วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2558

 

           สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ผ่านรับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการคัดเลือก


 

หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับ และจำนวนที่รับ
           หลักสูตรระดับปริญญาตรี
           1.หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (4 ปี)  จำนวน 260 คน
           - สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ
           - สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน
           - สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
          2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)  จำนวน 60 คน
           - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
          หลักสูตรระดับอนุปริญญา
           - สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน  จำนวน 32 คน
           - สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน ภาคสมทบ จำนวน 32 คน
           - สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน) จำนวน 40 คน
           - สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) จำนวน 40 คน
           - สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) ภาคสมทบ จำนวน 20 คน
          หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)(2 ปี)
          1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
           - สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 20 คน
          2.หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
           - สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
           หลักสูตรระดับปริญญาตรี
           หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ,วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน, วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
           - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า  และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
           - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25 
           - กําลังศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์การบิน เครื่องวัดประกอบการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
          หลักสูตรระดับอนุปริญญา
           สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน
           - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25 
           - กําลังศึกษา ปวช. หรือ  สำเร็จการศึกษา ปวช.  สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟ้ากําลัง หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
           สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน ภาคสมทบ
           - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25 
           - กําลังศึกษา ปวช. หรือ  สำเร็จการศึกษา ปวช.  สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟ้ากําลัง หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
           สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน)
           - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
           - กําลังศึกษา ปวช. หรือ  สำเร็จการศึกษา ปวช.  สาขาไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
           สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน)
           - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
           - กําลังศึกษา ปวช. หรือ  สำเร็จการศึกษา ปวช.  สาขาไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
           สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) ภาคสมทบ
           - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
           - กําลังศึกษา ปวช. หรือ  สำเร็จการศึกษา ปวช.  สาขาไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
          หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)(2 ปี) หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน,วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
           - กําลังศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ จบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังนี้(การควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC) ,สื่อสารการบิน (CO) ,การบํารุงรักษาอากาศยาน (AM) , อนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบารํ ุงรักษาอากาศยาน (AMEL)  ,การบํารุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (AI)  , การบํารุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (CM) )

เกณฑ์การคัดเลือก
            องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก รวม 100 คะแนน ดังนี้
            สอบวัดความรู้ (90%)
            - วิชาภาษาอังกฤษ 30%
            - วิชาคณิตศาสตร์ 25% 
            - วิชาฟิสิกส์ 25%
            - วิชาการใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผลและความรู้พื้นฐานด้านการบิน 10%
            สอบสัมภาษณ์ (10%) สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


พี่โดมแนะน้อง
          - ล่าสุด!(2 ธ.ค. 57)  พี่โดมได้เช็คกับ งานทะเบียน สถาบันการบินพลเรือน ยืนยันไม่เลื่อนวันสอบวัดความรู้/ความถนัด รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น พร้อมชี้แจง สถาบันการบินพลเรือน ทราบก่อนหน้าแล้วว่า วันที่ 8 มี.ค. 58 เป็นช่วงสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 แต่เนื่องจากมีเหตุติดขัด ทำให้ สถาบันการบินพลเรือน ไม่สามารถกำหนดวันสอบในช่วงอื่นได้
          - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่   
          - เข้าสู่ระบบการรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่   
          - Website : สถาบันการบินพลเรือน คลิกที่นี่  

ไม่มีความคิดเห็น: