วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

สอบชิงทุนหลักสูตร Creative and Digital Economy คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต 58

รายละเอียดผู้สมัครสอบชิงทุนหลักสูตร Creative and Digital Economy
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจำปี 2558
รายละเอียดทุน
·         ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท (ได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับ)
·         ทุนปริญญาตรี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาให้ทุนการศึกษา แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับ)
·         ทุนปริญญาตรี ประสิทธิ์ – คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ (ลดค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาครึ่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาให้ทุนการศึกษา แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน)
·         รับตรง
คุณสมบัตินักเรียนผู้เข้าสอบ
·       กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
·       มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับรับตรง)
·       มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับทุนปริญญาตรีต่อเนื่องโทและทุนปริญญาตรี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์) (ต้องยืนยันผลการเรียนอีกครั้ง ก่อนการเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์) หรือไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับทุนปริญญาตรี ประสิทธิ์ – คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์) ต้องยืนยันผลการเรียนอีกครั้งก่อนเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

กำหนดการสอบ และสถานที่สอบ
·       สอบวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.30 – 12.30 น.
·       ห้อง 2-506 และห้อง 2-507 ชั้น 5 อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2)
·       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
·       สำหรับกำหนดการสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
·       โปรดชำระค่าสอบ 100 บาท ในวันสอบ
รายละเอียดวิชาที่สอบ

วิชาที่สอบ 
เนื้อหา
9:30-11.30

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Demand Supply ระบบตลาด ปัจจัยการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงิน การคลัง
11.30-12.30
ภาษาอังกฤษ ความถนัด
หลักการใช้ภาษาทั่วไป reading และ aptitude test

ไม่มีความคิดเห็น: