วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการคัดเลือก
           - รับสมัคร : วันที่ 15 ธันวาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558
           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันที่ 16 มีนาคม 2558
           - สอบข้อเขียน : วันที่ 29 มีนาคม 2558
           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ :  20 เมษายน 2558
           - สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27  เมษายน 2558
           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

จำนวนที่รับ
           รับรวม 100 คน แบ่งเป็น
           - ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 50 คน
           - ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเขตภูมิภาค(ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ไม่ใช่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 45 คน
           - ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศ 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
           - กรณีที่กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 
           - กรณีที่สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 

เกณฑ์การคัดเลือก
           ผู้สำเร็จการศึกษาในประเทศ
           - สอบปรนัยและอัตนัย ความรู้ทั่วไปและความถนัดในการศึกษา คิดเป็น 30% ของคะแนนคัดเลือกทั้งหมด
           - สอบอัตนัย ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คิดเป็น 20% ของคะแนนคัดเลือกทั้งหมด
           - สอบปรนัย ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ คิดเป็น 30% ของคะแนนคัดเลือกทั้งหมด
           - สอบสัมภาษณ์ คิดเป็น 20% ของคะแนนคัดเลือกทั้งหมด
           ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศ
           - สอบปรนัย ความรู้ภาษาไทย คิดเป็น 50% ของคะแนนคัดเลือกทั้งหมด
           - สอบอัตนัย ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คิดเป็น 30% ของคะแนนคัดเลือกทั้งหมด
           - สอบสัมภาษณ์ คิดเป็น 20% ของคะแนนคัดเลือกทั้งหมด

พี่โดมแนะน้อง
           - น้องๆที่สมัครรับตรง 12 โครงการหลัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ยังสามารถสมัครรับตรง โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อีก และสามารถสมัคร โครงการพิเศษ ได้มากกว่า 1 โครงการ
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 
           - เข้าสู่ระบบการรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 
           - Website : โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ 
           - Facebook : โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ 

ไม่มีความคิดเห็น: