วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับตรง โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2558

รับตรง โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2558
 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2558
 
สาขาที่เปิดรับสมัคร
สถานที่เรียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กรุงเทพฯ
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 60 คน
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิเตอร์ 80 คน
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 80 คน
- สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม 40 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 60 คน
- สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 60 คน
- สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 80 คน
- สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 60 คน
สถานที่เรียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพรฯ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  30 คน
 
เปิดรับสมัคร 5-30 มกราคม 2558
 

ไม่มีความคิดเห็น: