วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

"ทุนให้เปล่า"มจธ.ขอแค่เป็นคนดี...ทุกที่ก็มีทุนให้"

                "ทุนให้เปล่า"มจธ.ขอแค่เป็นคนดี...ทุกที่ก็มีทุนให้

     


สถาบันการศึกษาของไทยเรานั้น ส่วนใหญ่ล้วนมี "ทุนการศึกษา" ไว้รองรับนิสิต นักศึกษาไว้แทบทั้งสิ้น โดยทุนการศึกษาหลัก ๆ ที่ทุกแห่งมีก็คือ ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนสนับสนุนกิจกรรม ทุนความประพฤติดี ทุนจิตอาสา เป็นต้น

ถือได้ว่าถ้าน้อง ๆ สามารถก้าวเข้าไปศึกษาเล่าเรียนในรั้วสถาบันอุดมศึกษาได้แล้ว เรื่องทุนการศึกษาไม่ใช่เรื่องน่าห่วง เพียงแต่ว่าต้อง "เป็นคนดี" โอกาสดี ๆ ในการรับทุนการศึกษาก็จะอยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้น

ทุนต่าง ๆ เหล่านี้ไม่จำกัดสถาบันของรัฐเท่านั้น แต่สถาบันการศึกษาเอกชนก็มีมากมายหลายร้อย จนถึงหลักพันทุนเช่นเดียวกัน

ในวันนี้ ได้หยิบยกเอาตัวอย่างของทุนสำหรับคนที่ทำความดี ตั้งใจเรียนดี ประพฤติดีมาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าถ้า "เป็นคนดี" เสียอย่าง สิ่งดี ๆ ในชีวิตก็จะตามมา

โดยทุนนี้เป็นทุนการศึกษาประเภท ทุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือมจธ.
      

ทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่านี้มอบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยทุนการศึกษาที่บริษัท มูลนิธิและบุคคลทั่วไปบริจาคเงินให้มหาวิทยาลัย และทุนการศึกษาจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 
วิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยเลือกเมนู “ข้อมูลประวัตินักศึกษา” หัวข้อ”บันทึกประวัติ” หากไม่สามารถบันทึกได้ให้ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
2. บันทึกการสมัครทุนการศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ของมหาวิทยาลัย ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” เลือก “ทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี”
3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนให้ถูกต้องและครบถ้วน
4. ยื่นแบบคำขอทุนการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557
5. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะแจ้งวันและเวลาสัมภาษณ์ให้ทราบภายหลังจากปิดรับสมัคร
 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์พิจารณาให้ทุนการศึกษา

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. ไม่มีบิดาและ/หรือมารดา หรือบิดามารดาและผู้ปกครองมีฐานะยากจน
3. ไม่มีแหล่งเงินค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการศึกษาที่แน่นอนและเพียงพอ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา
5. มีความสามารถทางการศึกษาอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร
6. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
7. มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
8. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง และไม่ต้องโทษทางกฎหมาย
9. ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนอื่นๆ ในขณะสมัคร ยกเว้นทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ทุนเพชรพระจอมเกล้า และทุนจ้างงานประเภทต่างๆ


กำหนดการสมัครขอรับทุนการศึกษา
ยื่นแบบคำขอทุนพร้อมเอกสารประกอบ   ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2557
สัมภาษณ์   จะแจ้งให้ทราบในภายหลังจากปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา   ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2558
หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ และแนบเอกสารให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาโทรศัพท์ 0-2470-8097 หรือสอบถามได้ที่ Facebook Fan Page “งานทุนการศึกษา มจธ.”
.............................................
ภาพประกอบจาก โครงการบัณฑิตไทยไม่โกง มจธ. 
https://www.facebook.com/KMUTT?fref=ts

ไม่มีความคิดเห็น: