วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558


รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558

           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านรับตรง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการสืบสานภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย
          – จำนวนที่รับ : ไม่เกิน 16 คน
          – กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครผ่านโรงเรียนถึง 15 มกราคม 2558
          – คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษา ม.6 ของโรงเรียนในเขต 8 จังหวัดภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี
          – คุณสมบัติทางการศึกษา : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชา(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ  ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชา(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 แต่มีหรือเคยมีผลงานซึ่งแสดงความถนัดภาษาไทย
          – เกณฑ์การคัดเลือก : คะแนน PAT5 + การจัดสอบข้อเขียน(วิชาภาษาไทย)
          – ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการพิเศษ (โควตาพิเศษ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
          – จำนวนที่รับ : 10 คน
          – กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครผ่านโรงเรียน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2557 – 9 มกราคม 2558
          – คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ของโรงเรียนในเขต 8 จังหวัดภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี
          – คุณสมบัติทางการศึกษา : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา งานด้านสื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์หรือโสตทัศนศึกษา และผู้สมัครจะต้องสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.
          – เกณฑ์การคัดเลือก : การสอบสัมภาษณ์
          – ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
          – จำนวนที่รับ : 30 คน
          – กำหนดการรับสมัคร รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558
รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558

           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านรับตรง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการสืบสานภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย
          – จำนวนที่รับ : ไม่เกิน 16 คน
          – กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครผ่านโรงเรียนถึง 15 มกราคม 2558
          – คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษา ม.6 ของโรงเรียนในเขต 8 จังหวัดภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี
          – คุณสมบัติทางการศึกษา : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชา(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ  ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชา(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 แต่มีหรือเคยมีผลงานซึ่งแสดงความถนัดภาษาไทย
          – เกณฑ์การคัดเลือก : คะแนน PAT5 + การจัดสอบข้อเขียน(วิชาภาษาไทย)
          – ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการพิเศษ (โควตาพิเศษ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
          – จำนวนที่รับ : 10 คน
          – กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครผ่านโรงเรียน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2557 – 9 มกราคม 2558
          – คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ของโรงเรียนในเขต 8 จังหวัดภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี
          – คุณสมบัติทางการศึกษา : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา งานด้านสื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์หรือโสตทัศนศึกษา และผู้สมัครจะต้องสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.
          – เกณฑ์การคัดเลือก : การสอบสัมภาษณ์
          – ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
          – จำนวนที่รับ : 30 คน
          – กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 19 มกราคม  2558 - 6 กุมภาพันธ์ 2558
          – คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
          – คุณสมบัติทางการศึกษา : ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร
          – เกณฑ์การคัดเลือก : คะแนน GAT + คะแนน PAT5 + คะแนนสอบสัมภาษณ์
          – ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการพิเศษ (โควต้าพิเศษ) สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
          – จำนวนที่รับ : 32 คน
          – กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครผ่านโรงเรียน ระหว่างวันที่ 5- 16 มกราคม 2558
          – คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษา ม.6 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 โรงเรียน
          – คุณสมบัติทางการศึกษา : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ ผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25  และผู้สมัครจะต้องสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.
          – เกณฑ์การคัดเลือก : การสอบสัมภาษณ์
          – ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
          – จำนวนที่รับ : 28 คน
          – กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 5-23 มกราคม  2558
          – คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
          – คุณสมบัติทางการศึกษา : ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร
          – เกณฑ์การคัดเลือก : คะแนน GAT + คะแนน PAT5 + คะแนน PAT7.4+ คะแนนสอบสัมภาษณ์
          – ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่: รับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 19 มกราคม  2558 - 6 กุมภาพันธ์ 2558
          – คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
          – คุณสมบัติทางการศึกษา : ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร
          – เกณฑ์การคัดเลือก : คะแนน GAT + คะแนน PAT5 + คะแนนสอบสัมภาษณ์
          – ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการพิเศษ (โควต้าพิเศษ) สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
          – จำนวนที่รับ : 32 คน
          – กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครผ่านโรงเรียน ระหว่างวันที่ 5- 16 มกราคม 2558
          – คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษา ม.6 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 โรงเรียน
          – คุณสมบัติทางการศึกษา : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ ผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25  และผู้สมัครจะต้องสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.
          – เกณฑ์การคัดเลือก : การสอบสัมภาษณ์
          – ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
          – จำนวนที่รับ : 28 คน
          – กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 5-23 มกราคม  2558
          – คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
          – คุณสมบัติทางการศึกษา : ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร
          – เกณฑ์การคัดเลือก : คะแนน GAT + คะแนน PAT5 + คะแนน PAT7.4+ คะแนนสอบสัมภาษณ์
          – ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น: