วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

ทุน+ค่าย การศึกษาด้านธรณีวิทยา 4 ม.ดัง จุฬาฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น สุรนารี !!

โครงการที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดขึ้น เพื่อค้นหาเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยใน 4 สถาบันชั้นนำทางด้านธรณีวิทยา

เงื่อนไขการรับทุน

 • เข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรณีวิทยากับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ตามปีที่ได้กำหนดไว้
 • สามารถผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนใน 4 มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
  • คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • โอกาสได้รับทุนการศึกษา 120,000-200,000 บาทต่อปี/คน
  (ขึ้นอยู่กับเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาหลักของสาขาวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา)
 • รักษาเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาหลักของสาขาวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรให้มากกว่า 3.0 ตลอดระยะเวลา 4 ปี

ตารางเวลาการคัดเลือกเพื่อรับทุน*

กรกฎาคม**ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินและมีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุน
กันยายน-ตุลาคมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุน
ตุลาคม-พฤศจิกายนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุน
* ทางบริษัทฯจะแจ้งวันและเวลาที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง
** การประกาศจะดำเนินการผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ

ไม่มีความคิดเห็น: