วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับตรง ทุน 3 โครงการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2558รับตรง ทุน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการ “ทุนร่มโพธิ์ทอง” 
คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 
 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.00 
 - มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 
จํานวนทุนที่ให้ : ทุน 50% จํานวน 38 ทุน 
 
 โครงการ “ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน”
(มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง-โรงพยาบาลหัวเฉียว-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50
- เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
- เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอื่นอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาใน
วิชาชีพพยาบาล
คณะที่รับเข้าศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์
 จํานวนทุนที่ให้ : ทุน 100% จํานวน 30 ทุน
 
 โครงการ “ทุนอาจารย์พยาบาลศาสตร์”
คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.25
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อดทน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ กตัญญูต่อครอบครัว และสถาบัน
- เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอื่นอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาใน
วิชาชีพพยาบาล
คณะที่รับเข้าศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์
 จํานวนทุนที่ให้ : จํานวน 4 ทุน
 
เปิดรับสมัคร 2-26 ธันวาคม 2557
 

ไม่มีความคิดเห็น: