วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชิงทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

      ชิงทุนเรียนฟรี"ดิจิทัลมีเดีย"ม.ศรีปทุม
                        กับการประกวดสื่อสร้างสรรค์ SDM Contest 2015 


                       ชิงทุนเรียนฟรีดิจิทัลมีเ

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ SDM Contest 2015 หัวข้อ "My Happiness" ชิงทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร มูลค่ากว่า 350,000 บาท และเงินรางวัลอีกมากมาย หมดเขตวันที่ 27 ก.พ 58 นี้ 

ประเภทของการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. Flash Animation หรือ Visual Effect Video Clip: สร้างแอนิเมชันขนาดสั้น หรือ Visual Effect Video Clip
ที่ตัดต่อและใส่เทคนิคพิเศษ ภายใต้หัวข้อ My Happiness ตามจินตนาการของตนเอง โดยไม่จำกัดเทคนิคความยาว 1-3 นาที 
2. Game design หรือ Web Design: ออกแบบโครงสร้างเกม ตัวละคร และฉากของเกม หรือออกแบบ Web Design ของ website ภายใต้หัวข้อMy Happiness โดยผลงานต้องมีฉากของเกมที่ออกแบบเองอย่างน้อย 3 ด่าน หรือหน้าต่างของเวบไซต์ ที่ออกแบบเองอย่างน้อย 5 หน้า พร้อมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ตัวละครในเกม หรือ Graphic สำหรับเว็บไซต์ที่จำเป็นเพิ่มเติมประกอบมาด้วย
3. Comic Strip หรือ Magazine Design :สร้างงานการ์ตูนช่อง หรือ ออกแบบหนังสือในหัวข้อภายใต้หัวข้อ My Happiness ตามจินตนาการของตนเองได้อย่างอิสระด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ โดยต้องจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ขนาด A4 และมีจำนวนหน้ากระดาษไม่ต่ำกว่า 5 หน้า พร้อมออกแบบปกประกอบมาในรูปเล่มให้สมบูรณ์
ดูรายละเอียดส่งผลงานรอบแรกได้ที่ http://goo.gl/9UeVP
ดูรายละเอียดส่งผลงานรอบสุดท้ายได้ที่http://goo.gl/Ka65UX

กำหนดการรับสมัครและประกาศผล
1.  ส่งผลงานประกวดรอบแรกเพื่อพิจารณาแนวทางในเบื้องต้น : ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (ทั้งนี้มี Workshop ก่อนส่งผลงานรอบแรก จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
2.  ประกาศผลรอบแรก คัดเลือก 20 ชิ้น งาน :วันพฤหัสที่ 5 มีนาคม 2558
3. โดยผลงานที่เข้ารอบทั้งหมดจะต้องเข้าร่วม Workshop เพื่อพัฒนาผลงานและส่งเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ
    • Workshop อบรมพัฒนางาน : วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 และ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558
4.  ส่งผลงานประกวดรอบสุดท้าย : วันจันทร์ที่ 20 เมษายน  25585. นำเสนองานและประกาศผล: วันศุกร์ที่ 24  เมษายน 2558
  **หากไม่นำผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกมา Present ต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศจะถือว่าสละสิทธ์**

วิธีการสมัครและส่งผลงาน
1. ส่งผลงาน และใบสมัครด้วยตนเองที่ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม(บางเขน)อาคาร40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 6 ห้อง 11 - 601
2. ส่งผลงานและใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดโครงการ SDM Contest 2015 ”
    ทั้งนี้การส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ
3. สามารถส่งผลงานรอบแรกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557**
    ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.mediafire.com/view/0sjb33arp6432q8/ใบสมัครsdmcontest_2015.pdf

เกณท์ในการให้คะแนนคณะกรรมการ
ได้แบ่งเกณฑ์ในการให้คะแนนออกเป็น 4 ส่วนคือ
1. ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Concept)
2. ด้านความสวยงาม (Beauty)
3. ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน (Production)
4. ด้านการนำเสนอชิ้นงาน (Presentation)
**การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้**

รายละเอียดของรางวัล 
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล
   - เงินสดจำนวน 5,000 บาท
   - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะดิจิทัลมีเดีย(ตลอดหลักสูตร)
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3 รางวัล
   - เงินสดจำนวน 3,000 บาท
   - ทุนส่วนลด 50% สำหรับค่าเล่าเรียนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะดิจิทัลมีเดีย (ตลอดหลักสูตร)
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล
   - เงินสดจำนวน 2,000 บาท
   - เกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล
   - เงินสดจำนวน 1,000 บาท
   -เกียรติบัตร
ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน
 

ไม่มีความคิดเห็น: