วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยกับการตัดสินใ
                                                        ภาพประกอบ : http://www.247friend.net


ในช่วงที่น้องๆ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่6 กำลังตัดสินใจเลือกคณะ สาขาที่จะเรียน อีกหนึ่งการตัดสินใจที่น้องๆ หลายคนยังเลือกไม่ได้ คือมหาวิทยาลัยที่ตรงกับใจตัวเอง ดังนั้นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน แต่ละสาขานี้  พิจารณาจากคุณภาพของการเรียนการสอน คุณภาพของนิสิตนักศึกษา ชื่อเสียง รางวัลที่ได้รับ  ความนิยม รวมถึงเกณฑ์คะแนนการสอบเข้าศึกษาต่อเป็นบางส่วนเท่านั้น บทความนี้จะรวบรวมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากแหล่งต่างๆ 


อันดับมหาวิทยาลัยด้านแพทยศาสตร์
อันดับ 1 ศิริราช (ม.มหิดล)
อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 3 รามาธิบดี (ม.มหิดล)
อันดับ 4 ม.เชียงใหม่
อันดับ 5 ม.ขอนแก่น
 
อันดับมหาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 2 ม.มหิดล
อันดับ 3 ม.เชียงใหม่
อันดับ 4 ม.ขอนแก่น
อันดับ 5 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 
อันดับมหาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์
อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 2 ม.มหิดล
อันดับ 3 ม.เชียงใหม่
อันดับ 4 ม.ขอนแก่น
อันดับ 5 ม.สงขลานครินทร์
 
อันดับมหาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์
อันดับ 1 ม.มหิดล
อันดับ 2 ม.เชียงใหม่
อันดับ 3 ม.ขอนแก่น
อันดับ 4 ม.ธรรมศาสตร์
อันดับ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
อันดับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
อันดับ 1 ศิริราช (ม.มหิดล)
อันดับ 2 ม.มหาสารคาม
อันดับ 3 ม.รามคำแหง
อันดับ 4 ม.บูรพา
อันดับ 5 ม.เทคโนโลยีราชมงคลปทุมธานี
 
อันดับมหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์
อันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 3 ม.มหิดล
อันดับ 4 ม.ขอนแก่น
อันดับ 5 ม.เชียงใหม่
 
อันดับมหาวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์
อันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์ (เปิดสอนเพียงมหาวิทยาลัยเดียว)
 
อันดับมหาวิทยาลัยประมง
อันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 2 ม.สงขลานครินทร์
 
อันดับมหาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์
อันดับ 1 ศิริราช (ม.มหิดล)
อันดับ 2 รามา (ม.มหิดล)
อันดับ 3 ม.เชียงใหม่
อันดับ 4 สภากาชาดไทย
อันดับ 5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 
อันดับมหาวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์
อันดับ 1 ม.มหิดล
อันดับ 2 ม.ขอนแก่น
อันดับ 3 ม.นเรศวร
อันดับ 4 ม.บูรพา
อันดับ 5 ม.มหาสารคาม
 
อันดับมหาวิทยาลัยจิตวิทยา
อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์
อันดับ 2 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 4 ม.เชียงใหม่
อันดับ 5 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 
อันดับมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 2 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 3 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
อันดับ 4 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
อันดับ 5 ม.เชียงใหม่
 
อันดับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 2 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 3 ม.มหิดล
อันดับ 4 ม.เชียงใหม่
อันดับ 5 ม.มหิดล
 
อันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 2 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 3 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
อันดับ 4 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
อันดับ 5 ม.ธรรมศาสตร์
 
อันดับมหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 2 ม.ศิลปากร
อันดับ 3 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
อันดับ 4 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 5 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
 
อันดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 2 ม.เชียงใหม่
อันดับ 3 ม.ขอนแก่น
อันดับ 4 ม.สงขลานครินทร์
อันดับ 5 ม.แม่โจ้
 
อันดับมหาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/บริหารธุรกิจ
อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์
อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 4 ม.เชียงใหม่
อันดับ 5 ม.อัสสัมชัญ(ABAC)
 
อันดับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
อันดับ 1 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 4 ม.ราชภัฏ
อันดับ 5 ม.สงขลานครินทร์
 
อันดับมหาวิทยาลัยนิติศาสตร์
อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์
อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 3 ม.รามคำแหง
อันดับ 4 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 5 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 
อันดับมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์
อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 2 ม.ธรรมศาสตร์
อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 4 ม.รามคำแหง
อันดับ 5 ม.เชียงใหม่
 
อันดับมหาวิทยาลัยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์
อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 4 ม.ศิลปากร
อันดับ 5 ม.เชียงใหม่
 
อันดับมหาวิทยาลัยภูมิศาสตร์
อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 2 ม.ธรรมศาสตร์
อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 4 ม.เชียงใหม่
อันดับ 5 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 
อันดับมหาวิทยาลัยประวัติศาสตร์
อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 2 ม.ศิลปากร
อันดับ 3 ม.ธรรมศาสตร์
อันดับ 4 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 5 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 
อันดับมหาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน
อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์
อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 3 ม.กรุงเทพ
อันดับ 4 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 5 ม.รังสิต
 
อันดับมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์
อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์
อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ
อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 4 ม.เชียงใหม่
อันดับ 5 ม.หอการค้าไทย
 
อันดับมหาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 2 วิทยาลัยดุสิตธานี
อันดับ 3 ม.มหาสารคาม
อันดับ 4 ม.ขอนแก่น
อันดับ 5 ม.สงขลานครินทร์
 
อันดับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 3 ม.เชียงใหม่
อันดับ 4 ม.ขอนแก่น
อันดับ 5 ม.ธรรมศาสตร์
 
อันดับมหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวทยาลัย
อันดับ 2 ม.ธรรมศาสตร์
อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 4 ม.เชียงใหม่
อันดับ 5 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 
อันดับมหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์ (ภาษาญี่ปุ่น)
อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 2 ม.ธรรมศาสตร์
อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 4 ม.เชียงใหม่
อันดับ 5 ม.ขอนแก่น
 
อันดับมหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์ (ภาษาเยอรมัน)
อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 2 ม.ธรรมศาสตร์
อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์
อันดับ 4 ม.เชียงใหม่
อันดับ 5 ม.รามคำแหง


จากอันดับที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยใด  ทุกมหาวิทยาลัยย่อมมีข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นสิ่งที่เราควรตระหนักมากที่สุด คือการทำตัวเองให้มีศักยภาพ  เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเรา
ขอบคุณข้อมูล : University Ranking 

ไม่มีความคิดเห็น: