วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับตรง โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 58

 
 
ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์การทำงานจริงระหว่างเรียนและมีโอกาสได้ทำงานกับกลุ่มบริษัทในโครงการความร่วมมือต่างๆ หลังจากสำเร็จการศึกษา เช่น MFEC Group, บริษัท ซอฟต์อินเตอร์ เชียงราย จำกัด และ บริษัท ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้
1.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
ลำดับที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    2.1 เป็นผู้พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
    2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาใน 2 สาขาวิชาข้างต้นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
    2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
    2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
    2.5 ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)
    2.6 ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
    2.7 เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25
 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
    3.1  หลักฐานการสมัคร
           ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย และใช้หลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
           1) รูปถ่ายชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์     
           2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
           3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น) 
           4) กรณีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 - ม.6 เทอม 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
           5) กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบหลักสูตร
           6) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์
 
    3.2 ขั้นตอนการสมัคร
          สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 12 มกราคม 2558 โดย คลิกที่นี่ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
           3.2.1 ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครและกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)
           3.2.2 พิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่ายลงในใบสมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัครและนำใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ไปชำระเงินที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 12 มกราคม 2558 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
                   1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
                   2. ธนาคารกรุงไทย
                   3. ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
          3.2.3 เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)
          3.2.4 ผู้สมัครจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปยังสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                    1) ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ
                    2) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                    3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                    4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(กรณีที่ชื่อ – สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ) 
                    5) กรณีกำลังการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 - ม.6 เทอม 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
                   6) กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบหลักสูตร
         3.2.5 จัดส่งเอกสารตามข้อ 3.2.4 ไปตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 12 มกราคม 2558 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

เรียน    คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                                                                       333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด
                                                                        อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
ใบสมัคร โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากร
พร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
         สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ทาง http://itschool.mfu.ac.th/sqdirect หรือ http://www.admission.mfu.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตติกาล    นางแล สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6741-2
 
5. การสอบคัดเลือก : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 
วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
สอบข้อเขียน
เวลา 09.00-11.30 น.
สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.30-16.00 น.
 
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ทาง http://itschool.mfu.ac.th/sqdirect หรือ http://www.admission.mfu.ac.th/ หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตติกาล นางแล สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6741-2
 
7. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
        ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา จำนวน 6,000 บาท โดย
      7.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกสั่งพิมพ์ใบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ไปชำระเงินที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ดังรายชื่อต่อไปนี้
           1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
           2. ธนาคารกรุงไทย
           3. ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)
     7.2 เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ถูกต้อง)
     7.3 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาส่งใบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามายังสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์   เป็นสำคัญ) 
 
เรียน    คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                                                                        333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด
                                                                        อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
ใบยืนยันสิทธิ์ โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากร
พร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
8. การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
             สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ทาง http://itschool.mfu.ac.th/sqtarger หรือ http://www.admission.mfu.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตติกาล นางแล สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 053-916741-2
 
9. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะแจ้งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) และนำรายชื่อเข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ทั้งนี้ขอให้ผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาหรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ทางเว็บไซต์ http://www.cuas.or.th ที่บริหารจัดการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ภายในวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
     9.1 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับ username และ password ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th วันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558  
     9.2 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุณาเก็บรักษา username และ password อย่าให้สูญหาย และควรเก็บไว้เป็นความลับสำหรับตนเองเท่านั้น
     9.3 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาหรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ทางเว็บไซต์ http://www.cuas.or.th ภายในวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 โดยใช้ username และ password ที่ได้รับแจก login เข้าสู่ระบบฯ
     9.4 การเลือกยืนยันสิทธิ์สามารถเลือกได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น โดยผู้ยืนยันสิทธิ์สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น ระบบจะกำหนดให้ใช้ครั้งสุดท้ายเป็นคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลือก หากไม่ดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงของสถาบัน/มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ของปีการศึกษา 2558 
     9.5 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)      จะดำเนินการนำรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบการคัดเลือกกลาง (ADMISSIONS) ต่อไป ดังนั้นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบคัดเลือกกลาง (ADMISSIONS) อีก
     9.6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่ง-เฮาส์)   ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ทางเว็ปไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง
 
10. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ลำดับ
สาขาวิชา
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ (บาท)
1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
22,500
2
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
22,500
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม 
     1. ค่าธรรมเนียมการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด อัตราค่าธรรมเนียม 3,600 บาท
     2. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน 
     3. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)
     4. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 800 บาท  
     5. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campus ประมาณ 2,200 บาท
     6. ค่า Package Freshies ประมาณ 1,000 บาท
7. ค่าหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน
11. กำหนดการที่ควรทราบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     11.1 การเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยใช้ผลคะแนน O – NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03) เป็นเกณฑ์ในการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้
             1. นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O – NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0 – 39 คะแนน หรือไม่มีผลสอบ     O – NET ต้องเรียนรายวิชา Intensive English
             2. นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O – NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป ต้องเรียนรายวิชา Advance Intensive English
             3. ค่าธรรมเนียมการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5,000 บาท
     11.2 บันทึกระเบียนประวัติและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปลายเดือนพฤษภาคม 2558
     11.3 รายงานตัวเข้าหอพัก ปลายเดือนพฤษภาคม 2558
     11.4 เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2558
     11.5 บันทึกข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ How to live and learn on campus ปลายเดือนกรกฎาคม 2558 
     11.6 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ต้นเดือนสิงหาคม 2558
     11.7 เข้าร่วมโครงการ How to live and learn on campus เดือนสิงหาคม 2558
     11.8 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เดือนสิงหาคม 2558
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ***
12. เงื่อนไขอื่น ๆ
     12.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันการเข้าศึกษา และไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา 
     12.2 ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
     12.3 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกและเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การ เข้าศึกษาให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     12.4 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ทั้งนี้ กรณีนักเรียนไม่ดำเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
     12.5 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   แต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
     12.6 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แต่ขอสละสิทธิ์ในภายหลัง
     12.7 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
     12.8 ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
     12.9. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษ โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน จะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสาขาวิชาอื่นและสำนักวิชาอื่นได้
 
              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ไม่มีความคิดเห็น: