วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

29ทุน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ฟรีค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรป.ตรี


                          29ทุนม.อีสเทิร์นเอเชียฟร

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ โดดเด่น และเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้พัฒนาศักยภาพตามความถนัดของตนเองได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษา ยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดดังนี้

๑.ทุนเรียนดี
คุณสมบัติ

๑.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
๒.ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

๒.ทุนผู้นำยอดเยี่ยม
คุณสมบัติ

๑.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า โดยโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ต้องเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด
๒.เกรดเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
๓.ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียนในขณะที่ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๔.ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

๓.ทุนนักวาทศิลป์
คุณสมบัติ

๑.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
๒.เคยได้รับรางวัลจากการประกวด /แข่งขันสุนทรพจน์ ,โต้วาทีหรือการประกวดที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านการ ใช้ถ้อยคำ ทั้ง
ภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ จากการประกวดไม่น้อยกว่าระดับจังหวัด และรางวัลดังกล่าวได้รับในระหว่างที่ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
๓.ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

๔.ทุนนักกิจกรรม
คุณสมบัติ

๑.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
๒.เคยได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรม,รองประธานชมรม ในขณะที่ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖หรือเทียบเท่า
๓.ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

๕.ทุนศิลปิน/ดารา/นักแสดง/นักร้อง
คุณสมบัติ

๑.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
๒.เคยได้รับรางวัลจากการประกวดด้านการแสดง ไม่น้อยกว่าระดับภูมิภาค หรือ
๓.เป็นดารา นักแสดง นักร้อง ที่มีผลงานทางโทรทัศน์ หรือ นิตยสาร
๔.ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

๖.ทุนนักสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ
คุณสมบัติ

๑.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
๒.เคยได้รับรางวัลการประกวด /การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ จากเวทีไม่น้อยกว่า ระดับจังหวัด เช่น เครื่องยนต์ ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ,เครื่องใช้,เครื่องทุนแรง ,เครื่องเล่น,การออกแบบเทคโนโลยีใหม่บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา เป็นต้น
๓.รางวัลที่ได้รับต้องอยู่ระหว่างที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ หรือเทียบเท่า 

ผู้ขอรับทุนนักสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์สามารถเลือกศึกษาในคณะต่างๆ ดังนี้
๑.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๒ ทุน
๒.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ทุน

กำหนดการ
- รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
- ประกาศผล ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
- รายงานตัวและท าสัญญาเข้าศึกษา (แจ้งในวันที่ประกาศผล)

จำนวนทุนการศึกษา
๑.ทุนเรียนดี ๕ ทุน
๒.ทุนผู้นำยอดเยี่ยม ๕ ทุน
๓.ทุนนักวาทศิลป์ ๕ ทุน
๔.ทุนนักกิจกรรม ๕ ทุน
๕.ทุนศิลปิน/ดารา/นักแสดง/นักร้อง ๕ ทุน
รวม ๒๕ ทุน

ผู้ขอรับทุนสามารถเลือกศึกษาในคณะต่างๆ ดังนี้
๑.คณะนิเทศศาสตร์
๒.คณะนิติศาสตร์
๓.คณะรัฐประศาสนศาสตร์
๔.คณะบริหารธุรกิจ
 - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ภาคภาษาไทย
๕.คณะศิลปศาสตร์
 - สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ไม่มีความคิดเห็น: