วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

ทุน ม.ธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558

 กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อขอรับทุน ม.ธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปี 2558

หมายเหตุ : ทุน ม.พี่ - ร.ร.น้อง/ทุนตัวแทนจังหวัด/ทุนเครือข่ายวิชาชีพ 
                      ติดต่อกลุ่มงานบริหารธุรกิจภายในประเทศ โทรศัพท์ 0-2954-7300-29 ต่อ 595, 651
            : ทุนศิลปินและสื่อมวลชน
                      ติดต่อฝ่ายสื่อสารการตลาด  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 538, 560
                    : ทุนนักกีฬาดีเด่น สมัครได้ตั้งแต่ 21 - 22  ก.พ. 58
                       ติดต่อศูนย์กีฬา  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 676,206,312  

 
นักศึกษาสามารถขอใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่จุดรับสมัคร หรือ Download ใบสมัครขอทุนมหาวิทยาลัย (ทุน มธบ.)
เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร (ต้องเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของเอกสาร)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบ รบ. หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา
  • ผลงานการประกวด หรือแข่งขัน (กรณีขอทุนความสามารถพิเศษ)
  • เขียนเรียงความบอกเล่าถึงความเดือดร้อนทางด้านการเงินของนักศึกษาและครอบครัวอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 (กรณีขอทุนเสริมโอกาส)
?การส่งใบสมัครขอทุนการศึกษา
ส่งด้วยตัวเองที่จุดรับสมัคร ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หน้าเว็บไซต์หลัก    http://www.dpu.ac.th/fund/page.php?id=2479

ไม่มีความคิดเห็น: