วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับตรง โครงการ Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 58

 
รับตรง โครงการ Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 58
 
 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดให้มีโครงการรับนักศึกษาภายใต้ โครงการ Students for ASEAN เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  จำนวน สาขาละ 40 คน
 
เปิดรับสมัคร  6 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558
 

ไม่มีความคิดเห็น: