วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โควตาและโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2558


การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียดการประกาศรับสมัครนักศึกษาโควตาประเภทต่างๆ
ประเภทโควตาโรงเรียน และโควตาจังหวัด
ประเภทโควตานักกีฬา
ประเภทโควตาดนตรี และนาฏศิลป์
ประเภทโควตาเด็กดีมีคุณธรรม
ประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ
เอกสารแนบท้ายประกาศ
การสมัครเข้าศึกษา
- ก่อนกรอกข้อมูลควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
- ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน (จะไม่มีการแก้ไขหากไม่ใช่ของตนเอง)
- ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมายในฐานะละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล อันอาจทำให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร
- อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ หากได้รับคัดเลือก ก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
236653-51fdd70856de6

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
- กรอกข้อมูลการสมัคร On-line (ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. – 3 ธ.ค. 57) เท่านั้นนะ

ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-020, 044-223-018

ไม่มีความคิดเห็น: