วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558


โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการรับสมัคร
           - รับสมัคร : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 – 1 ธันวาคม 2557 

คณะที่เปิดรับและจำนวนที่รับ
           - เปิดรับ 16 คณะ รวม 51 คน ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชา เท่านั้น
           คณะนิติศาสตร์
           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
           คณะรัฐศาสตร์
           คณะเศรษฐศาสตร์
           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
           คณะศิลปศาสตร์
            คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
            คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            คณะวิศวกรรมศาสตร์
            คณะสหเวชศาสตร์
            คณะพยาบาลศาสตร์
            คณะศิลปกรรมศาสตร์
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
            คณะสาธารณสุขศาสตร์
            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

คุณสมบัติผู้สมัคร
           - เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียนหรือนอกห้องเรียน ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
              ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียน ทั้งที่เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โรงเรียนที่สังกัดสวนราชการอื่น โรงเรียนเอกชนในสังกัดของคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนทางเลือก โดยมีตำแหน่งต่างๆในกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน ได้แก่ ประธานนักเรียน กรรมการสภานักเรียน หรือตำแหน่งอื่นใดที่เป็นผู้นำนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง โดยในตำแหน่งดังกล่าวต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง มิได้มีแตเพียงตำแหน่ง ทั้งนี้ โดยมีเอกสารหนังสือรับรองจากโรงเรียน ที่ต้องรับรองทั้งตำแหน่งและการทำกิจกรรมจริง
              ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยนอกโรงเรียนที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ภาคเอกชน หรือ ภาคชุมชน หรือ องค์กรเอกชน ได้แก่ การเป็นสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ เป็นสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร หรือตำแหน่งอื่นใดโดยต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง มิได้มีแตเพียงตำแหน่ง ทั้งนี้ โดยมีเอกสารหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม หากไม่มีองค์กรใดรับรองให้สถานศึกษาที่สังกัดอยู่รับรอง
           - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

คุณสมบัติเฉพาะของคณะ
           คณะรัฐศาสตร์
           - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
           - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
          คณะเศรษฐศาสตร์
           - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
           - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           - ต้องลงทะเบียนเรียนใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก
           - คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558
           - การพิจารณาประวัติการทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตย
           - การพิจารณาการเข้าค่ายเพื่อทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตย

เงื่อนไขการสมัคร 
             ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ ดังนี้
             - โครงการรับตรง ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
             - โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 
             - โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 
             - โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 
             - โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 
             - โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน. (ค่าย 2) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 
             - โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 
             - โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 
             - โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 
             - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 
             - โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ ไม่มีความคิดเห็น: