วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท 58

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2558
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
คณะทันตแพทย์ศาสตร์
 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา
 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์
 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี
 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
 

ไม่มีความคิดเห็น: