วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558


รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (รับตรง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการคัดเลือก
รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา
          จำนวน 45 คน โดยแบ่งเป็น
          - หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 30 คน
          - หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 15 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
          - กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 หรือ สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก
          - ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ ฟิสิกส์ ค่าน้ำหนักร้อยละ 40 ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละวิชาในปีที่สอบ โดยคะแนนวิชาสามัญ 5 วิชาของผู้สมัครสอบ ทางสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นผู้ดึงคะแนนจาก สทศ. มาจัดลำดับผู้ผ่านการคัดเลือก
          - ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนักร้อยละ 60 โดยข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
             ปรนัย
             อัตนัย เน้นการวัดผลด้านทักษะในการนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจและการตีความทางสถาปัตยกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: