วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เรียนอะไรที่โบราณคดี ศิลปากร


จากศิษย์เก่าที่จบไป ตอบข้อข้องใจให้น้องทุกสาขา
หวัดดีครับ พี่เป็นนักตอบคำถามด้านการศึกษาและเป็นศิษย์เก่ารุ่น45ครับ(พอไหวไหมเนี่ย)เห็นหลายคนยังไม่รู้ข้อมูลว่าจะเลือกเรียนอะไรในโบราณคดีศิลปากร ก็อยากจะตอบว่าทุกภาควิชา สาขาวิชาดีหมดเลย ขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับขอให้ดูตนเองก่อนละกันว่าเราชอบอะไรอยากเป็นอะไร
สาขาแรก โบราณ(โบราณคดี)ชื่อนี้เค้าเจ๋งจริงเพระเป็นภาคแรกของคณะโบราณอายุอานามก็มากที่สุด50กว่าปี ศิษย์เก่าล้วนมีชื่อเสียงหลายคน ทั้งเจ้าของหนักสือพิมพ์คุณภาพอย่างมติชนสองคอลัมนิสต์ฝีปากกล้าอย่างคุณขรรชัย และคุณสุจิต รวมถึงคนอื่นๆอย่าง อ.เผ่าทอง ทองเจือ ศ.ดร.มรว.สุริยวุฒิ ศ.ดรผาสุข รศ.ดร งามพิศ(ที่จุฬา) ก็จบสาขานี้เป็นสาขาที่ว่าด้วยการเรียนโบราณคดีจริงๆ คือขุดแต่งสืบค้น ข้อมูลทางหลักฐานทั้งสมัยก่อนและประวัติศาสตร์เพื่อต่อจิกซอภาพที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นอธิบายไม่เพียงพอ เราจึงต้องใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์อื่นๆมาใช้ศึกษาเราเรียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษยชาติ วิวัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม ลักษณะทางวัฒนธรรมที่เหลือให้เห็นเป็นร่องรอย อาจารย์ภาคนี้ส่วนใหญ่จะมาจกสำนักฝรั่งเศษและอเมริกาในมหาวิทยาลัยทางด้านโบราณคดีระดับโลก จึงกล้าการันตีได้ว่าเป็นหนึ่งเดี่ยวที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากที่สุดส่วนใหญ่ก็จะทำงานในสายพิพิธภัณฑ์โบราณคดี ไทยคดี อื่นๆ นักศึกษาภาคนี้เลือดสีม่วงแบบสุดสุด ผูกพันธ์กะคณะมากและมีบทบาทเด่นทุกด้านเพระอาจารย์ส่วนใหญ๋เป็นศิษย์เก่าแทบทั้งสิ้น จึงมีความภาคภูมิใจในภาควิชาตนเองอย่างถึงที่สุด
    ภาคภาษาไทย เป็นการเรียนเพื่อนำไปใช้ศึกษาภาษาท้องถิ่น เหนือ กลาง อีสานใต้ การเก็บข้อมูลสัทศาสตร์ภาษษา วรรณกรรมท้องถิ่น จุดเด่นคือบาลี ไทยท้องถิ่นแต่ก็เรียนภาษาเพื่อการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบอีกเช่นเดียวกัน
    มานุษยวิทยา เป็นภาคหนึ่งที่แยกตัวจากโบราณคดี ซึ่งเป็นหมวดหนึ่งในวิชาโบราณคดี แต่มีข้อวิพากษ์ว่ามานุษยวิทยาเป็นหมวดหลักในแง่วิชาการ แต่อย่างไรก็ดีมานุษยวิทยาศิลปากรเป็นภาคที่ศึกษาวัฒนธรรมในพื้นที่หลากหลาย มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญนิเวศวิทยาวัฒนธรรม เพศและวัฒนธรรม สังคมวัฒนธรรมไทย ชุมชนศึกษา มอญ และมีวิชาที่น่าสนใจมมากมายเช่น มานุษยวิทยาการตลาด มานุษยวิทยาภาพยนต์ มานุษจิตวิทยา มานุษยวิทยาสื่อสารมวลชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและงานประยุกต์ทางมานุษยวิทยาในด้านต่างๆ เป็นภาคที่สามารถไปทางสายวัมนธรรม และภาคเอกชนได้เพราะเรียนรู้แบบบูรณาการ มีทักษะงานวิจัยและศึกษาชุมชนอย่างเห็นกะพี้และเข้าใจแบบปราศจากอคติ(ในเชิงอุดคตินะครับ)ยอมรับในความแตกต่างของบุคคล
สาขาประวัติศาสตร์ศิลป์เรียนเกี่ยวกับลักษณะทางศิลปะทั้งในแง่เชิงประวัติศาสตร์ รูปทรง การสร้างสรรค์ รูปแบบ ในงานจิตรกรรมปฏิมากรรม สถาปัตยกรรม ปราณีตศิลป์ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดยมีกลุ่มให้เลือกทั้งไทยแบบก่อนประวัติศาสตร์ยังศิปะสมัยใหม่ หรือต่างประเทศในยุโรป เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลาง อื่นๆ อาจารย์จะโดดเด่นในศิลปะไทยเป็นอย่างยิ่งเป็นสาขาที่สนับสนุนงานทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนและประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อหาลักษณะเฉพาะได้และจำแนกกำหนดอายุสมัย เหมาะสำหรับคนที่จะเป็นไกด์
สาขาอังกฤษและฝรั่งเศษเป็นสาขาที่อยู่ในคณะโบราณแต่มีความโดดเด่นในภาษาเพื่อการอาชีพ และงานแปลเฉพาะทางเช่นสังคมศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี ภาษาเพื่อการอาชีพคือสิ่งที่ภาควิชาภาษาตะวันตกเน้น เหมือนโรงเรียนภาษาที่ฝึกทักกษะระดับเบื้องต้นไปสู่ระดับสูงทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และภาษาเพือ่การใช้งาน เช่นภาษาเพื่อธุระกิจ การโรงแรม เลขานุการ วรรณกรรม ข่าว มัคคุเทศก์อื่นๆ มีความเชี่ยวชายภาษาเพื่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง เพระจะถนักการอบบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ที่ล่ำลือว่ายากมากมายมหาศาล
ส่วนภาษาตะวันออกก็หมายถึง เขมร สันกฤต บาลีอื่นๆเพื่องานอ่านจารึก วรรณคดี เหมาะสำหรับคนที่จะเป็นนักวิชาการหรือศึกษาต่อเพื่อเป็นนักวิชาการ ทางสายภาษาโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาขานี้ค่อนข้างเรียนหนักและมีความเป็นวิชาการทางการอ่านจารึกสูง จะช่วยงานทางโบราณคดีได้มาก
นอกจากนี้คณะโบราณคดียังมีวิชาโทให้เลือกทั้งประวัติศาสตร์ มัคคุเทศก์ พิพิธภัณฑ์นอกเหนือจากสาขาหลักที่กล่าวมาข้างต้น
ส่วนคนที่จะเรียนโบราณคดีได้ได้ต้องเป็นนักคิด ชอบอิสระ และมีเหตุมีผลและมีจินตนาการสูงส่วนสายภาษาต้องหมั่นฝึกฝนและหาประสบการณ์จะช่วยได้เยอะมาก อาจารย์คณะโบราณคดีถือได้ว่ามีความถนัดในสาขาวิชานั้นๆสูง ความรู้ที่ได้ไปจึงใกล้เคียงกับอักษรจุฬา ศิลปศาสตร์มธเลยทีเดียว เราไม่เป็นสองรองใครในสาขาเฉพาะทางที่เราถนัดและเราก็ภูมิใจที่เป็นเลือดสีม่วง เราจึงมีเกียรติเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทย การได้ศึกษามนุษย์จึงเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนโบราณคดี เพระเราเรียนรู้อดีตเพื่อหาความเป็นตัวตนและรากเหง้าในจิตวิญญาณ โบราณดดีศิลปากรจึงเป็นคณะในฝันของใครหลายๆคน ที่ชวนให้เข้ามาสัมผัส

เคลียร์!! 10 คำถามสงสัย ก่อนตัดสินใจเรียน "โบราณคดี"


  หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้ว คณะโบราณคดี นั้นเรียนอะไรบ้าง ทำงานอะไรได้บ้าง มีสถาบันไหนที่เปิดสอนบ้าง รวมทั้งชีวิตในรั้วและนอกรั้วมหาวิทยาลัยกันไปแล้ว ทีนี้ก็ถึงเวลา "เก็บตก" กับคำถามที่น้องๆ สงสัยกันนะคะ โดยจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่าาาาาาา
เด็กดีดอทคอม :: เคลียร์!! 10 คำถามสงสัย ก่อนตัดสินใจเรียน "โบราณคดี"Question : อยากเรียนโบราณคดีต้องสอบ GAT/PAT อะไรบ้าง?
Answer :  ตามนี้เลยจ้าาา...........
             * คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี แบบที่ 1   GAT 30%  PAT 1 20%
             * คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี แบบที่ 2  GAT 50%
             * คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ แบบที่ 1    GAT 30%  PAT 1 20%
             * คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ แบบที่ 2    GAT 50%
             * คณะโบราณคดี สาขาวิชามานุษยวิทยา   GAT 50%
             * คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย        GAT 50%
             * คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    GAT 50%
                (O-NET ภาษาอังกฤษต้องไม่น้อยกว่า 50%)
             * คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส    GAT 30%  PAT 77 20% (ฝรั่งเศส)

                **อ้างอิงจากตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2556


Question : เอกภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง แล้วต่างจากคณะอักษรศาสตร์อย่างไร
Answer : คณะโบราณคดี กับ คณะอักษรศาสตร์ มีเอกภาษาอังกฤษทั้งคู่ แต่ทางด้านของคณะอักษรศาสตร์ จะมีวิชาทางด้านวรรณกรรมเยอะกว่าทางคณะโบราณคดี โดยคณะโบราณคดี จะเน้นวิชาที่เกี่ยวกับการนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ แล้วอีกส่วนที่แตกต่างกันก็คือ จบคณะอักษรศาสตร์ได้  อักษรศาสตร์บัณฑิต แต่คณะโบราณคดี จะเป็น ศิลปศาสตร์บัณฑิต ค่ะ


Question : ถ้าสนใจจะเรียนพวกประวัติศาสตร์อียิปต์จะมีไหม? เลือกเรียนอย่างไรได้บ้าง
Answer : แนะนำ เอกโบราณคดี โทประวัติศาสตร์ศิลปะ เพราะว่าจะได้เรียนทั้งศิลปะตะวันตกแล้วตะวันออก มีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะศิลปะสมัยต่าง ๆ การส่งอิทธิพลของรูปแบบศิลปะระหว่างยุคสมัยและระหว่างวัฒนธรรม คือคนที่จะเรียนด้านนี้ต้องจำเก่งมาก ๆ ค่ะ เพราะต้องจดจำเอกลักษณ์ของรูปแบบศิลปะต่าง ๆ 


Question : ถ้าเลือกเรียนเอกโบราณคดี จะต้องเรียนภาษาเยอะหรือเปล่า?
Answer : คือเอกโบราณคดีไม่ค่อยเน้นด้านภาษาค่ะ แต่มีวิชาบังคับภาษาอังกฤษ 2 ตัว และก็ภาษาไทยในตอนปี 1 ถ้าเป็นปี 2 ก็จะเรียนภาษาที่เกียวกับไปทางสายโบราณคดีเลยค่ะ เช่น โบราณคดีเบื้องต้น, โบราณคดีอินเดีย, การสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดี, โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ฯลฯ ถ้าสนใจเรียนเอกโบราณคดี ถึงจะไม่ชอบภาษาก็ไม่มีปัญหาค่ะ แต่ถ้าอยากเรียนทางภาษา แนะนำให้เลือกเอกภาษา (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส) และเลือกวิชาโทภาษาตะวันออก อันนี้ภาษาเต็ม ๆ ค่าา


เด็กดีดอทคอม :: เคลียร์!! 10 คำถามสงสัย ก่อนตัดสินใจเรียน "โบราณคดี"
Question :
 คณะนี้มีโควตานักกีฬาหรือเปล่า? 
Answer :  ไม่มีค่า แต่มีเป็นรับตรง และ โควตารูปแบบอื่น


Question : มีรับตรงแบบใดบ้าง ?
Answer : คณะโบราณคดีมีรับตรงปกติกับตรงโควตาค่ะ โดยรอบโควตาจะประมาณเดือนพฤศจิกายน แต่ถ้าแบบรับตรงปกติจะมาประมานธันวาคมค่ะ (ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ นะคะ)


Question : แล้วถ้าสอบตรงสอบแบบไหน มีข้อเขียนวิชาเฉพาะหรือเปล่า?
Answer :  ไม่มีค่ะ ถ้ารับตรงน้อง ๆ สามารถยื่นคะแนน GAT-PAT ได้เลยค่ะ ถ้าถึงเกณฑ์ก็มีโอกาสค่ะQuestion : ถ้าเรียน ปวช. มาล่ะคะ สามารถเรียนได้ไหม?
Answer : เรียนโบราณคดีมีข้อจำกัด 2 อย่างค่ะ คือ ถ้าเรียนเอกโบราณคดี ต้องห้ามตาบอดสี และถ้าเรียนเอกภาษาฝรั่งเศส ต้องเป็น ม.ปลาย สายศิลป์ภาษา(ศิลป์ฝรั่งเศส)เท่านั้นค่า ต้องมีการสอบ PAT 7 ฝรั่งเศสด้วยนะเออ ที่เหลือไม่ได้กำหนดจ้าาา ก็สมัครโลด


Question : อยากรู้ว่าจบคณะนี้ไปแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง?
Answer :  อาชีพหลักๆ เลยก็เป็น นักโบราณคดี หรือ ภัณฑารักษ์( ทำงานในพิพิธภัณฑ์) หรือเป็น นักวิชาการ, นักประวัติศาสตร์, มัคคุเทศก์, นักอ่านจารึก, ล่ามแปล, แอร์โฮสเตส - สจ๊วต ฯลฯ เยอะมากค่ะ เพราะว่าเราสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ถ้าไม่เลือกงานไม่ว่าจะสายไหนก็ทำได้จ้าาา


Question : เขาว่ากันว่าเด็กคณะโบราณคดีไม่ถูกกับเด็กคณะอักษรศาสตร์จริงหรอ?
Answer : โอ๊ย.....ไปเอามาจากไหนคะ? ไม่มีนะคะ ไม่ว่าเป็นพี่ ๆ ทางคณะโบราณคดี หรือ คณะอักษรศาสตร์ ก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะ อย่างเช่น พี่นัท นที (จากบทความที่แล้ว) พี่เขาก็เคยแสดงละครเวทีให้กับคณะอักษรศาสตร์ นอกจากจะไม่มีเรื่องไม่ถูกกันแล้วยังเป็นเพื่อนกันอีกต่างหากค่ะ สบายใจได้ 
เด็กดีดอทคอม :: เคลียร์!! 10 คำถามสงสัย ก่อนตัดสินใจเรียน "โบราณคดี"


        ไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะสำหรับคณะโบราณคดี คราวหน้าพี่แป้งจะหาคณะอื่นมาฝากน้อง ๆ กันค่ะ น้องคนไหนที่สนใจคณะโบราณคดีก็เตรียมรอได้เลยนะคะประมาณปลายปีนี้น่าจะเริ่มทยอยออกระเบียบการรับตรงกันมาแล้ว และก็ยังมีรอบแอดมิชชั่นรออยู่ ส่วนน้องๆ ที่ยังไม่ได้สอบปีนี้ก็เริ่มเตรียมตัวได้แล้วนะเออ เดี๋ยวอ่านหนังสือไม่ทันเสียใจแย่เลย

รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2556


กำหนดการ


กิจกรรมโครงการรับตรงโครงการ
ผู้มีความสามารถพิเศษฯ
รับสมัคร15 ต.ค. 55 – 29 พ.ย. 5515 ต.ค. – 14 พ.ย. 55>
วันสุดท้ายส่งแฟ้มผลงานประกอบการสมัคร-19 พ.ย. 55
ตรวจสอบผลการสมัคร-21 พ.ย. 55
วันสุดท้ายของการชำระเงิน7 ธ.ค. 5527 พ.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร6 ธ.ค. 55-
ส่งคะแนนสอบ GAT หรือ PAT29 พ.ย. - 14 ธ.ค. 55-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์28 ธ.ค. 5530 พ.ย. 55
สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ5 ม.ค. 56 (สอบสัมภาษณ์)8 ธ.ค. 55 เวลา 09.00 น. (สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา9 ม.ค. 5611 ธ.ค. 55
ยืนยันสิทธิ์14 – 18 ม.ค. 5618 – 25 ธ.ค. 55
สละสิทธิ์16 -13 ก.พ. 5620 ธ.ค. 55 – 8 ม.ค. 56
ตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นกลาง14 ก.พ. 5614 ก.พ. 56
โครงการรับตรง  สาขาที่เปิดรับได้แก่
สาขาวิชาโบราณคดี จํานวน 20 คน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ จํานวน 25 คน
สาขาวิชามานุษยวิทยา จํานวน 25 คน
สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 25 คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 25 คน
สาขาวิชาภาษาฝรังเศส จํานวน 25 คน
รวม 145 คน
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.6 หรือเที่ยบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า2.00
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้ผลสอบคะแนน GAT/PAT
 
ระเบียบการ     http://202.28.75.249/archae2556/apply/pdf/apply_01.pdf
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.6 หรือเที่ยบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า2.00
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00 (สาขาวิชาภาษาไทย)
- ใช้ผลสอบคะแนน GAT/PAT
ระเบียบการ   http://202.28.75.249/archae2556/apply/pdf/apply_02.pdf

โควตารับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 2556


การรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556  30 จังหวัดภาคกลาง
คณะที่รับเข้าศึกษา:
คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตร
คณะเศรษฐศาสตร์
?
รับสมัคร   จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2555 - อังคาร 20 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียด   http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/30.pdf

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รับตรง คณะ เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 40 คน 
เกณฑ์คัดเลือก  GAT 40%  PAT1  60 %
คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแต่ชั้นม.4 - ม.6 ภาคการศึกษาต้น (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ ากว่า 2.75 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนในสายวิทย์ - คณิต และศิลป์ - คำนวณ และ มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มคณิตศาสตร์ (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
รับสมัคร  9 พฤษศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2555
รายละเอียด  http://econ.src.ku.ac.th/images/announced/faculty/22102555.pdf

 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการทายาทนักเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์คัดเลือก  GAT 40%  PAT1  60 %
คุณสมบัติ  
- เป็นบุตร/ธิดา ของผู้สำเร็จการศึกษา สาขาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทุกระดับ ทุกสถาบัน
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแต่ชั้นม.4 - ม.6 ภาคการศึกษาต้น (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ ากว่า 2.75 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนในสายวิทย์ - คณิต และศิลป์ - คำนวณ และ มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มคณิตศาสตร์ (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
รับสมัคร  9 พฤษศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2555รับสมัคร 

เปิดสอบชิงทุนปัญญาภิวัฒน์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556ทุนเจียระไนเพชร   
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป โดยได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ แนะแนวและการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ผู้อำนวยการ หรือผู้แทน)
ทุนเจียระไนเพชรเป็นทุนการศึกษา ซึ่งผู้ได้รับทุนจะชำระค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท ต่อภาคการศึกษา โดยประมาณ
• คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RT) และ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FB) นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์แนะแนวและการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน สามารถเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบที่กำหนด โดยไม่ต้องผ่านการสอบข้อเขียน ประกาศผลการพิจารณาทุน ณ สนามสอบ
• คณะ/สาขาอื่นๆ นอกเหนือจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RT) และสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FB) นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์แนะแนวและการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ (ข้อสอบปรนัย) และการสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบที่กำหนด ประกาศผลการพิจารณาทุนภายใน 15 วันนับจากวันสอบ ทางเว็บไซต์ www.pim.ac.th
• นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่างศึกษาเท่ากับหรือมากกว่า 2.50
หมายเหตุ หากทางโรงเรียนมีความประสงค์จะส่งนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนเจียระไนเพชร กรุณาแจ้งความจำนงกลับมาทาง สถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อทางสถาบันฯ จะได้ทำการส่งใบสมัครทุนดังกล่าวกลับไปยังทางโรงเรียน

ทุนปัญญาภิวัฒน์  
• คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RT) และ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FB) ทุนปัญญาภิวัฒน์ (RT/FB) เป็นทุนการศึกษาซึ่งผู้ได้รับทุนจะชำระค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนเงิน 5,600 บาท ต่อภาคการศึกษา โดยประมาณ หมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ ค้าปลีก และสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ (ข้อสอบปรนัย) และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ยกเว้น นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ประกาศผลการพิจารณาทุน ณ สนามสอบ
• คณะ/สาขาอื่นๆ นอกเหนือจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RT) และสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร(FB) ทุนปัญญาภิวัฒน์ (Non-RT) เป็นทุนการศึกษา 50% ผู้ได้รับทุนจะชำระค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท ต่อภาคการศึกษาโดยประมาณ หรือครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคการศึกษานั้นๆ
• นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่างศึกษาเท่ากับหรือมากกว่า 2.00
หมายเหตุ นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อและขอรับทุนการศึกษาในคณะ/สาขาอื่นๆ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ (ข้อสอบปรนัย) และการสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบที่กำหนด ประกาศผลพิจารณา
 
  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2832-0200-14 หรือ  http://pim.ac.th/

รับตรง ม.ราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2556


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
จำนวน 11 หลักสูตร 48 สาขาวิชา 

 
คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับสมัครถึง  16 มีนาคม 2556
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครถึง  12 มกราคม 2556
คณะอื่น ๆ เปิดรับสมัครถึง  12 พฤษภาคม 2556
 
รายละเอียดทั้งหมด http://ac.npru.ac.th/form/1351045985_955542.pdf

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อาหารสมองช่วยเพิ่มสมาธิ


ขอบคุณภาพจาก http://brainbrilliance.org/

       ใครๆ ก็อยากที่จะมีสมองที่ดี และมีสมาธิในการทำงานกันทั้งนั้น และวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เกิดสมาธิที่ดีได้นั้นก็ทำได้ง่ายๆ เพียงเน้นการรับประทานอาหารในบางประเภท และหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่าง ก็จะช่วยสมองให้ทำงานอย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดสติ มีสมาธิ ตื่นตัวเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น มีความจำที่ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของระบบสมองทั้งความคิดและวิเคราะห์
      
       • อาหารและเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน เช่น กาแฟ ชาดำ ชาเขียว โกโก้ น้ำอัดลม ช็อกโกแลต ซึ่งจะมีสารกาเฟอีนประกอบอยู่มากบ้างน้อยบ้าง เช่น กาแฟจะมีสารกาเฟอีนสูงกว่าชาเขียว สารกาเฟอีนหากได้พอเหมาะจะช่วยให้เกิดการตื่นตัวและสดชื่น หากได้มากเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะผู้ที่แพ้กาเฟอีน เด็ก ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ควรระมัดระวังการกินอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน อาจทำให้หัวใจเต้นเร็วและปวดหัวได้
      
       • น้ำตาลกลูโคสซึ่งไม่ใช่น้ำตาลทราย แต่เป็นน้ำตาลที่มาจากการย่อยอาหารพวกข้าว แป้ง นม ผลไม้ เนื่องสมองของคนเรานั้นต้องการน้ำตาลในการทำงาน ผู้ที่ทำงานหนักโดยขาดน้ำตาล เช่น ไม่กินข้าว ไม่กินแป้ง ไม่กินผลไม้ มักจะมีอาการเหนื่อยง่าย มักจะเกิดความมึนงงได้ง่าย และหากได้ผลไม้หรือน้ำผลไม้ก็จะทำให้สดชื่นขึ้น จากการศึกษาพบว่าเด็กๆ ที่ไม่รับประทานอาหารเช้าจะมีสมาธิในการเรียนที่สั้นกว่า และผลการเรียนที่น้อยกว่าเด็กที่รับประทานอาหารเช้า เนื่องจากข้าว แป้งที่รับประทานเข้าไปจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลกลูโคส ข้อที่ต้องระวัง คือ การกินอาหารประเภทข้าว แป้ง และน้ำตาลที่มากเกินไปก็จะไม่ดีเช่นกันเพราะน้ำตาลที่เกินกว่าความต้องการของร่างกายก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันแทนที่
      
       • ปลาทะเล เช่น ปลาทู ปลาทูน่า ปลากะพง ปลาแซลมอน จะมีสารโอเมก้า-3 สูงที่ช่วยเพิ่มความจำ และในเด็กเล็ก 0-5 ปี สารโอเมก้า-3 นี้ จะเป็นตัวที่เพิ่มการพัฒนาการของสมองที่ช่วยในด้านความจำและการเรียนรู้ สำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสารโอเมก้า-3 จะช่วยลดการเกิดโรคสมองเสื่อมและเส้นเลือดสมองตีบ คนในประเทศญี่ปุ่นที่มีการกินปลาที่มีสารโอเมก้า-3 สูง พบว่า การทำงานของสมอง และความจำ รวมถึงการมีสมาธิในการทำงานจะดีกว่าคนที่ไม่ได้รับสารโอเมก้า-3 ตามข้อแนะนำของสมาพันธ์โรคหัวใจและหลอดเลือดสมองแนะนำให้กินปลาที่มีสารโอเมก้า-3 อาทิตย์ละ 2 ครั้ง
      
       • กินอาหารที่มีไขมันและน้ำมันที่ดี เช่น น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะกอก น้ำมันเมล็ดเฟล็ก ไขมันจากถั่วเปลือกแข็ง ไขมันจากผลอะโวคาโด ไขมันและน้ำมันเหล่านี้จะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดที่มีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอล และลดไขมันในเส้นเลือด ทำให้เลือดหมุนเวียนภายในร่างกายได้ดีและเมื่อเลือดหมุนเวียนได้ดีสมองก็จะได้รับเลือดและออกซิเจนที่เพียงพอ ทำให้การทำงานได้ดี และอาหารกลุ่มนี้จะมีวิตามินอีที่เป็นตัวช่วยในการบำรุงสมอง ส่วนไขมันบางประเภทเช่นไขมันที่มาจากสัตว์ เช่น ไขมันหมู ไขมันไก่ ไขมันวัว และไขมันจากน้ำมันทอด จะเป็นอีกกลุ่มไขมันที่ไม่ดีและไม่ควรที่จะกินบ่อยเนื่องมาจากไขมันกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มไขมันอิ่มตัวและมีคอเลสเตอรอลสูง ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวได้ง่ายและก่อให้เกิดโรคของหลอดเลือดสมอง
      
       • ผัก ผลไม้ที่มีสีม่วงเข้ม เช่น องุ่น บลูเบอร์รี ลูกพรุน ลูกหม่อน ลูกหว้า มะเขือม่วง ข้าวโพดม่วง ดอกอัญชัน จากการศึกษา พบว่า สารที่ม่วงที่มีอยู่ในผักและผลไม้ จะช่วยปกป้องเซลล์สมองจากการถูกทำลายของสารอนุมูลอิสระซึ่งได้แก่ ควันเสีย ความร้อน ความเครียด ซึ่งอนุมูลอิสระจะเป็นตัวทำลายสมองและลดความสามารถของสมองและสมาธิลง จากการศึกษายังพบด้วยว่าสารสีม่วงนี้จะช่วยเพิ่มระบบการเรียนรู้ของสมอง และทำให้ความคิดเฉียบแหลม
      
       • น้ำเปล่า เนื่องจากสมองต้องการน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงและทำงานอยู่ตลอดเวลา เมื่อเราขาดน้ำจึงมักจะมีอาการปวดหัว เป็นไข้ มึนงง คิดอะไรไม่ออก ดังนั้น ผู้ที่ต้องนั่งทำงานที่ต้องใช้สมาธิควรจะมีน้ำหรือเครื่องดื่มวางไว้ใกล้ๆ เพื่อที่จะได้จิบเมื่อเวลาที่สมองต้องการ และพยายามอย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำ
      
       จะเห็นได้ว่าอาหารมีส่วนช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและมีสมาธิในการทำงานเพิ่มขึ้น หากแต่ว่าอาหารที่ดีทั้งหลากหากได้มากเกินไป ก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้ ดังนั้น จึงควรเรียนรู้คำว่าพอดีสำหรับอาหารแต่ละประเภทก็จะทำให้สุขภาพร่างกายและสมองดี
ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล

Credit  http://manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9550000129119

ยันปฏิทินแอดมิชชัน 56 ตามกำหนดเดิม แต่ทบทวนปี 57

  ทปอ.ยืนยันปฏิทินแอดมิชชัน 56 ตามเดิม พร้อมทบทวนปฏิทินแอดมิชชัน 57 อีกครั้งมอบคณะแอดมิชชันฟอรั่มฯ ไปดูความเป็นไปได้จัดสอบ 7 วิชาสามัญพร้อมสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ในเดือนมี.ค.ชี้เป็นการสอบรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ขณะที่ ขอร่วมมือมหาวิทยาลัยจัดสอบรับตรงช่วงเวลาเดียวกัน เบื้องต้นกำหนดเดือน ม.ค.เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายและเด็กวิ่งรอกสอบ

 
       วันนี้ (28 ต.ค.) ที่มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุมวิสามัญ ทปอ.ครั้งที่ 5/2555 ว่า ที่ประชุมมีมติยืนยันปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (แอดมิชชัน) ประจำปีการศึกษา 2556 ตามเดิม พร้อมกันนี้ได้ทบทวนและเห็นชอบปฎิทินแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้ รับสมัครสอบวิชา 7 วิชาสามัญ ในเดือนพ.ย.2556 กำหนดการสอบ7 วิชาสามัญ ในเดือน ม.ค. 2557 รับสมัครการสอบความถนัดทั่วไป(GAT)/ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2557 เดือนธ.ค.2556 กำหนดการสอบGAT/PATครั้งที่ 1/2557 วันที่ 1-4 มี.ค.2557 ประกาศผลสอบGAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 10 เม.ย.2557 สอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2556 ปลายเดือนก.พ.2557 ประกาศผลสอบO-Net ปีการศึกษา 2556 ต้นเดือนเม.ย.2557 รับสมัครสอบGAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 5-16 เม.ย.2557 รับชำระเงินค่าสมัครสอบGAT/PATครั้งที่ 2/2557 วันที่ 5-18 เม.ย.2557 กำหนดการสอบGAT/PATครั้งที่ 2/2557 วันที่ 10-13 พ.ค.2557 ประกาศผลสอบGAT/PAT ครั้งที่ 2 /2557 วันที่ 7 มิ.ย.2557 มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่เข้าร่วมในเคลียริงเฮาส์ (Clearing House) ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยัง สอท.จัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ วันที่ 30 เม.ย.2557 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่ตนได้รับคัดเลือก วันที่ 5-9 พ.ค. 2557 สอท.ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย/สถาบันและกลุ่มสถาบัน วันที่ 19พ.ค.2557 จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯในระบบกลาง (แอดมิชชัน) ปีการศึกษา 2557 วันที่ 5-15 มิ.ย.2557 รับสมัครแอดมิชชัน วันที่ 8-15 มิ.ย.2557 ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 8-17 มิ.ย.2557 ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก วันที่ 20-21 มิ.ย.2557 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 28 มิ.ย.2557 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 7-9 ก.ค.2557 และประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 15 ก.ค.2557
      
       “ยังมีบางส่วนของปฏิทินแอดมิชชัน ปี 2557 ที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งที่ประชุมได้มอบให้คณะทำงานแอดมิชชันฟอรั่ม รับไปศึกษา ได้แก่ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะกำหนดการสอบ 7 วิชาสามัญ จากเดือน ม.ค.ให้ใกล้เคียงกับการสอบGAT/PATครั้งที่ 1/2557 ในเดือนมี.ค.เนื่องจากเห็นว่าการสอบทั้ง 2 รูปแบบมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ส่วนที่มองว่าจะสร้างภาระให้นักเรียนเครียดกับการสอบหรือไม่นั้นก็ให้คณะทำงานไปดูในจุดนี้ด้วย ขณะเดียวกัน หากรสอบ 7 วิชาสามัญในเดือน ม.ค.จะติดขัดในเรื่องของการเรียนหลักสูตรวิชารักษาดินแดน (รด).ของนักเรียนชาย ซึ่งตรงนี้ ทปอ.จะไปขอความร่วมมือกับผู้บังคับการกรมรักษาดินแดนว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะขยับการเรียนออกไป และในส่วนการสอบGAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 ตรงกับเดือนพ.ค. ซึ่งอยู่ในช่วงเปิดภาคเรียนและมีการกิจกรรมของนักเรียน แต่การสอบต้องใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบจึงขอให้คณะทำงานฯ ไปดูเรื่องเหล่านี้เพื่อปรับให้เหมาะสม”ประธาน ทปอ.กล่าว
      
       ศ.ดร.สมคิด กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ได้หารือกันในที่ประชุมด้วยว่า จะมีการปรับกำหนดการสอบรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัยให้อยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน เบื้องต้น คาดว่าน่าจะอยู่ในเดือน ม.ค. ดังนั้น ที่ประชุมจึงขอให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไปสำรวจข้อมูลเพื่อดูว่าหากมารับตรงในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจะทำได้หรือไม่ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดปัญหาการวิ่งรอกสอบของนักเรียน ซึ่งเสียงส่วนใหญ่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ค่อนข้างเห็นด้วย
      
       นอกจากนี้ ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบตามที่ตนและ นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้แทน ทปอ.ไปหารือกับสำนักงบประมาณเมื่อเร็วๆ นี้ ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1.สำนักงบประมาณเห็นด้วยในหลักการ การปรับเงินเดือนพนักงานพนักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นแบบคลื่นกระทบฝั่งเป็นฐานสำหรับการคิดคำนวณ แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องจำนวนเงิน ซึ่งสำนักงบฯ จะรับไปพิจารณา และ2.สำนักงบฯ เห็นชอบตามหลักการที่ ทปอ.เสนอคิดคำนวณรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จะนำมาสมทบการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งจากเดิมมหาวิทยาลัยต้องใช้เงินรายได้ของตนเองสมทบในจำนวนที่มาก อาทิ ใช้งบประมาณตนเองสมทบอย่างต่ำ 35-80% ทำให้มหาวิทยาลัยต้องรับภาระงบประมาณ โดยสำนักงบฯ รับปากจะไปดูรายละเอียดต่างๆ


Credit  http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000131655

รับตรง ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 2556


เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสนองตอบนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  ดังนั้น ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง        วิทยาเขตชุมพร ได้กําหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษา ( สอบตรง) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
รับสมัครในวันที่ 22 ตุลาคม ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://161.246.199.11/www/index.php