วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (GAT/PAT) ม.เชียงใหม่ 58 เปิดรับสมัคร 29 ธ.ค.57-19 ม.ค 58 นี้

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2558
 รับสมัครวันที่ 29 ธันวาคม 57 - 19 มกราคม 58
นักเรียนดำเนินการสมัคร ทางเว็บไชต์ www.reg.cmu.ac.th โดยชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาและส่งใบสมัคร, หลักฐานการชำระเงิน(มีตราประทับของธนาคาร), เอกสาร/หลักฐาน ตามที่คณะกำหนด ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามวันเวลาที่กำหนด
  • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวนรับ 521 คน
  • โครงการวิศวะสู่ชุมชน จำนวนรับ 11 คน
  • โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน จำนวนรับ 3 คน
  • โครงการนักคิดเพื่อสังคม จำนวนรับ 13 คน
  • โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา จำนวนรับ 5 คน
  • โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม จำนวนรับ 15 คน
  • โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท จำนวนรับ 10 คน
  • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน จำนวนรับ 15 คน
  • โครงการช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 3 คน
  • โครงการสนับสนุนการจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) จำนวนรับ 49 คน
  • โครงการเด็กดีมีที่เรียน จำนวนรับ 55 คน
  • โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน จำนวนรับ 22 คน
  • โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ จำนวนรับ 15 คน
  • โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนพิการ จำนวนรับ 49 คน
  • โครงการนักเรียนที่สนใจศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคม จำนวนรับ 15 คน
หน้าเว็บไซต์หลัก  https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/special/index.php

ไม่มีความคิดเห็น: