วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยบูรพาประกาศเปิดโครงการรับตรงช้างเผือก 2558

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศเปิดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) เข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 นี้
สำหรับโครงการนี้จะทำการเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นี้เท่านั้นนะ
9649_20120319p1

คุณสมบัติ
- มีสัญชาติไทย
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชาที่สมัคร
- สาขาวิชาจิตรกรรม
- สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
- วิชาเอกกราฟิกอาร์ต
- วิชาเอกกราฟิกมีเดีย
- สาขาวิชานิเทศศิลป์
- วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก
- วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา
- วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
- สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ ระเบียบการต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น: