วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ทุนประกายเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2558ทุนประกายเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2558
 (เครดิตภาพต้นฉบับ จาก https://www.facebook.com/bangkokuniversity ) 

            มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สนับสนุน นักเรียนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่น 5 เทอม ในระดับมัธยมปลาย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป รับทุนการศึกษา ทุนประกายเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
            หลังจากนำเสนอผลงานและผ่านการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ทุนประกายเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะได้รับทุนให้เปล่าที่ครอบคลุมทั้งค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด พร้อมเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 6,500 บาท และค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาปีละ 6,000 บาท

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
              เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 5 เทอม 3.50 ขึ้นไป
              เสนอแฟ้มผลงาน
              ผ่านการสอบสัมภาษณ์
              เมื่อได้รับทุนแล้ว ต้องรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 3.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 3.00 ตามเกณฑ์

หลักฐานประกอบการสมัคร
              สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
              แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
              หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
              รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
              สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
              สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

กำหนดการรับสมัคร
             - วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 – วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558

สมัครด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์
              มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110โทรศัพท์ : 02-350-3500 ต่อ 1599, 1569
              มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 02-902-0299 ต่อ 2588, 2599

ไม่มีความคิดเห็น: