วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนนายเรืออากาศเปิดรับนักเรียนเตรียมทหาร

              
                 โรงเรียนนายเรืออากาศเปิด

โรงเรียนนายเรืออากาศ ประกาศกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรับสมัครทาง internet ตั้งแต่ 15 ม.ค.- 15 มี.ค.58 

นักเรียนที่ต้องการสมัคร ติดตามข้อมูลได้ที่ http://admission.rtafa.ac.th, http://www.rtafa.ac.th
สอบถามรายละเอียด ที่กองสถิติและประเมินผล รร.นอ. 02 534 3624-7 (ในวันและเวลาราชการ )

 

ข้อแนะนำในการสมัครสอบ นตท. ในส่วนของ ทอ. ทางอินเตอร์เน็ต

เพื่อให้การดำเนินการสมัครสอบคัดเลือก นตท.(ทอ.) ของผู้สมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศจึงขอให้ผู้สมัครศึกษา และปฏิบัติตามข้อแนะนำเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1.ผู้สมัคร เตรียมข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานการสมัครที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลการสมัคร

2.ผู้สมัครเตรียมภาพถ่ายของตนเอง ในชุดนักเรียนของสถาบันการศึกษาที่ตนเรียน หรือชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ตคอปกสีขาว) หน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นปกปิดดวงตา และฉากหลังของภาพเป็นสีพื้น หรือสีของฉากถ่ายภาพ ไม่ใช่ภาพวิวทิวทัศน์ โดยบันทึกไฟล์ไว้ในรูปแบบไฟล์ภาพแบบ JPG เท่านั้น (นามสกุลไฟล์ .jpg) สำหรับขนาดที่เหมาะสมที่ใช้ในการสมัครไม่ควรมีขนาดไฟล์ใหญ่เกิน ๓๐๐ กิโลไบต์ (300 Kb) และท่านสามารถใช้ได้ทั้งไฟล์ภาพที่ถ่ายจากล้องดิจิตอลโดยตรง หรือสแกนจากภาพถ่ายที่มีอยู่ ซึ่งในกรณีสแกนมา จะต้องตัดขอบของภาพส่วนเกินที่ไม่ต้องการออกด้วยภาพจึงจะสามารถใช้ได้ ซึ่งภาพจะต้องมีความชัดเจนเพียงพอในการยืนยันตัวบุคคล ลักษณะเช่นภาพตัวอย่างด้านล่าง 

 ทั้งนี้หากหลังการส่งไฟล์ภาพเข้าระบบแล้ว กรรมการรับสมัครเห็นว่าภาพดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ผู้สมัครจะยังไม่ได้รับการดำเนินการรับสมัครในขั้นตอนต่อไป จนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องให้เสร็จสิ้นเสียก่อน โดยการติดต่อเข้ามาที่ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๖๒๔-๗ หรือ e-Mail : stat.rtafa@gmail.com

3.ผู้สมัครเข้าระบบรับสมัคร นตท. (ทอ.) ทางอินเตอร์เน็ต และดำเนินการสมัครให้เสร็จสิ้นตามขั้นตอน ซึ่งเมื่อดำเนินการส่งข้อมูลสำเร็จ ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ใบชำระค่าสมัครสอบ เพื่อใช้ในการชำระเงินที่ 7-eleven หรือจุดบริการของ Counter Service ทุกสาขา ทั้งนี้หากขณะที่ทำการสมัคร เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ดำเนินการไม่ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ไว้ ท่านสามารถบันทึกใบชำระเงินดังกล่าว ซึ่งเป็นไฟล์รูปแบบ PDF เพื่อนำมาพิมพ์ในภายหลัง หรือสามารถใช้ “ระบบตรวจสอบสถานะ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” เพื่อทำการพิมพ์ใบชำระเงินในภายหลังได้ 

4.การสมัครสอบ นตท.(ทอ.) ของผู้สมัครสามารถกระทำได้ครั้งเดียว ดังนั้นหากผู้สมัครดำเนินการสมัครมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากโรงเรียนนายเรืออากาศ ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาที่ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๖๒๔-๗ หรือ e-Mail :  stat.rtafa@gmail.com เพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการสมัครใหม่ หากมีการชำระเงินค่าสมัครสอบเข้ามามากกว่า ๑ ครั้ง ทางโรงเรียนนายเรืออากาศขอสงวนสิทธิในการคืนเงินส่วนเกินดังกล่าวแก่ผู้สมัคร

หมายเหตุ 
หากผู้สมัครดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบรับสมัคร นตท.(ทอ.) ทางอินเตอร์เน็ตจนมีข้อความตอบรับการบันทึกข้อมูลแล้ว ผู้สมัครสามารถติดตามสถานะการสมัครผ่านเมนู “ระบบตรวจสอบสถานะ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” ได้ตลอดเวลา

ภายหลังการชำระเงิน โรงเรียนนายเรืออากาศต้องใช้เวลาในการตรวจสอบธุรกรรมการชำระเงินของผู้สมัคร จากบริษัทผู้รับชำระเงิน และดำเนินการรับสมัครในขั้นตอนต่อไป อย่างน้อย ๓ วันทำการ แต่ไม่เกิน ๕ วันทำการ ผู้สมัครจึงจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้
......................

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://admission.rtafa.ac.th/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=102

ไม่มีความคิดเห็น: