วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับตรง ทุน โควตา โควตาพิเศษ ทั่วประเทศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จันทบุรี 58

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขต จันทบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2558

[ ประเภทโควตา และโควตาพิเศษ ทั่วประเทศ ]
โควตา หมายถึง นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ยที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเรียนดี  และกลุ่มกิจกรรมเด่น
โควตาพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ยที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเรียนดี และกลุ่มกิจกรรมเด่น เมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ แล้ว จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง ดังนี้
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด หากต่ํากว่าเกณฑ์ จะถูกตัดสิทธิ์การยกเว้นค่าเล่าเรียนและการเป็นนักศึกษาโควตาพิเศษทันที และต้องชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป
- นักศึกษาโควตาพิเศษ กลุ่มเรียนดี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.75
- นักศึกษาโควตาพิเศษ กลุ่มกิจกรรมเด่น ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.25
2. หากมีความประสงค์ในการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องยินยอมสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาโควตาพิเศษ
3. นักศึกษาต้องพักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ และต้องชําระเงินค่าหอพักในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตอําเภอเขาคิชฌกูฏ สามารถพักอาศัยในบ้านตนเองได้
4. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง หรือช่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
อย่างน้อย 30 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาคเรียน
                             รอบที่ 1  เปิดรับวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2557
                             รอบที่ 2  เปิดรับวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2557
                             รอบที่ 3  เปิดรับวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2557
รายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร  ---> Download
ใบสมัคร  ---> Download

ไม่มีความคิดเห็น: