วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ปี 57

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียน  นักศึกษา และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ใบเทียบวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
  2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75
กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก

จำหน่ายใบสมัคร6 มกราคม 57- 4 เมษายน 57
รับสมัคร17 เมษายน – 25 เมษายน 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน1 พฤษภาคม 57
สอบข้อเขียนวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557
รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ18-20 มิถุนายน 2557
เรียกตัวสำรอง รอบ 124 มิถุนายน 2557
เรียกตัวสำรอง รอบ 230 มิถุนายน 2557
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
  1. ผู้ที่สอบข้อเขียน (ประกอบด้วย การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย) และสอบสัมภาษณ์ของโครงการฯ ผ่าน โดยทางโครงการฯ จะรับนักศึกษา จำนวน 100 คน 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.russianstudies-tu.com/registration/index.php

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง สถาบันการบินพลเรือน 2557

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัคร ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า โดยรับสมัครออนไลน์ผ่านทางระบบ INTERNET  รับสมัคร 23 ธ.ค. 56 – 21 มี.ค. 57

หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (4 ปี) 
สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ
สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน
สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา
สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน
สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน)
สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน)
สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) ภาคสมทบ
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)(2 ปี)
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง)

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
เข้าสู่ระบบการรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 57รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาคปกติ 57

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง (รอบแรก)

กำหนดการรับสมัคร

• รับสมัครวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
• สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
  

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร download
- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ download

ขั้นตอนการสมัครเรียน

• ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-8901801 ต่อ 6012-6013 หรือยื่นใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ณ งานทะเบียน อาคารอำนวยการชั้น 2 โทรศัพท์ 02-3252010
• สมัครผ่านเว็บไซต์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) รับสมัครผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครเรียน 500 บาท

หลักฐานการสมัครเรียน


  • รูปถ่าย ชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาวุฒิการศึกษา/หนังสือรับรอง จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสมัครได้ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ณ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ ชั้น 2 

รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 2557

รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 
รวมจำนวนที่รับ 100 คน
- โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 50 คน
- โรงเรียนในเขตภูมิภาค 45 คน
- ต่างประเทศ หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศ 5 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- รับ ม.6 หรือ เทียบเท่า , GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
- รับ เด็กซิ่ล , GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 
กำหนดการ
- รับสมัคร :  1 มกราคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2557
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : 14 มีนาคม  2557
- สอบข้อเขียน  :  30 มีนาคม  2557
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 28 เมษายน  2557
- สอบสัมภาษณ์  :  7 พฤษภาคม  2557
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 16 พฤษภาคม  2557

ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

20 ข้อควรรู้และปฏิบัติ ก่อนอายุ 40...ข้อคิดโดน ๆ ที่ต้องอ่าน

   ถ้าคุณยังมีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยกลางคน แต่ยังไม่พ้น 40 ปี คงจะต้องสะดุดกับข้อคิดโดน ๆ จากบทความ "20 ข้อที่ควรรู้และปฏิบัติก่อนอายุ 40" จาก คุณ Wisoot Sangarunlert ที่เขียนลงใน นิตยสาร MiX ฉบับเดือนเมษายน 2556 ซึ่งเขียนเอาไว้บอกหนุ่ม-สาว ที่ยังไม่ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวกับการใช้ชีวิต โดยอ้างอิงมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนล้วน ๆ ใครอยากรู้ว่าทั้ง 20 ข้อจะตรงใจขนาดไหน ต้องลองไปอ่านบทความดี ๆ ชิ้นนี้พร้อมกันเลยจ้า
---------
1. ไม่ต้องตั้งใจเรียนมากไป เอาแค่พอใช้ได้ก็พอ เพราะโลกแห่งความเป็นจริง วัดกันที่ผลงาน ไม่ใช่ที่เกรด
2. การทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นสำคัญมาก พอๆ กับการคร่ำเคร่งหน้าตำราเรียน
3. เลือกงานที่เราชอบนั้นใช่ แต่อย่าลืมด้วยว่า อาชีพนั้นสามารถเลี้ยงดูตัวเราได้จริงหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ ก็อย่าหลอกตัวเอง
4. เมื่อถึงวัยทำงาน ใครเก็บเงินก่อน รวยเร็วกว่า และสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ คือ "ชีวิตที่ไม่มีหนี้ คือชีวิตที่ประเสริฐที่สุด"
5. หาเป้าหมายในชีวิตให้เจอโดยเร็วที่สุด เพราะมันจะเป็นเครื่องนำทางของคุณ ในชาตินี้ตลอดไป
6. ซื้อบ้านก่อน ที่จะซื้อรถ เพราะบ้านมีแต่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น รถมีแต่มูลค่าลดลง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า รถ=ลด
7. ดอกเบี้ยบ้านนั้นมหาโหดมาก รีบใช้ให้หมดโดยเร็วพลัน ก่อนที่จะแก่ แล้วผ่อนไม่ไหว
8. การเก็บเงินเป็นแค่บันไดขั้นแรก สู่ความร่ำรวย แต่ขั้นต่อมา คือ ต้องรู้จักลงทุน
9. อย่าเป็นศัตรูกับใครก็ตามบนโลกใบนี้ เพราะคุณจะไม่มีทางรู้ว่า วันหนึ่ง เขาอาจจะยิ่งใหญ่มาก จนกลับมาทำร้ายคุณก็เป็นได้
10. คอนเน็คชั่นหรือสายสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ต่อให้เก่งแค่ไหน ก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้
11. ควรมีงานทำมากกว่า 1 งาน เพราะความมั่นคง ไม่เคยมีบนโลกใบนี้
12. อย่าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้แค่อย่างเดียว เพราะความสามารถของคนเรา มีมากกว่า 1 เสมอ
13. เมื่อมีโอกาสใดก็ตามเข้ามา จงอย่าปฏิเสธ ถึงจะล้มเหลว แต่มันก็คือ ประสบการณ์
14. สร้างเนื้อ สร้างตัวให้ได้เร็วที่สุด ในขณะที่คุณยังมีกำลัง ยังเป็นหนุ่ม-สาว เพราะการฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงอายุมาก ไม่ใช่เรื่องสนุก
15. ออกเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ยังหนุ่มสาว เพราะเมื่อมีครอบครัว การเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่งยากกว่าเดิม 
16. เลือกคู่ชีวิต จงคิดให้ดีๆ อย่าดูแต่ข้อดีของเขา แต่ต้องดูด้วยว่าเราสามารถรับข้อเสียของเขาได้มากแค่ไหน
17. การมีแฟน หรือสามีภรรยา ยังเลิกกันได้ แต่ความเป็น พ่อแม่ลูก นั้นเลิกกันไม่ได้ เพราะฉะนั้น ควรดูแลพวกเขาให้ดีๆ
18. ความสำเร็จที่มากมายแค่ไหน ก็ไม่สามารถทดแทนความล้มเหลวของครอบครัวได้
19. ลองหาเวลาอยู่ว่างๆ ไม่ต้องทำอะไรเลยดูบ้าง อย่าแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียว และอีกอย่าง งานก็ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต
20. สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่ง โปรดถนอมตัวเองให้มาก เมื่อยังเป็นวัยรุ่น อย่าใช้ชีวิตให้หนักเกินไป

และย้ำอีกทีว่าทั้ง 20 ข้อนี้นั้นเป็นคาวมคิดเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์ส่วนตัวของผม ซึ่งไม่มีวันใช้ได้จริงกับทุกคนครับ

นิสัยแห่งความสำเร็จ 7 ประการ

จากเมื่อวันก่อน Webmaster Sanook! Money มีโอกาสได้ฟังวิทยุรายการ CEO VISION ได้พูดถึงหลัก 7 ประการแห่งความสำเร็จ เลยสรุปมาให้ฟังกัน จะได้เอาไปปรับเปลี่ยน เพื่อสิ่งดีๆ ในชีวิตกัน

1.รู้และเลือกสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง
อย่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเคยชิน ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งต่างๆ พูดง่ายๆ คือคุณต้องมีความคิดเป็นของตนเอง

2.ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต
คนเราจะทำอะไรให้สำเร็จได้ ต้องตั้งเป้าหมาย ว่าตัวเองต้องการอะไร อยากทำอะไรในชีวิต เช่น จะทำธุรกิจอะไร จะมีเงินเก็บเท่าไร จะแต่งงานเมื่อไร เป็นต้น

3.สิ่งสำคัญ เราต้องทำก่อน
ในแต่ละวัน สิ่งใดที่สำคัญต่อชีวิต สำคัญต่อองค์กร เราต้องทำก่อน ไม่ใช่ทำแบบเร่งด่วน เพราะส่วนใหญ่คนมักจะไปทำสิ่งที่ไม่สำคัญ จนไม่มีเวลา เช่น เราต้องวางแผนอนาคต เพื่อพัฒนาสติปัญญา พัฒนาฐานะ ความรู้
4.ใช้นิสัยแบบ Win Win
ถ้าเรามีนิสัยเอาเปรียบคนอื่น ย่อมส่งผลร้ายตามมาทีหลัง หากคุณลองใช้นิสัยแบบ Win Win ไม่เอาเปรียบคนอื่น ก็จะเกิดความไว้วางใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ยังทำให้คุณเป็นที่รัก ที่ชื่นชอบ ก็จะส่งผลต่องานราบรื่นมากยิ่งขึ้น
5.เป็นนักฟังที่ดี
ลองฟังคนอีกฝ่าย รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ ความรู้สึกเป็นอย่างไร เขาต้องการอะไร แล้วทำความเข้าใจผู้อื่น
6.ยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น
ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านความคิด ทางด้านนิสัย หากคุณยอมรับได้ คุณก็จะประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม
7.แบ่งเวลาในชีวิตให้เหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็นเวลาทำงาน เวลาออกกำลัง ผู้รู้กล่าวว่า การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ หากคุณไร้โรค ก็จะส่งผลดีต่อการงาน การพัฒนาชีวิตของคุณ

ลองนำ 7 วิธีที่น่าสนใจนี้ ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณ กับธุรกิจส่วนตัว เชื่อว่าชีวิตของคุณ จะดีขึ้นอย่างแน่นอน 

จากเด็กที่เดินเก็บขวดเปล่าไปขาย กลายมาเป็นวิศวกรกลางอ่าวไทย


เรื่องราวต่อไปนี้ เป็นของหนึ่งในนิสิตทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เผยแพร่โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมจุฬาฯ-ชนบท
ที่มา : http://on.fb.me/194Goi8

ถาม : แนะนำตัวหน่อย
ตอบ : ชื่อ ธันวา พัฒนะศรี ชื่อเล่น กอล์ฟ เป็นคนดินแดนข้าวหลาม ลูกน้ำเค็มชลบุรีตั้งแต่กำเนิดครับ พ่อแม่ทำอาชีพค้าขาย (ลองจินตนาการถึงแผงลอยตามตลาดนัดทั่วๆ ไปนั่นแหละครับ) จบมัธยมปลายจากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ทุกวันหลังเลิกเรียนจะตระเวนไปช่วยพ่อกับแม่ที่ตลาด จัดร้านขายของ จากนั้นก็เปลี่ยนจากชุดนักเรียนเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้น พร้อมกับกระสอบเปล่าหนึ่งใบ เดินไปเก็บขวด กระป๋อง เศษเหล็ก จะว่าไปก็ทุกอย่างนั่นแหล่ะ ที่มันเอาไปขายได้ ใคร ๆ ที่เห็นผมตอนนั้นไม่ค่อยเชื่อครับว่าผมเรียนหนังสือ จะนึกว่าเป็นเด็กเร่ร่อน (แหม่ ไม่รู้คิดได้ไงเนอะ หน้าผมออกจะคล้ายณเดชน์ ^^) จุดเปลี่ยนของชีวิตผมก็ตอนที่ประกาศผลออกมาว่าผมสอบติดทุนจุฬาฯ-ชนบท รุ่นที่ 27 คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับ
ถาม : ทราบว่าสามารถเข้าทำงานที่เชฟรอน (Chevron) บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของโลกได้
ตอบ : ครับ ตอนที่เลือกภาควิชา ผมเลือกภาควิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมครับ เพราะผมชอบงานอะไรที่มันท้าทาย งานลุยๆ และก็อยากรู้ว่าเขาทำอย่างไรกันถึงเอาน้ำมันดิบที่อยู่ลึกลงไปใต้เปลือกโลกเป็น หมื่นๆฟุตขึ้นมาได้ ผมถึงต้องพยายามเข้ามาทำงานในบริษัทนี้ให้ได้ และก็ทำได้จริง ๆ
ถาม : ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
ตอบ : ถ้าต้องการที่จะเข้าร่วมงานกับองค์กรใหญ่ๆ ไม่เฉพาะกับบริษัทน้ำมันนะครับ ประการแรกเลย คือ ผลการเรียนครับ หลายคนอาจท้อเพราะไม่รู้ว่าจะสู้เด็กกรุงเทพฯ ได้ยังไง ตอนแรกผมก็เป็นครับ และก็เข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านการศึกษาระหว่างเด็กเมืองหลวงกับเด็กชนบท แต่นั่นถือเป็นเรื่องโชคดีนะครับที่เรารู้จุดอ่อนของตัวเอง ถึงเราอาจจะฉลาดไม่เท่าพวกเขา พื้นฐานความรู้แน่นสู้เขาไม่ได้ แต่สิ่งที่เราสามารถนำมาชดเชยได้ก็คือความขยันครับ เขาอ่านรอบเดียว เราต้องอ่านสามรอบไปเลย และที่สำคัญอย่าคิดว่าพวกเขาเป็นคู่แข่งนะครับ ให้ช่วยๆ กันไป ไปด้วยกัน ไปได้ไกลครับ
ประการที่สอง กิจกรรมระหว่างเรียน ผมขอยกให้สำคัญพอ ๆ กับการเรียนนะครับ เพราะจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคตได้ ไม่ใช่แค่นั่งอยู่หน้าตำราอย่างเดียว การทำกิจกรรมให้อะไรหลาย ๆ อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร การติดต่อกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การฝึกคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งทุกองค์กรล้วนแล้วแต่ต้องการบุคลากรที่มีสิ่งต่างๆ เหล่านี้นะครับ
ประการสุดท้าย การฝึกงานครับ เด็กจบใหม่ ๆ ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน การที่องค์กรหนึ่งจะรับเข้าไปทำงาน เขาจะต้องลงทุนทั้งเวลาทั้งทรัพยากรในการพัฒนาคนใหม่ๆ ขึ้นมา ดังนั้น เขาจึงต้องการคนที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย จัดลำดับความสำคัญได้ มีทักษะทางสังคม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้มันจะปรากฏชัดตอนฝึกงานครับ
ถาม : ต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างกว่าที่จะได้เข้าร่วมงานกับเชฟรอน 
ตอบ : ผมโชคดีตรงที่ช่วงปิดเทอมของปี 2 ผมได้โอกาสเข้ามาฝึกงานกับบริษัทเชฟรอนครับ ตอนนั้นบอกตามตรงเลยว่าเอ๋อมาก เดินเข้ามาที่บริษัทมีแต่ฝรั่ง เวลาส่งอีเมล์ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษ เวลาประชุมถ้ามีฝรั่งอยู่ในห้องเพียงแค่คนเดียว ก็ต้องพูดภาษาอังกฤษ จำได้ว่าตอนนั้น วัน ๆ ได้แต่คอยเดินหลบฝรั่ง ไม่สบตาบ้างล่ะ ภาวนาให้ประชุมไม่มีฝรั่งบ้างล่ะ อีกอย่างคือฝึกงานสามเดือน เขาให้ทำโปรเจ็กหนึ่งชิ้น สุดท้ายก็ต้องนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ ตอนนำเสนอก็ท่องไปว่าจะพูดอะไรบ้าง แต่พอโดนถามคำถามก็ไบ้กิน พูดสื่อสารกับเขาไม่ได้ หลังจากจบโปรแกรมฝึกงานครั้งนี้ก็กลับมาทบทวนตัวเอง กลับมาพัฒนาจุดอ่อนของตัวเอง หลัก ๆ ก็คือด้านภาษาครับ ในยุคนี้ภาษาอังกฤษสำคัญมากจริง ๆ ครับ
จากนั้นก็มีโอกาสแก้ตัว ช่วงปิดเทอม ปี 3 ฝึกงานที่บริษัทเดิม แต่รอบนี้บอกเลยว่าถ้าเจอฝรั่งผมวิ่งเข้าใส่เลยครับ ตายเป็นตาย ฮ่าๆๆ หลังจากไปยกเครื่องภาษาอังกฤษมาใหม่ ทุกอย่างก็ดีขึ้นครับ แต่รอบนี้ผมเจอพี่เลี้ยงโหด มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาต้องการให้ผมลงไปดูงานที่แท่นผลิตน้ำมันกลางอ่าวไทย ตอนแรกดีใจมากที่จะได้ลงไปเห็นของจริงกับตาตัวเองสักที แต่สิ่งที่โหดร้ายก็คือ ผมต้องเดินทางไปคนเดียว ขนาดสนามบินดอนเมืองผมยังไม่เคยไป แต่ต้องนั่งเครื่องบินไปที่สงขลาเอง จากนั้นต้องไปที่สนามบินของบริษัทเพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปที่แท่นกลางทะเลที่มีคนทำงานอยู่หลายร้อยชีวิต ผมไม่รู้จักใครเลยสักคน แต่สุดท้าย ผมก็ต้องเปลี่ยนจากความกลัวให้มาเป็นความท้าทายครับ และก็เอาตัวรอดกลับมาได้ ผมเข้าใจว่าที่พี่เลี้ยงส่งผมไปคนเดียวเพราะอยากจะรู้ว่าผมจะเอาตัวรอดกลับมาได้หรือเปล่า ผมจะเหมาะกับงานแบบนี้หรือเปล่า เพราะชีวิตการทำงานจริงในสายงานการขุดน้ำมัน มันโหดกว่านี้มาก ผมจึงตระหนักอยู่เสมอและอยากฝากน้อง ๆ ว่าการฝึกงานไม่ว่ากับองค์กรไหน ทุกอย่างที่เขาให้ทำล้วนมีเหตุผลครับ ฉะนั้นอย่าละเลยเพราะเห็นว่ามันไม่สำคัญนะครับ
หลังจากจบการฝึกงานกับบริษัท ก็กลับมาเรียนตามปกติ จำได้ว่าตอนนั้นปี 4 เทอม 1 บริษัทโทรมาหาผม บอกว่า ได้รับเงินรางวัลห้าหมื่นบาท เป็นรางวัลจากโปรเจ็กที่ทำตอนฝึกงาน และบริษัทเสนอตำแหน่งงานให้หนึ่งตำแหน่งโดยไม่ต้องสัมภาษณ์ ถ้าสนใจให้เข้ามาเซ็นสัญญา...ตอนนั้นดีใจมากครับ
ทุกวันนี้ จากเด็กที่เดินเก็บขวดเปล่าไปขาย กลายมาเป็นวิศวกรกลางอ่าวไทย ความสำเร็จในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีพ่อแม่ที่คอยพร่ำสอน และโอกาสจากหน่วยจุฬาฯ-ชนบท รวมถึงเพื่อน ๆ ที่คอยช่วยเหลือกันมา ที่สำคัญ ต้องขอบคุณความมุมานะของตัวเอง ขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณทุกคนครับ
ถาม : ฝากอะไรถึงน้อง ๆ สักหน่อย
ตอบ : ฝากถึงน้องๆ ทุกคนนะครับว่า ถึงแม้เราจะเกิดมาไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย ไม่ได้พร้อมเหมือนคนอื่น ๆ ก็อย่ามัวแต่โทษโชคชะตาครับ ขอแค่เรามีความพยายาม มีเป้าหมาย และมีวินัยกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ความสำเร็จก็อยู่แค่ปลายจมูกแล้วครับ When we can no longer change the situation, we are challenged to change ourselves.