแก่น : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  28,000 บาท
ตัวอย่างระเบียบการ 57  ค่าเทอมดูได้จากระเบียบการเหมือนกันนะครับ จะอยู่หน้าท้ายๆ เลย

ุ7. เลือกคณะไปแล้ว แต่ลืมจ่ายเงิน !!!

อย่าคิดว่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับ  ขอยกกรณีในอดีต


ขอ นำรูปมาจาก dek-d นะครับ
น้องคนนึง ไปต่างประเทศ  แล้วก็จำวันชำระเงินผิดอีก  ธนาคารปิดอีก
ย้ำอีกครั้งถ้าไม่ได้จ่ายเงิน ไม่มีสิทธ์คัดเลือก เศร้าไปครับ

สุดท้าย  อย่าเชื่อกูรู้ กูรู กุ๊กกุ๊กกู้  ทั้งหลาย  555+ รวมไปถึงระวังเท่าทัน การไซโคคะแนน

ต้องบอกว่า  ไม่มีใครเก็งคะแนนได้แม่นยำ 100% ไม่มีการผิดพลาดอะไรเลย  โปรแกรมคำนวนคะแนนแอดมิชชั่น นั้นต่างมีขีดจำกัด  ให้บรรดาข้อมูลเหล่านั้นเป็นแค่ความคิดเห็น  ส่วนตัวเราเองนั้นนำไปคิด และตัดสินใจ

รับตรง ใช้คะแนน O-NET คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พระนครเหนือ 58

เปิด รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET (คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม) เข้าศึกษา ... คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (จัดการเรียนการสอนรูปแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระหว่างการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร)
 รับสมัครระหว่างวันที่ 7 เมษายน ถึงวันที่ 26 เมษายน 2558

กําหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) 58

 
กําหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง
(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2558
รับสมัคร  10-17 พฤษภาคม 2558
ประกาศผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ 5 มิถุนายน 2558
 
 
อ้างอิง  http://www.cuas.or.th/document/adm58bf_calendar.pdf