วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง คณะสถาปัตย์ ม.ศิลปากร 2558

รับตรง สอบตรง คณะสถาปัตย์ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัคร 17 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2557
จำนวนที่รับเข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
    ประกาศนียบัตรอื่น ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น โดยต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งมีค่าระดับไม่ต่ำกว่า 2.00 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือรับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการเรียนขณะศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.arch.su.ac.th/admission2558/

ไม่มีความคิดเห็น: