วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

รับตรง มจธ. ราชบุรี (ประเภทเรียนดี) ครั้งที่ 3 ปี 57

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   ในระบบ Residential College  ณ มจธ. ราชบุรี  โดยแบ่งการรับเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเรียนดี  และประเภทใช้คะแนน GAT/PAT  โดยมีเกณฑ์และปฏิทินการรับนักศึกษา ดังนี้
รายละเอียดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่ ระบบ Residential College
Download คุณสมบัติและเงื่อนไขในการรับสมัคร
Download เอกสารการสมัคร มจธ. ราชบุรี
การรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี (ประเภทเรียนดี) ครั้งที่ 3
การรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประเภทใช้คะแนน GAT/PAT
ประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศลดจำนวนการรับสมัคร มจธ.ราชบุรี ประเภทใช้คะแนน GAT/PAT
เนื่องจากได้ดำเนินการเปิดรับในรอบประเภทเรียนดี ครั้งที่ 3 เพิ่มเิติม
ขอให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครใหม่
Link เข้าสู่ระบบรับสมัคร มจธ. ราชบุรี
Admission Room : ตรวจสอบสถานะการสมัคร สั่งพิมพ์ใบสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนที่สนามสอบ วิชาเฉพาะ กสพท 1 กุมภาพันธ์

ขอให้ผู้เข้าสอบวิชาเฉพาะของ กสพท ศึกษาเส้นทางที่สะดวกที่สุด
ที่จะมาถึงสนามสอบของท่าน (ระบุบนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ)ได้ก่อนเวลาสอบ
และติดตาม Website กสพท และข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะประกาศให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
  ดูแผนที่คลิกที่นี่  
   
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www9.si.mahidol.ac.th/

กำหนดการใหม่ รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2557

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขระบบสอบตรง
ปล.จากการดูปฏิทินรับสมัครแล้ว คาดว่าปี้นี้จะใช้แค่ O-NET ไม่ใช้ GAT/PAT
ยังไงก็รอดูเกณฑ์คัดเลือกใหม่อีกครั้งจ้า
กิจกรรมการดำเนินงานระยะเวลา
1.การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง  ของสถาบันพระบรมราช-ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557
กุมภาพันธ์ 2557
เป็นต้นไป
2.ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร
10 มีนาคม 2557
ถึงวันปิดรับสมัคร
(31 มีนาคม 2557)
3.การรับสมัคร
 เลือกได้ 1 อันดับเท่านั้น
 การชำระเงินค่าสมัคร
 ค่าสมัคร 100 บาท
สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
15-31 มีนาคม 2557
4.การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
8 เมษายน 2557
5.การตรวจสอบคะแนน O-NET
 การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
5-8 เมษายน 2557
6.พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
9-30 เมษายน 2557
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
17 เมษายน 2557
8.ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
 ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
 สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
17-22 เมษายน 2557
9.การตรวจสอบคุณสมบัติ
 ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
 ยื่นผลการตรวจร่างกาย
 การสัมภาษณ์
 ยื่นแฟ้มสะสมงาน
 เข้าสัมภาษณ์
23 เมษายน 2557
10.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 พฤษภาคม 2557
11.การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 ๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
1-6 พฤษภาคม 2557
12.การประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่
9 พฤษภาคม 2557
13.การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง
 ตามแบบฟอร์มรหัส entrn008
ภายใน
30 พฤษภาคม 2557
14.การรายงานตัวเข้าศึกษา
 การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
 ทำหนังสือมอบตัว
 การปฐมนิเทศ
4 สิงหาคม 2557
15.การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
18 สิงหาคม 2557
หน้าเว็บไซต์หลัก http://admission.pi.in.th

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 57

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 57
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557


 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://158.108.103.3:12222/nadmission/Signup/Index.aspx

กำหนดการใหม่ รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง

เนื่องจากได้เลื่อนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ซึ่งทำให้ผลกระทบต่อกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกฯ โดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงขอแก้ไขระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ดังนี้

รับตรง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล 57

 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 ของปีการศึกษา 2555 และ ปีการศึกษา 2556
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร สาณารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2557
 
 เปิดรับสมัครนักศึกษา วันที่ 24 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2557
 รับจำนวน 20 คน
 
คุณสมบัติ
- GPAX สะสม  2.5 เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
             วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
             และวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- ยื่นคะแนน GAT และ PAT 2

รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 57

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557
 • เอกสารประกาศโครงการเด็กดีมีที่เรียน 
 • กำหนดการใหม่ รับตรง ม.พะเยา ปีการศึกษา 2557

  มหาวิทยาลัยพะเยา มีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  Placeholder

    ระเบียบการรับสมัคร

  รับตรง โครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คณะสัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่ 57

  ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีการศึกษา 2557
  เปิดรับสมัคร 20 มกราคม  - 7  กุมภาพันธ์ 2557
  1. ประกาศการรับนักศึกษาตามโครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  2. โครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  3. ขนาดฟาร์มในการรับนักศึกษาตามโครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  4. หนังสือรับรองการเป็นทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
  5. ใบสมัครโครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

  วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

  ฟองอากาศ ที่อยู่ในสภาพอากาศ จุดเยือกแข็ง สวยงามมาก

  ฟองอากาศ ที่อยู่ในสภาพอากาศ จุดเยือกแข็ง สวยงามมากครับ
  Credit  http://www.fubiz.net/2014/01/14/frozen-bubbles-photography/