วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558


รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อผ่าน รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับสมัคร
           - รับสมัคร : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 – 5 มีนาคม 2558

โครงการที่เปิดรับ
           เปิดรับ 8 โครงการ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการ
           - คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ
           - คณะนิติศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
           - คณะนิเทศศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
           - คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
           - คณะวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
           - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
           - คณะครุศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
           - คณะสหเวชศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ

คุณสมบัติผู้สมัคร
          คณะวิศวกรรมศาสตร์
          – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า
          – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
          – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า (ไม่รับ กศน. และ ปวช.)
          – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
          คณะรัฐศาสตร์
          – กำลังศึกษา ม.6 
          – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
          คณะอักษรศาสตร์
          – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า
          – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
          คณะนิติศาสตร์
          – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า
          – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
          คณะนิเทศศาสตร์
          – กำลังศึกษา ม.6 
          – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
          คณะเศรษฐศาสตร์
          – กำลังศึกษา ม.6 
          – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
          คณะวิทยาศาสตร์
          – กำลังศึกษา ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
          – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
          – ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
          – กำลังศึกษา ม.6 
          – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
          คณะครุศาสตร์
          – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า
          – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
          คณะสหเวชศาสตร์
          – กำลังศึกษา ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
          – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก
          คณะวิศวกรรมศาสตร์
          – คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT3
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
          – คะแนน PAT4 + คะแนน 7 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์)
          คณะรัฐศาสตร์
          - คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7
          คณะอักษรศาสตร์
          - คะแนน PAT1 หรือ PAT7 + คะแนน 7 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)
          คณะนิติศาสตร์
          – คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7 + คะแนน 7 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)
          คณะนิเทศศาสตร์
          - คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7 
          คณะเศรษฐศาสตร์
         – คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน 7 วิชาสามัญ (วิชาสังคมศึกษา)
          คณะวิทยาศาสตร์
          - คะแนน GAT + คะแนน CU-Science (วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา) หรือ คะแนน 7 วิชาสามัญ (วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา)
          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
          – หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คะแนน GAT + คะแนน PAT1
          – หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT2
          คณะครุศาสตร์
         - คะแนน GAT/PAT + คะแนน 7 วิชาสามัญ (ใช้บางวิชา ขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกสมัคร)
          คณะสหเวชศาสตร์
          – คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT2


พี่โดมแนะน้อง
           - ผู้ที่สมัครรับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 แล้ว สามารถสมัครรับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ได้ ถ้าไม่ได้รับการคัดเลือก หรือ ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ คลิกที่นี่ 
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คณะนิติศาสตร์ คลิกที่นี่ 
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คณะนิเทศศาสตร์ คลิกที่นี่ 
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คณะเศรษฐศาสตร์ คลิกที่นี่ 
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คณะวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่ 
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คลิกที่นี่ 
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คณะครุศาสตร์ คลิกที่นี่ 
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คณะสหเวชศาสตร์ คลิกที่นี่ 
           - Website : รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558คลิกที่นี่ 

ไม่มีความคิดเห็น: