วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับตรง ระบบสอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2558


รับตรง ระบบสอบตรง มหาวิท
     

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครนักเรียนคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านรับตรง ระบบสอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้

กำหนดการคัดเลือก
รับตรง ระบบสอบตรง มหาวิท
รับตรง ระบบสอบตรง มหาวิท
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
          - ผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
        คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละสาขา คณะที่เปิดรับวุฒิ ม.6 และ ปวช.
          - คณะศิลปศาสตร์ คลิกที่นี่ 
          - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คลิกที่นี่ 
          - คณะเทคโนโลยีการเกษตร คลิกที่นี่ 
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์  คลิกที่นี่ 
          - คณะบริหารธุรกิจ  คลิกที่นี่ 
          - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คลิกที่นี่ 
          - คณะศิลปกรรมศาสตร์  คลิกที่นี่ 
          - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คลิกที่นี่ 
          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คลิกที่นี่ 
          - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คลิกที่นี่ 
          - วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คลิกที่นี่ 
       คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละสาขา คณะที่เปิดรับวุฒิ ปวส.
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์  คลิกที่นี่ 
          - คณะบริหารธุรกิจ คลิกที่นี่ 
          - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ 
          - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คลิกที่นี่ 

คณะ/สาขาที่เปิดและจำนวนที่รับ
         คณะที่เปิดรับวุฒิ ม.6 และ ปวช.
          - คณะศิลปศาสตร์ ( 3 สาขา จำนวน 130 คน )
          - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ( 13 สาขา จำนวน 180 คน )
          - คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ( 7 สาขา จำนวน 230 คน )
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( 16 สาขา จำนวน 190 คน )
          - คณะบริหารธุรกิจ ( 13 สาขา จำนวน 740 คน )
          - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ( 5 สาขา จำนวน 115 คน )
          - คณะศิลปกรรมศาสตร์ ( 12 สาขา จำนวน 275 คน )
          - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ( 11 สาขา จำนวน 500 คน )
          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 9 สาขา จำนวน 190 คน )
          - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( 2 สาขา จำนวน 85 คน )
          - วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  ( 2 สาขา จำนวน 55 คน )
         คณะที่เปิดรับวุฒิ ปวส.
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( 16 สาขา จำนวน 445 คน )
          - คณะบริหารธุรกิจ ( 5 สาขา จำนวน 200 คน )
          - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ( 3 สาขา จำนวน 35 คน )
          - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ( 5 สาขา จำนวน 150 คน )


เกณฑ์การคัดเลือก
          - คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน
        รายละเอียดวิชาที่สอบและเนื้อหาการสอบ คณะที่เปิดรับวุฒิ ม.6 และ ปวช.
          - คณะศิลปศาสตร์ คลิกที่นี่
          - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คลิกที่นี่
          - คณะเทคโนโลยีการเกษตร คลิกที่นี่
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์  คลิกที่นี่
          - คณะบริหารธุรกิจ  คลิกที่นี่
          - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คลิกที่นี่
          - คณะศิลปกรรมศาสตร์  คลิกที่นี่
          - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คลิกที่นี่
          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คลิกที่นี่
          - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คลิกที่นี่
          - วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คลิกที่นี่
       รายละเอียดวิชาที่สอบและเนื้อหาการสอบ คณะที่เปิดรับวุฒิ ปวส.
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์  คลิกที่นี่
          - คณะบริหารธุรกิจ คลิกที่นี่
          - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่
          - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คลิกที่นี่

พี่โดมแนะน้อง
          –  ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครคัดเลือก คลิกที่นี่   
          –  Website : ระบบสอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่   

ไม่มีความคิดเห็น: