วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ก้าวใหม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งผลิตนักศึกษาเป็น Creative Entrepreneur

ก้าวใหม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งผลิตนักศึกษาเป็น Creative Entrepreneur
                    ๐ วาระแห่งชาติ เตรียมพร้อมนักศึกษาใหม่สู่ศตวรรษ 21 ร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า
                    ๐ จับมือ Babson College สหรัฐอเมริกา สร้างหลักสูตรผู้ประกอบการดีที่สุดในไทย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพจับมือ Babson College ร่วมสร้างหลักสูตรดีที่สุดในไทยเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ พร้อมประกาศตัวเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนไทยชั้นนำรายแรกและรายเดียวที่มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตใหม่ให้เป็น Creative Entrepreneur “คิดแบบสร้างสรรค์ คิดแบบเจ้าของ”    
อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยว่า  ภายใต้ความโดดเด่นของ 2สถาบันการศึกษาชั้นนำคือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ได้ประสานความร่วมมือกับ Babson College สหรัฐอเมริกามหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่หนึ่งของโลกด้านการพัฒนาผู้ประกอบการติดต่อกัน 21 ปี  ก่อให้เกิดมิติใหม่ด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย  และสร้างความพร้อมของมหาวิทยาลัยคือความเข้มแข็งด้านวิชาการว่าด้วยการสร้างผู้ประกอบการด้วยหลักสูตรดีที่สุดของไทยภายใต้ความร่วมมือของ Babson College สหรัฐอเมริกา โดยการก่อตั้งคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University School of Entrepreneurshipand Management-BUSEM)ที่สามารถเชื่อมโยงปรัชญาและแนวทางการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ไปในทุกคณะของมหาวิทยาลัยดังนั้น แนวทางดำเนินงานก้าวใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงเป็นไปเพื่อมุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็น Creative Entrepreneur  คือมีทั้งความคิดแบบสร้างสรรค์และคิดแบบเจ้าของอันประกอบด้วย 1)passion มีความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างสูง 2) Courage มีความกล้าที่จะลงมือทำ และ 3) Vision มีวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจ 
ดร.อุตตม สาวนายน รองอธิการบดีอาวุโส และประธานกรรมการบริหาร BUSEM ให้รายละเอียดว่า จากความร่วมมือดังกล่าว ก่อให้เกิดการทำงานในเชิงโครงสร้างที่ประสานกันเป็นระบบระหว่างสถาบัน CEDI ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurship Development Institute) เป็นศูนย์อบรม วิจัยและศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านผู้ประกอบการ โดยเชื่อมโยงกับคณะ BUSEM ที่ได้พัฒนาหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการซึ่งใช้หลักปรัชญาเดียวกันกับหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการของ Babson College

ดร.อุตตม  กล่าวว่า Babson College และมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ร่วมกันทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสภาพการทำธุรกิจของคนไทย ประเทศในเอเชีย และในระดับโลก  ศึกษาลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกิจครอบครัวและธุรกิจองค์กร   รวมไปถึงรูปแบบการสืบต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น  และการสร้างธุรกิจของหนุ่มสาวเจนเนอเรชั่นใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกรอบด้านสำหรับการนำไปพัฒนาเป็นหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์   นี่คือเหตุผลที่สามารถกล่าวได้ว่า หลักสูตรการเรียนการสอนของ BUSEM ถือเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดและเหมาะสมสำหรับนักศึกษาไทย  ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษาได้สัมผัสโดยตรงในการเป็นเจ้าของธุรกิจและการคิดแบบเจ้าของ
 ด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดร.มัทนา  สานติวัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถิติข้อมูลนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีเป้าหมายที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในทุกๆ ปี ซึ่งแนวทางสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพให้เป็น Creative Entrepreneur สามารถตอบสนองเป้าหมายของนักศึกษาได้และยังเป็นการสร้างคนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดเพราะในส่วนขององค์กรธุรกิจต่างต้องการคนทำงานที่มีกระบวนความคิดแบบเจ้าของซึ่งเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการทำงานอย่างสูง ไม่ทำงานแบบลูกจ้างยุคเก่า  ดังนั้น ไม่ว่านักศึกษาจะเลือกเรียนในหลักสูตรใดคณะใดก็มีสิทธิเรียนและสร้างทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์และคิดแบบเจ้าของได้    
อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพCreativity + Entrepreneurship  คิดแบบสร้างสรรค์ คิดแบบเจ้าของ
######

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-350-3500 เว็บไซต์ www.bu.ac.th


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : บริษัท อินบีทวีน คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
โทรศัพท์. 02.938.2700 นฤมล พรพันธ์นุกูล (จื้อ) 086.635.4951, สุภัทรสร จองศิริกุล (แนท) 083.076.8598

ไม่มีความคิดเห็น: