วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับตรง ทุน 6 โครงการเพิ่มพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2558

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการและสาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
    เปิดรับสมัครถึง 28 มกราคม 2558  

          
          
          
 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
    เปิดรับสมัครถึง 23 มกราคม 2558
 

          
          
          
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2558 
ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มกราคม 2558
 
 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

          
          
          

 สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 

          
          
          
 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

          
          
          

 สาขาวิชาธรุกิจวิศวกรรม 

          
          
          

ไม่มีความคิดเห็น: