วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ราชบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 ระบบ ดังนี้
1.ระบบรับตรงจากพื้นที่  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5-12 มกราคม 2558 นักเรียนสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
2.ระบบสอบตรง เปิดรับสมัครวันที่  26 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2558
3.ระบบกลาง เปิดรับสมัครระหว่างวันทีี่ 8-22 พฤษภาคม 2558
สมัครได้ที่ http://admission.pi.in.th

ไม่มีความคิดเห็น: