วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับตรง วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ GSSE 2558

 
 
รับตรง วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ GSSE 2558
GSSE เป็นหลักสูตรนานาชาติ ป.ตรี เปิดใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เน้นสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำ นักเปลี่ยนแปลง และนักธุรกิจเพื่อสังคมที่มีความสนใจ ใส่ใจ และอยากที่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสงัคมให้ดีขึ้น หลักสูตรจึงเป็นการบูรณาการสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งศาสตร์ด้านสังคม การสื่อสาร ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ และการสร้างนวัตกรรม
นักศึกษาจะสามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันเสนอแนวทางและนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาสังคมและธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล บริหารธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
 
เปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 57 - 1 กุมภาพันธ์ 58
ระบบสมัครออนไลน์ที่ www.sgs.tu.ac.th/undergraduate
 
เกณฑ์การสมัคร
1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
2. GPA มากกว่า 2.5
3. คะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำ (TOEFL iBT 61, IELTS 5.5, TU-GET 500, SAT Critical Reading 400)
 

ไม่มีความคิดเห็น: