วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์ 58

รับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2558
เปิดรับสมัคร 5-30 มกราคม 2558

ไม่มีความคิดเห็น: