วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

รับตรง ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
Chitralada Technology College
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
                                                          สาขาอิเล็กทรอนิกส์
                                                          สาขาไฟฟ้ากำลัง
คณะบริหารธุรกิจ                     บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
                                                 สาขาการตลาด
                                                  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                                                  สาขาธุรกิจอาหาร
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
รอบที่ 1
1 ต.ค. 57 - 13 ก.พ. 58
เวลา 09.00-12.00 / 13.00-16.30 น.
รับสมัคร (รอบที่ 1) :
  - สมัครด้วยตนเอง
  - สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ www.cdtc.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม คณะบริหารธุรกิจ        โทร. 086-986-8844     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    โทร. 085-341-8866  
                      สอบถามข้อมูลทั่วไป     โทร. 083-132-3355                                                                                       
21 ก.พ. 58
สอบข้อเขียน          สถานที่ อาคาร 604
08.00 – 09.00 น.   วิชาคณิตศาสตร์
09.15 – 10.15 น.   วิชาภาษาอังกฤษ
10.30 – 12.00 น.   วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (คณะบริหารธุรกิจ)
                          วิชาทฤษฎีทางช่าง (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
** ผู้สอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในการเข้าห้องสอบ
25 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่อาคาร 604 และเว็บไซต์ www.cdtc.ac.th
28 ก.พ. 58 - 1 มี.ค. 58
สอบสัมภาษณ์
4 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่อาคาร 604 และเว็บไซต์ www.cdtc.ac.th
5,6,12,13  มี.ค. 58
เวลา 09.00-12.00 / 13.00-16.00 น.
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา และชำระค่าเล่าเรียน
(ไม่มาตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
20 เม.ย. 58 – 1 พ.ค. 58
เรียนปรับพื้นฐาน (คณะบริหารธุรกิจ)
1 มิ.ย. 58 – 31 ก.ค. 58
เรียนล่วงหน้า (คณะบริหารธุรกิจ)   
1 พ.ค. 58 – 30 มิ.ย. 58
เรียนปรับพื้นฐาน (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วิธีรับสมัคร
1) สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครและชาระเงินค่าสมัคร 500 บาท ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ฝ่ายการเงิน อาคาร 604 ชั้น 1 สานักพระราชวัง สนามเสือป่า ในวันและเวลาราชการ
2) สมัครทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานการสมัครและแนบสาเนาการชาระเงินค่าสมัคร 500 บาท โดยสั่งจ่ายผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 067-214652-5 ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สาขาสวนจิตรลดา ประเภทออมทรัพย์ (โปรดเก็บฉบับจริงไว้ เพื่อเป็นการยืนยันการชาระเงินค่าสมัคร)
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (จบ ม.6 , ปวช.3 หรือผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 3X4 ซม. จำนวน 2 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป อีก 1 รูป เขียน ชื่อ – สกุล หลังรูป และนำส่งมาพร้อมใบสมัคร)
5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล-คำนำหน้า (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ เมื่อสมัครแล้วผู้สมัครไม่สามารถขอเงินค่าสมัครคืนได้ไม่ว่ากรณีใด
หมายเหตุ:สมัครด้วยตนเองตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น แต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดนักเรียน – นักศึกษา
ค่าใช้จ่าย
        *  ค่าธรรมเนียมในการสมัครและการคัดเลือก  จำนวนเงิน  500.-บาท
        *  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา/ภาคเรียน
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง แบบเหมาจ่ายจำนวน  29,500.-บาท
          คณะบริหารธุรกิจ : สาขาการตลาด สาขาธุรกิจอาหาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แบบเหมาจ่ายจำนวน  27,500.-บาท
 
** ในการนี้นักศึกษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เรียนภาษาที่ 3 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
** เมื่อเรียนจบแล้วสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้

ระเบียบการรับสมัคร


UniGang :  ผมได้ไปเยี่ยมชม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา มาเมื่่อสัปดาห์ก่อนนะครับ ผมเลยมีข้อมูลมาฝาก

-  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์บริหารโรงเรียนจิตรลดา มีพระราชประสงค์ขยายโอกาสทางการศึกษา จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และต่อยอดขึ้นมาเป็นภาคอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี
- น้องที่จะเข้าใหม่ จะได้เรียนอาคารใหม่ ตอนนี้ก่อสร้างใกล้เสร็จหมดแล้ว เป็นอาคาร 4 ชั้น  ชั้น 4 ได้ข่าวว่าจะเป็นห้องทรงงานของพระเทพฯ   1-3 จะเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนการสอน
- คณะอาจารย์ คุณภาพสูงแน่นอนครับ อาจารย์สายเทคโนโลยีจะมาจาก 3 พระจอม /   คณะบริหาร ก็มาจากสถาบันรัฐบาลชื่อดังทั้งนั้นครับ ( ตอนนี้ก้มีอาจารย์อาสามาช่วยสอนจำนวนมากนะครับ )  
- การเรียนการสอน เท่าที่ผมได้สัมภาษณ์จะเน้นไปที่เรียนแล้วสามารถทำงานได้จริงนะครับ น้องๆจะได้ฝึกงานตั้งแต่ ปี 2 เลยครับ สายเทคโนโลยี ตอนนี้เท่าที่ทราบจะได้ฝึกงานกับ bmw , สายบริหาร ได้ฝึกงานกับ s&p  / บริษัทอื่นๆจะเพิ่มมาเรื่อยๆ
- ผมว่าผู้ปกครอง คงชอบที่นี่มาก เพราะที่นี่จะสอนเรื่องมารยาทด้วย เรียนในเขตวังมารยาทเคร่งนิดนึง >.<
- สายเทคโนโลยี รับได้ 100 คน / สายบริหาร 200 คน
- ภาษาที่ 3 สมเด็จพระเทพฯ มีพระมหากรุณาธิคุณให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนฟรี / ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น
- ที่นี่เน้นภาษาอังกฤษ ด้วยนะครับ มีลงเรียนทุกเทอม
- คัดเลือกโดยสอบตรง !! ข้อสอบยากไหม  / รุ่นพี่คนนี้บอกข้อสอบยาก !!! เค้าได้ GAT 287 ยังบอกว่ายากเลย 555+ / ผมเลยไปถามอาจารย์ ข้อสอบเป็นแค่ตัวคัดกรองเบื้งต้น ยังมีสอบสัมภาษณ์ อีก ปีก่อน มีบางคนไม่เก่งมากแต่อาจารย์เห็นแวว ก็ได้เรียนนะครับ / โดยสถาบันนี้เน้นสอนให้คนเป็นคนดี มากกว่าคนเก่งนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: