วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับตรง สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) โดยการคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 29 มกราคม 2558
ขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครดังต่อไปนี้
๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  จีนศึกษา
๒. จํานวนที่รับเข้าศึกษา  ประมาณ 100 คน

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่คาด
ว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ
- คุณสมบัติอื่นๆ ตามขอบังคับวาด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้และผลสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร
+ IELTS (Academic) ระดับ 4.0 ขึ้นไป หรือ
+TOEFL: CBT (computer-based test) 97 คะแนนขึ้นไป,
+ PBT (paper-based test)  400 คะแนนขึ้นไป,
+ IBT (internet-based test) 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
+ TU-GET 400 คะแนนขึ้นไป 

ไม่มีความคิดเห็น: