วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับตรง ทุน 100% สาขาเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 58

 
UniGang : ผมได้เข้าไปเข้าพูดคุยกับคณะบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม  โดยน้องๆนักศึกษาถ้าได้เข้าเรียนหลักสูตรนี้จะได้รับทุน 100% ทุกคนนะครับ โดยจบมาจะได้รับเข้าทำงานใช้ทุนที่ CPF ทันทีครับ แน่นอนครับหลักสูตรนี้ย่อมเป็นสายตรง หลักสูตรจะเข้มเข้นในภาคปฎิบัติ มากกว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ถ้าน้องคนไหนสนใจด้านการจัดการฟาร์ม อยู่แล้วผมว่าหลักสูตรนี้ ดีมากครับ ได้เรียนและฝึกงานกับ บริษัทผลิตอาหารอันดับ 1 ของประเทศ ใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่  www.pim.ac.th
.......................................................
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  จะเปิดรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2558 พร้อมทุนการศึกษา และโอกาสในการทำงานกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)หลังจบการศึกษา  สนใจติดต่อ 02-832-0200 ถึง 14 หรือ สามารถสมัครสอบชิงทุนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ www.pim.ac.th
สร้างมืออาชีพภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรไทยด้วย High Depth – High Tech – High Touch
          ในยุคของการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศที่ตั้งเป้าเป็น “ครัวของโลก” อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก  เนื่องจากก่อให้เกิดความเชื่อมโยงการผลิตระหว่างภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม  โดยการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะ “อาหาร”  ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิต และมีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง 
                การศึกษา และการเรียนรู้ที่จะพัฒนาในอุตสาหกรรมการเกษตรจึงต้องอาศัยมืออาชีพในการสร้างคนเพื่อไปสร้างงาน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศัย “ความป็นมืออาชีพ”
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) หรือ พี ไอ เอ็ม ย้ำความแตกต่างในการเป็น Corporate University หรือ สถาบันการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกับองค์กรธุรกิจ ซึ่งมีจุดเด่นด้วยรูปแบบการเรียนการสอนและองค์ความรู้เฉพาะขององค์กร ด้วยการเปิดคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม เป็นสาขาแรกของคณะ โดยความร่วมมือจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)  ผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร องค์กรตัวอย่างจิ๊กซอว์การเป็น “ครัวของโลก” หรือ  KITCHEN OF THE WORLD ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร โดยเชื่อว่า “คน” เป็นแรงผลักดันสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นคณะลำดับที่ 9 ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ซึ่งเป็นคณะใหม่ล่าสุดที่จะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558  ตามแนวคิดปรัชญา 3 ประโยชน์ ของซี.พี.  นั่นคือประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน และประโยชน์ต่อบริษัท และในปีนี้ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดสาขาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์มเป็นสาขาแรก เพื่อมุ่งสร้าง DNA นักจัดการฟาร์มให้มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยจุดเด่นของหลักสูตรซึ่งมีการจัดการศึกษาแบบ Work Based Education (WBE) นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ซึ่งสามารถทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง กว้างขวาง (High Depth and High Tech) มีการดูแลใกล้ชิดจากคณาจารย์ ครูฝึกในสถานประกอบการ (High Touch) มืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจจากองค์กรที่ถือได้ว่าเป็นอันดับ 1 ด้านการเกษตรของประเทศมาร่วมสอน ทั้งภาคทฤษฎีที่เป็นวิชาเฉพาะด้านและภาคปฏิบัติ ทำให้มั่นใจได้ว่าเป็น “การสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ” อย่างแท้จริง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากในห้องเรียนและฝึกปฏิบัติงานจริงภายในฟาร์มที่มีระบบการจัดการแบบครบวงจร เพื่อให้นักศึกษามีความชำนาญด้านวิชาชีพ รวมถึงเรียนรู้วิถีชีวิตจริงของผู้ที่ทำงานภายในฟาร์ม โดยแบ่งการฝึกงาน ในรูปแบบ 3 เดือนเรียนภาคทฤษฎีและ 3 เดือนฝึกปฏิบัติงานภายในฟาร์มสลับกันไปจนครบ 4 ปี โดยในปีที่ 4 เทอม 2 จะไม่มีการเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน เหลือเพียงการฝึกปฏิบัติจริงในฟาร์ม พร้อมโจทย์ที่ท้าทาย ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน ซึ่งในช่วงปี 1-2 นั้นจะเป็นการฝึกปฏิบัติงานภายในฟาร์มแบบผสมผสานระหว่างฟาร์มสุกรและฟาร์มไก่  แต่ในช่วงปี 3-4 จะเป็นการฝึกปฏิบัติงานแยกตามความถนัดของนักศึกษา  โดยการฝึกปฏิบัติงานนั้นก็จะมีการประเมินผลนักศึกษาจากคณาจารย์และครูฝึกปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระหว่างการเรียนอีกด้วย
นอกจากนี้ แนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรนั้น ก็มีความหลากหลายตามความสามารถของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น นักจัดการฟาร์ม สัตวบาลประจำฟาร์ม  สัตวบาลส่งเสริม และนักวิชาการทางด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์   เป็นตัน  ซึ่งทุกอาชีพที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่มั่นคง รวมถึงเป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแทบทั้งสิ้น
ดังนั้น จึงมั่นใจได้เลยว่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ PIM นั้น เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่พร้อมตอบทุกโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรไทยให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมงานครั้งนี้
1. รศ. ดร. สมภพ มานะรังสรรค์     อธิการบดี
2. รศ.ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย  ที่ปรึกษาด้านการศึกษา
3. ดร.ถิระนันท์ ศรีกัญชัย                        คณะบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4. อาจารย์จิรภัทร กิติธนพัต                      รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตรวิชาการ
5.อาจารย์อนุสนธ์ ชวนประสิทธิ์             รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตรบริหาร

ไม่มีความคิดเห็น: